Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Práva dítěte

Stránka naposledy upravena 12:56, 19 Říj 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo vytvořeno Petrem Koubkem ve spolupráci s MUDr. Evou Vaníčkovou, CSc.
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  Prává dětí jsou závazná právní ustanovení uznaná mezinárodním společenstvím. Jsou definována dokumentem OSN Úmluva o právech dítěte. Úmluva poprvé na celoplanetární úrovni definuje dítě jako subjekt práva, lidskou bytost mladší 18 let.

  Úmluva o právech dítěte

  Byla přijata Valným shromážděním OSN 20. 11. 1989, Česká a slovenská federativní republika ji ratifikovala v lednu 1991. Při podpisu a následné ratifikaci v naší zemi byla domluvena výhrada k právu dětí znát své biologické rodiče (kvůli našemu zákonu o adopci), dnes již odstraněno, ale přesto často převažuje implementační praxe odvozená od této výjimky.
   
  V Úmluvě o právech dítěte jsou definovány právní základy pro dětská práva, které jsou nadřazeny obecnému zákonodárství signatářských zemí, které Úmluvu ratifikovaly. V českém právním řádu se práva a povinnosti naplňující principy úmluvy nalézají například v těchto právních normách: v Zákoně o rodině, v Zákoně o sociálně právní ochraně dětí, v Zákoníku práce, v Trestním zákoně, v Zákoně o soudnictví o mladistvých apod.
   
  Úmluva je mimo jiné prvním dokumentem, který definuje právo dítěte na život ve vlastní biologické rodině (a stojí tak v opozici proti eugenickým a sociálně inženýrským principům).
   
  Úmluva vychází z principu „TŘÍ P“
  • provission – zahrnující přežití a rozvoj dětí, zajišťování či zabezpečování vývoje dětí;
  • protection – ochrana dětí před všemi formami násilí;
  • participation – účast dětí na životě spol., zejména na rozhodování o všech záležitostech, které se ho týkají.

  a) Postavení Úmluvy o právech dítěte v našem právním systému:

  1. Ústava, ústavní zákon
  2. Mezinárodně právní dokumenty – Úmluva o právech dítěte
  3. Zákon
  4. Nařízení
  5. Vyhlášky
  6. Předpisy

  b) Nejzávažnější formy ohrožení dětí:

  • odvýživa (150mil. dětí)
  • Infekční onemocnění 
  • Nedostatek pitné vody a znečištěné ovzduší
  • Analfabetismus (100mil.dětí)
  • Násilí, zneužívání, vykořisťování a diskriminace
  • Terorismus a braní rukojmí
  • Válka, zahraniční okupace a ostatní formy ozbrojeného konfliktu
  • HIV/AIDS
  • Chudoba 
  • Dětská práce

  c) Cíle ochrany a rozvoje práv dítěte a jeho práv:

  • Zdravý život, zdravý životní styl.
  • Ochrana před ozbrojenými konflikty, zneužíváním, vykořisťováním, násilím apod.
  • Kvalitní a dostupné vzdělání všech dětí.
  • Plnohodnotný život s respektem k "zájmu" dětí tak, aby jeho kvalita byla základním ukazatelem
  • Podpora participace dětí na všech věcech, které se jich a jejich života bezprostředně dotýkají 

  d) Účastníci procesu ochrany dětí a jejich práv:

  • Děti a jejich rodiče, rodiny, zákonní zástupci a opatrovníci.
  • Vlády, státní orgány, úřady.
  • Zákonodárné sbory.
  • Neziskové organizace.
  • Soukromé firmy a společnosti.
  • Náboženská organizace.
  • Masmédia.
  • Lidé přímo pracující s dětmi: učitelé, vychovatelé, sociální pracovníci, lékaři apod.

  e)  Schvalovací proces a opční protokoly Úmluvy

  Text Úmluvy je výsledkem dlouhých vyjednávání zástupců zemí s odlišnými společenskými a hospodářskými systémy a různými kulturními, etickými a náboženskými přístupy, nevládních organizací a organizačních složek OSN. Vůdčím duchem úmluvy je nejlepší zájem dítěte a výzva státům, které ratifikují tuto úmluvu, aby vytvořily podmínky aktivní a tvůrčí účasti dětí na společenském a politickém životě ve svých zemích. Úmluvu o právech dítěte nepřijaly pouze USA, které sice dokument podepsaly, ale nedošlo k jeho ratifikaci.

