Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Praktická škola

Stránka naposledy upravena 11:25, 24 Lis 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Jiřím Novotným a Petrou Pšeničkovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  Praktická škola je jedním z typů speciálních škol pro žáky s mentálním postižením vedle mateřské školy speciální, základní školy praktické, základní školy speciální a odborného učiliště. (§ 5,odstavec f  Vyhlášky č. 73, 2005)

  Praktická škola je určena absolventům základní školy praktické, základní školy speciální a žákům,kteří ukončili povinnou školní docházku základní školy v nižším než devátém ročníku. Připravuje žáky pro výkon jednoduchých činností v oblasti služeb nebo výroby. Studium je ukončeno vydáním závěrečného vysvědčení. (Teplá, 2003)

  V období adolescence mohou být žáci s mentálním postižením vzděláváni v praktické škole, odborném učilišti či  integrováni v běžném typu střední školy a středního odborného učiliště.

  Typy praktických školy

  1. Praktická škola  s jednoletou přípravou

  Výuka na praktické škole s jednoletou přípravou se řídí Učebním dokumentem KKOV 78-62-C/001  Praktická škola    jednoletá, který schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 9. prosince 2004, č.j. 32 089/2004-24, s platností od 1.září 2005  počínaje prvním ročníkem. (Učební dokument KKOV 78-62-C/001, MŠMT)

  Vstupní předpoklady žáků

  Praktická  škola jednoletá je určena žákům s těžkým zdravotním postižením, zejména s těžkým stupněm  mentálního  postižení,  žákům s postižením více vadami a žákům s diagnózou autismus, kteří získali ucelené vzdělání na úrovni základní školy speciální , základní školy praktické či  ukončili povinnou školní docházku v 8. ročníku a ze zdravotních či jiných závažných důvodů se nemohou vzdělávat na jiném druhu a typu školy.

  Výsledky vzdělávání

   Absolvent praktické školy s jednoletou přípravou si doplnil a rozšířil všeobecné základy vzdělání dosažené v průběhu školní docházky v základní škole speciální, případně v základní škole praktické, osvojil si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností a získal tak perspektivní možnost uplatnění se v různých profesních oblastech i v životě.

  Způsob ukončení:závěrečná zkouška

  Dosažený stupeň vzdělání:příprava pro výkon jednoduchých pracovních činností dle zaměření přípravy.

  Očekávané výstupy
  Absolvent praktické školy s jednoletou přípravou:

  • osvojil si poznatky obsažené ve vzdělávacím programu
  • rozvinul své komunikační dovednosti, dokáže se v rámci svých možností vyjadřovat ústní i    písemnou formou, rozumí smyslu sdělení i pokynů, odpovídajícím způsobem na ně reaguje, dokáže požádat o radu a řídit se jí
  • plní stanovené povinnosti, dodržuje vymezená pravidla, je schopen spolupráce, váží si práce vlastní i druhých
  • rozvinul své osobnostní kvality, dodržuje základní pravidla společenského chování, vystupuje slušně na veřejnosti, rozpozná nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky
  • chápe význam dodržování zdravého životního stylu, váží si svého zdraví, dovede se podílet na ochraně životního prostředí
  • je seznámen s podstatou fungování demokratické společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana, je si vědom důsledků nedodržování zákonů a porušování lidských práv
  • osvojil si základní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním životě i v budoucí profesi, chápe význam práce v životě člověka
  • dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • je seznámen se základními pravidly ochrany osob před následky mimořádných událostí

  Možnosti pracovního uplatnění absolventa

   Absolventi praktické školy s jednoletou přípravou se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech.

  Zdravotní požadavky

  Vzhledem k tomu, že ve studijním oboru se připravují žáci s různými druhy a s různou mírou závažnosti zdravotního postižení, způsobilost žáka ke vzdělávání musí být posouzena školským poradenským zařízením a odborným lékařem. Na základě doporučení odborníků budou stanoveny požadavky na žáka, respektující individuální zvláštnosti žáka, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

  2. Praktická škola s dvouletou přípravou

  Výuka na základní škole praktické s dvouletou přípravou se řídí Učebními dokumenty oboru vzdělání 78-62-C/002 Praktické školy dvouleté schválenými MŠMT dne 9. prosince 2004, č.j. 32 090/2004-24 s platností od 1.září 2005 a dodatkem MŠMT č.j. 20 597/2005-24 ze dne 23. května 2005. (Učební dokument MŠMT 78-62-C/002-praktická škola dvouletá-ze dne 9.12.2004, MŠMT:dodatek č.j. 20 597/2005-24 ze dne 23.5.2005)

  Vstupní předpoklady žáků

  Praktická škola je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími ze snížené úrovně rozumových schopností,případně žákům s více vadami,kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole praktické, v základní škole, v nižším než devátém ročníku základní školy a v odůvodněných případech v devátém ročníku základní školy.

