Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              hodnotilo 8 uživatelů

Práva dítěte

Stránka naposledy upravena 11:09, 11 Ún 2011 uživatelem Petr Koubek
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 00:05, 27 Zář 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

   

  Úmluva o právech dítěte

  V Úmluvě o právech dítěte jsou obsažena pouze práva, ale to neznamená, že děti nemají své POVINNOSTI. Každé právo vždy evokuje minimálně jednu povinnost! Povinnosti můžeme nalézt v jednotlivých zákonech např. v Zákoně o rodině, v Zákoně o sociálně právní ochraně dětí, v Zákoníku práce, v Trestním zákoně, v Zákoně o soudnictví o mladistvých apod..
  Postavení Úmluvy o právech dítěte v našem právním systému
  Dělení dokumentů podle právní síly v ČR:
  1. Ústava, ústavní zákon
  2. Mezinárodní dokumenty
  3. Zákon
  4. Nařízení
  5. Vyhlášky
  6. Předpisy


  Nejzávažnější formy ohrožení dětí:
       • Podvýživa (150mil. dětí)
       • Infekční onemocnění
       • Analfabetismus (100mil.dětí)
       • Násilí, zneužívání, vykořisťování a diskriminace
       • Terorismus a braní rukojmí
       • Válka, zahraniční okupace a ostatní formy ozbrojeného konfliktu
       • HIV/AIDS
       • Chudoba
       • Dětská práce


  Cíle ochrany a rozvoje práv dítěte a jeho práv:
       • Zdravý život, zdravý životní styl.
       • Ochrana před ozbrojenými konflikty, zneužíváním, vykořisťováním, násilím apod..
       • Kvalitní vzdělání.


  Účastníci procesu ochrany dětí a jejich práv:
       • Děti a jejich rodiče, rodiny, zákonní zástupci a opatrovníci.
       • Vlády, státní í orgány, úřady.
       • Zákonodárné sbory.
       • Neziskové organizace.
       • Soukromé firmy a společnosti.
       • Náboženská organizace.
       • Masmédia.
       • Lidé přímo pracující s dětmi: učitelé, vychovatelé, sociální pracovnice, lékaři apod..


  Mezinárodní úmluva o právech dítěte
  V Úmluvě o právech dítěte se vychází ze zásady „TŘI P“
  - provission – zahrnující přežití a rozvoj dětí, zajišťování či zabezpečování vývoje dětí,
  - protection – ochrana dětí,
  - participation – účast dětí na životě spol. a jeho právní subjektivita.

  Úmluva o právech dítěte (1989) je výsledkem dlouhých jednání zástupců zemí s odlišnými společenskými a hospodářskými systémy a různými kulturními, etickými a náboženskými přístupy, nevládních organizací a agencií OSN. Vůdčím duchem úmluvy je nejlepší zájem dítěte a výzva státům, které ratifikují tuto úmluvu, aby vytvořily podmínky aktivní a tvůrčí účasti dětí na společenském a politickém životě ve svých zemích.
  Úmluvu o právech dítěte nepřijaly pouze dva státy - USA a Somálsko. USA tento dokument podepsalo, ale nedošlo k jeho ratifikaci.

  K Úmluvě o právech dítěte byly v roce 2000 přidány další dva Opční protokoly.
  1. Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů
  2. Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie


  Plnění Úmluvy o právech dítěte sleduje Výbor pro práva dítěte:
  Výbor pro práva dítěte se poprvé sešel v roce 1991. Je složen z 10 expertů (volených na 4 roky) a je pověřen vedením trvalého dialogu zahrnujícího všechny strany zabývající se rozvojem dětských práv. Výbor identifikuje nebezpečí ohrožující blahobyt dětí ve světě, hledá praktická řešení konkrétních problémů. Spolupráce s dalšími organizacemi aktivními v této sféře např. UNICEF, WHO, ILO apod..
  Smluvní strany úmluvy přijaly povinnost předkládat pravidelné zprávy přímo výboru o (úvodní do 2 let, periodické po 5 letech). Tyto zprávy mají být zveřejňovány a na národní úrovni distribuovány.