Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Pedagogicko-psychologická poradna

Stránka naposledy upravena 20:00, 4 Pro 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Jiřím Novotným a Petrou Pšeničkovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) patříní spolu se speciálně pedagogickými centry a středisky výchovné péče mezi školská poradenská zařízení. PPP Poskytují služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologicku pomoc při výchově a vzdělávání žáků. PPP vykonává svou činnost ambulantně na pracovišti poradny. (Vyhláška č. 73/2005 Sb.)

  Legislativní vymezení

  Činnost pedagogicko-psychologických poraden (a dalších školských poradenských zařízení) upravuje Školský zákon č. 561/2004 Sb., Vyhláška č. 73/2005 Sb. a  její novela Vyhláška č. 147/2011 Sb., zejména pak Vyhláška č. 72/2005 Sb. a její novela Vyhláška č. 116/2011Sb.

  Standardní činnosti PPP (pedagogicko-psychologických poraden)

  PPP participují na vzdělávacím procesu, pokud je tento vzdělávací proces nějakým způsobem znesnadněn. Na základě doporučení PPP je volena nebo upravována vzdělávací cesta žáků. PPP napomáhají při rozvoji pedagogicko-psychologických kompentencí učitelů, participují na činnostech v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a na kariérovém poradenství.

  Tým pracovníků PPP tvoří psycholog, speciální pedagog a sociální pracovník. Pracují s žáky zpravidla ve věku od 3 do 19 let. PPP se dělí podle spádovosti.

  Komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická dianostika

  • Zjišťování předpokladů pro školní docházku, skupinová a individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika školní zralosti.
  • Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního věku z důvodů nerovnoměrného vývoje.
  • Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního věku, žáků základních škol a žáků středních škol s problémy v adaptaci a s výchovnými problémy, včetně specifických poruch chování.
  • Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika jako podklad:
  • pro integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování nebo pro specializovanou péči v rozsahu integrace,
  • pro návrhy na zařazování a přeřazování žáků se specifickými poruchami učení a chování do škol, tříd, oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími porgramy pro tyto žáky.
  • Skupinová a individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika jako podklad pro pomoc žákům základních škol a žákům středních škol v případech komplikací při volbě další školy či povolání.
  • Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků středních škol jako podklad pro pomoc při reorientaci a přestupu  na jinou střední školu.
  • Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků základních škol a žáků středních škol s osobnostními nebo sociálně-vztahovými problémy.
  • Diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu nápravných programů.
  • Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika mimořádného nadání žáků.

  Psychologická a speciálně pedagogická intervence

  • Poradenská intervence (včetně telefonické) u dětí předškolního věku, žáků základních škola  žáků středních škol, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků v životní krizi či nouzi a individuální pomoc těmto jedincům při zpracování krize v případech problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka.
  • Individuální práce s dětmi předškoního věku s nerovnoměrným vývojem, s obtížemi v adaptaci apod.
  • Základní individuální a skupinová reedukace žáků se specifickými pruchami učení, jejichž problémy vyžadují odborně mimořádně náročnou speciálně pedagogickou péči.
  • Individuální práce se žáky základních škol a žáky středních škol  s obtížemi v adaptaci, s osobnostními, sociálně-vztahovými a podobnými problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
  • Kariérové poradenství pro žáky základních a středních škol a studenty vyšších odborných škol (individuální a skupinové).
  • Poradenské nebo terapeutické vedení rodin s dítětem nebo žákem (v případech problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka).
  • Poradenská konzultace a krátkodobé poradenské vedení zákonných zástupců dětí předškolního věku a žáků základních škol (popřípadě i žáků středních škol), kterým je poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a intervenční péče PPP.
  • Poradenské konzultace a doporučení pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím děti a žáky, kterým je poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a intervenční péče PPP (tzv. intervence ve škole pro žáky).

  Informační a metodická činnost. Příprava podkladů pro vzdělávací opatření, dokumentace apod.:

  • Metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodiků prevence v základních a středních školách.
  • Příprava podkladů
  • pro integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování do základních a středních škol,
  • pro zařazení žáků se specifickými poruchami učení a chování do škol, tříd, oddělení a  studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro tyto žáky.
  • Při přípravě podkladů může v případech,kdy je dítě v dlouhodobé péči odborného lékaře a klinického psychologa, školského poradenského zařízení vycházet z podkladů a závěrů klinického psychologa,který tuto douhodobou péči dítěti poskytuje.
  • Poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům základních a středních škol v souvislosti s integtrací žáků se zdravotním postižením a s vytvářením a naplňováním individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky.
  • Zpracování zpráv o žácích pro zákonné zástupce, školy a další instituce v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
  • Vedení dokumentace, vedení evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
  • Vedení dokumentace, vedení evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
  • Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol.
  • Spolupráce se středisky výchovné péče při poskytování standardních služeb pro žáky se specifickými poruchami chování a s rizikem vzniku sociálně patologických jevů, pro jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky, kteří je vzdělávají. (Vyhláška č. 73/2005 Sb.)

  Použité zdroje a literatura:

  • MŠMT: Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) č. 561/2004 Sb.
  • MŠMT: Vyhláška č. 73 ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí,žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí,žáků a studentů mimořádně nadaných
  • MŠMT: Vyhláška č.  147 ze dne 25.května 2011,kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí,žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí,žáků a studentů mimořádně nadaných
  • MŠMT: Vyhláška č. 72 ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
  • MŠMT: Vyhláška č. 116 ze dne 15.dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu:

  • MŠMT: Zákon  č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • SLAVÍKOVÁ, I.: Etika poradenské práce I. Zpravodaj "Výchovné poradenství" č. 7/duben 1996.
  • SLAVÍKOVÁ, I.: Etika poradenské práce II. Zpravodaj " Výchovné poradenství" č. 8/červen 1996.
  • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
  Klíčová slova
  • pedagogicko-psychologická poradna
  • poradenské služby na škole
  • poradenství
  • ppp
  • spc
  • speciálně pedagogické centrum
  • školská poradenská zařízení