  K Úmluvě o právech dítěte byly v roce 2000 schváleny dva Opční protokoly. 
   
  OSN pověřila monitoringem dodržování Úmluvy a vydáváním zpráv o něm na nadnárodní úrovni Výbor pro práva dítěte OSN. Poprvé se sešel v roce 1991. Tehdy byl složen z 10 expertů (volených na 4 roky) a je pověřen vedením trvalého dialogu zahrnujícího všechny strany zabývající se rozvojem dětských práv. Výbor identifikuje nebezpečí ohrožující blahobyt dětí ve světě, hledá praktická řešení konkrétních problémů. Spolupracuje s dalšími organizacemi aktivními v této sféře např. UNICEF, WHO, ILO apod. Smluvní strany úmluvy přijaly povinnost předkládat pravidelné zprávy přímo Výboru o (úvodní do 2 let, periodické po 5 letech). Tyto zprávy mají být zveřejňovány a na národní úrovni distribuovány.
   
  Plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice monitoruje Výbor pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva. Výbor připravuje pro Radu vlády návrhy na zlepšení stavu dodržování Úmluvy formou podnětů vůči státní správě a legislativě. Podněty Rada schvaluje a určený člen vlády je po té předkládá vládě ke schválení a realizování požadovaných změn. Rada na základě činnosti Výboru zpracovává periodické zprávy o plnění práv dětí, které jsou součástí národních zpráv o lidských právech pro různé mezinárodní a globální organizace (Evropský parlament, Agenturu pro základní práva EU – FRA, Radu Evropy, OSN aj.) O nynější práci Výboru naleznete informace na stránkách Vlády ČR.

  Výbor pro práva dítěte

  Výbor je poradním orgánem Rady vlády pro lidská práva. Více o jeho působnosti, členství a činnosti si můžete přečíst v jeho statutu

  Deklarace Výboru pro práva dítěte RVLP ČR přijatá u příležitosti 50. výročí přijetí Deklarace o právech dítěte a 20. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte.

   
  Výbor pro práva dítěte na slavnostním zasedání dne 19. 11. 2009 vyjádřil především nutnost změny v respektu práv dětí z roviny faktické znalosti práv do roviny každodenní kultury vzájemné mezilidské komunikace.
  "Výbor pro práva dítěte optikou „3 P – provision-protection-participation“ Úmluvy o právech dítěte konstatuje, že kulturní hodnoty a tradice v České republice jsou důvodem, pro který se většinou daří naplňovat práva dětí týkající se zajištění života a životních podmínek pro jejich harmonický rozvoj (práva dětí na zajištění života)."
  • Práva dětí týkající se ochrany před všemi formami násilí, tabákem, alkoholem, užíváním narkotických a psychotropních látek, škodlivým vlivem určitých informací a právo dětí na zdravý vývoj ve zdravém životním prostředí jsou oblastmi, ve kterých dle názoru Výboru se nedaří naplnit tato práva a stát částečně ve své roli selhává (práva dětí na ochranu). Respekt a naplňování práva dětí na participaci ve věcech, které se jich bezprostředně dotýkají na úrovni rodiny, školy, komunity a společnosti se zvyšuje a v současné době se nachází v období přeměny společenského uvědomění k opravdovému respektu tohoto práva v zájmu dětí (právo dětí na participaci).
  • Výbor pro práva dítěte konstatuje, že současná společnost čelí pěti problémovým oblastem v respektu práv dětí. Jsou to zejména nedostatečná úcta vůči dětem a nedostatečný respekt vůči jejich právům, absence institutu Ochránce práv pro děti, stále se zvyšující počet dětí umístěných do ústavů, kde chybí podmínky k naplňování všech jejich práv, deprivace základních potřeb dětí žijících v marginalizovaných, sociálně vyloučených komunitách a z toho rezultující sociální stigmatizace a také skutečnost, že ČR dosud neratifikovala 2. Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte proti obchodu s dětmi, dětské pornografii a dětské prostituci.
  • Výbor pro práva dítěte vítá koordinaci Rady Evropy v oblasti práv dítěte a v souladu s programem „Budujeme Evropu pro děti a s nimi“ a ve shodě s RE si vytyčuje pro období 2009-2012 dvě priority, kterými jsou participace dětí a respekt všech práv dětí umístěných do ústavů.
  • Výbor pro práva dítěte deklaruje v této souvislosti svůj cíl, kterým je podpořit hlas dětí ve společnosti do ustavení institutu Ochránce práv pro děti, a bude proto rozvíjet intenzivní partnerství s Národním parlamentem pro děti a mládež.

