Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Projektová výuka

Stránka naposledy upravena 18:17, 18 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Lucií Slejškovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

  Výklad hesla:

  Znakem projektové výuky nebo projektového vyučování je snaha propojovat poznatky z různých oblastí s tím, s čím se žáci setkávají v běžné realitě. Obliba projektové výuky pramení právě z toho, že tato metoda umožňuje překlenout roztříštěnost poznatků a častou odtrženost výuky od reality života.[potřeba odkazu na lit.]

  Koncepce projektového vyučování byla rozvinuta již na přelomu 19. a 20. století významným představitelem americké pragmatické pedagogiky Johnem Deweyem. Sám sice pojem „projektová metoda“ nepoužíval, dal  k ní ale teoretický základ a může být považován za iniciátora této koncepce.

  Projektové vyučování se orientuje především na zkušenosti žáka.[potřeba citace]Tato myšlenka staví na předpokladu, že učení probíhá efektivněji, pokud jsou voleny takové metody, které umožňují žákům co nejvíce uplatňovat naučené v reálných situacích (viz např. kužel zkušenosti). Díky úzkému vztahu se reálným životem také žáky takový způsob učení mnohem více baví a jsou pro učení motivovanější. Probouzí se jejich přirozený zájem o poznávání.

  Pojem „projekt“ je však také jedním z nejvíce devalvovaných termínů v pedagogice vůbec. Jaké znaky musí výuka mít, abychom mohli hovořit o projektu?

  • Především je řešen jeden přesně vymezený problém, je stanoven jasný a určitý cíl projektu.
  • Projekt také probíhá v jasně vymezeném časovém úseku (1 nebo několik hodin, týden apod.).
  • Vytváří takové situace, v nichž musí žáci projevit vlastní iniciativu.
  • Průběh projektu i jeho konečné výsledky jsou evaluovány.
  • Projekt je nutně spjatý s praxí, s reálným životem.
  • Učitel se posouvá spíše do role průvodce, poradce, povzbuzovače.
  • Témata jsou vybírána tak, aby sama o sobě žáky motivovala.
  • Vždy, když uvažujeme o projektu, měli bychom se ptát, zda je vhodné toto téma pojmout projektově, či zda by nebylo lepší použít jiné metody. [potřeba citace]. 

  Shrneme-li, jaké přednosti má projetková výuka, mohli bychom zdůraznit:

  • Propojuje poznatky z různých předmětů, pomáhá vidět věci v souvislostech.
  • Pomáhá zapojit smyslové vnímání žáků a prožitek.
  • Umožňuje dobře individualizaci.
  • Žáka motivuje a aktivizuje.
  • Úzce se pojí s reálným životem.
  • Rozvíjí žákovy pracovní a studijní návyky.
  • Umožňuje žákům pracovat v týmech a skupinách. 

  Než však začneme s projektovou výukou, měli bychom si uvědomit, že ta předpokládá u žáků určité dovednosti, které je musíme nejprve naučit. Je to především dovednost diskutovat, řešit problém, dovednost pracovat ve skupině, argumentovat a prezentovat výsledky své práce. Proto asi nemůžeme začít realizovat projekt se žáky prvních tříd I. stupně ZŠ.

  Použité zdroje a literatura

  • KAŠOVÁ, J., TOMKOVÁ, A., DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál. 2009.
  • KAŠOVÁ, J. a KOL. Škola trochu jinak. Projektové vyučování v teorii a praxi. Kroměříž: Iuventa. 1995.
  • NAAR, D. a KOL. Průvodce pro projektové vyučování. Praha: Egredior. 2004.
  • VALENTA, J. a KOL. Pohledy - projektová metoda ve škole a za školou. Praha: ARTAMA 1993.
  • MAZÁČOVÁ, Nataša. Metodický portál, Články: „Možnosti a meze projektové výuky v současné škole“ [online]. 19. 04. 2007.[cit.17. 02. 2011.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1288/MOZNOSTI-A-MEZE-PROJEKTOVE-VYUKY-V-SOUCASNE-SKOLE.html>.

  Doporučená literatuta a odkazy ke studiu

  Klíčová slova
  • projektová výuka
  • projektové vyučování
  • výuka