  Výsledky vzdělávání

  Absolvent praktické školy si doplnil a rozšířil všeobecné vzdělání dosažené v průběhu

  plnění povinné školní docházky v základní škole praktické, v základní škole speciální, případně základní škole, osvojil si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu jednoduchých činností a získal tak perspektivní možnost uplatnění se v různých oblastech praktického života.

  Způsob ukončení: závěrečné vysvědčení

  Dosažený stupeň vzdělání: příprava pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života.

  Očekávané výstupy

  Absolvent praktické školy:

  • osvojil si poznatky obsažené ve vzdělávacím programu,
  • rozvinul své komunikační dovednosti, dokáže se v rámci svých možností srozumitelně vyjadřovat ústní i písemnou formou, rozumí smyslu sdělení, umí vést dialog,naslouchat druhým a adekvátně reagovat na jejich sdělení,
  • plní stanovené povinnosti, dodržuje vymezená pravidla, je schopen spolupráce,
  • respektuje práci vlastní i druhých,
  • rozvíjí své osobnostní kvality, vědomě dodržuje morální zásady, orientuje se v základních mravních hodnotách, respektuje základní pravidla společenského chování,
  • kultivovaně vystupuje na veřejnosti i v soukromí,
  • rozpozná nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky,
  • chápe význam dodržování zdravého životního stylu, váží si svého zdraví i zdraví jiných,
  • dovede se podílet na ochraně životního prostředí,
  • je seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana, je si vědom důsledků nedodržování zákonů a porušování lidských práv,
  • osvojil si základní pracovní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním životě i v budoucí profesi, chápe význam práce v životě člověka,
  • zná zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce
  •  chápe závažnost rozhodování o své budoucí životní a profesní orientaci,
  • je motivován k rozšiřování a prohlubování svých vědomostí a dovedností.

  Možnosti pracovního uplatnění absolventa

  Absolventi praktické školy se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem při pomocných pracích ve zdravotnictví, v sociální péči a službách,ve výrobních podnicích, v zemědělství, případně chráněných pracovištích.

  Použité zdroje a literatura

  • MŠMT: Vyhláška 73 ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí,žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
  • TEPLÁ, M. a kolektiv autorů: Speciálně pedagogická čítanka. Praha: PedfUK 2003. ISBN 80-7290-109-5.
  • MŠMT: Učebním dokument KKOV 78-62-C/001 -  Praktická škola jednoletá ze dne 9. prosince 2004, č.j. 32 089/2004-24, s platností od 1.září 2005  počínaje prvním ročníkem.
  • MŠMT: Učebními dokument oboru vzdělání 78-62-C/002 Praktické školy dvouleté ze  dne 9. prosince 2004, č.j. 32 090/2004-24 s platností od 1.září 2005
  • MŠMT: dodatkem MŠMT k učebnímu dokumentu 78-62-C/002 praktické školy dvouleté- č.j. 20 597/2005-24 ze dne 23. května 2005.

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu

  • KVAPILÍK, J., ČERNÁ, M.: Zdravý způsob života mentálně postižených. Praha: Avicenum, 1990. ISBN 80-201-0019-9.
  • VALENTA, M.,KŘEJČÍŘOVÁ, O: Psychopedie: Didaktika mentálně retardovaných. Olomouc: Univerzita Palackého-Pedagogická fakulta, 1992. ISBN 80-85931-65-6.
  • ČERNOCHOVÁ, M. a kol.: Využití počítače při vyučování. Praha: Portál 1998.
  • VALENTA, J.: Metody a techniky dramatické výchovy. Praha:Strom 1998.
  • VALENTA, J.: Učit se být. Praha: Strom 2003.

   

   

  Klíčová slova
  • mentální postižení
  • mentální retardace
  • praktická škola
  • praktická škola s dvouletou přípravou
  • praktická škola s jednoletou přípravou
  • středně těžká mentální retardace
  • těžká mentální retardace
  • vzdělávání osob s mentálním postižením