  Cíle

  Výbor pro práva dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte a jejím výkladem ze strany Výboru OSN pro práva dítěte, deklaruje pro nejbližší období tyto cíle:
  • nutnost ratifikace Druhého opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte k ochraně dětí před obchodem s dětmi, dětskou pornografií a dětskou prostitucí
  • nutnost respektu „zájmu“ dětí v každodenní politické praxi na úrovni exekutivy, zákonodárného sboru a samosprávy při tvorbě všech koncepcí a strategií
  • potřebu ustavení institutu Ochránce práv pro děti v nejkratším možném čase
  • nutnost společenské diskuze k výchově dětí bez násilí a podpoře pozitivního rodičovství
  • potřebu budování bezpečných a dětem přátelských komunit včetně bezpečného internetu
  • nutnost plné a neformální participace dětí na všech úrovních
  • nutnost vytvoření koncepce přechodného období v rámci transformace systému péče o ohrožené děti s cílem zajistit respekt všech práv dětem umístěných do ústavů
  • potřebu vytvoření koncepce „Justice přátelská dětem“.
   
  Výbor za podpory Vlády ČR uspořádal celonárodní Kampaň Stop násilí na dětech 2009. Informace o kampani a materiály pro výuku zde.

  Národní kampaň Stop násilí na dětech 2009

  Národní kampaň proběhla pod záštitou Rady Evropy, tehdejšího premiéra Mirka Topolánka a ministra pro lidská práva a menšiny Michaela Kocába. Obsahovým garantem byl Výbor pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva. Na webových stránkách kampaně naleznou pedagogové další informace o stavu ochrany práv dětí v ČR a také materiály vhodné pro výuku. Vzhledem k tomu, že Kampaň byla polemická, je třeba zvažovat vhodnost některých impulzů k diskusi vzhledem k věku a vývoji dětí v té které třídě.
  Webová prezentace kampaně obsahuje zejména: 
  • informace o Kampani
  • informace o akcích v průběhu Kampaně (program)
  • přehled forem násilí na dětech, který sestavili experti Rady Evropy
  • Slabikář interpretující formy násilí na dětech výtvarnou formou
  • informace o výchově a pozitivním rodičovství včetně filmu, který v průběhu Kampaně vznikl
  • prioritou Kampaně byla Média a zobrazování dětí, tedy téma boje s předsudky
  • sekce dětských práv je zaměřena na právní stav ochrany práv dětí
  • web obsahuje informace o krizová lince pro děti v ohrožení
  • foto a video galerii
  • právní dokumenty
  • související odkazy
  • tiskové zprávy Kampaně

  (www.stopnasilinadetech.cz)

   Použité zdroje a literatura

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova