Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Dramatická výchova

Stránka naposledy upravena 15:44, 22 Ún 2011 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Garantovany-obsah.png

  Toto heslo bylo vytvořeno Josefem Valentou.
  Zapojte se do spolutvorby  tohoto hesla doplňováním literatury, odkazů a příkladů z praxe.

  Dramatická výchova je jednou z estetických výchov s velkým přesahem do oblasti osobnostního, sociálního a morálního rozvoje. Jak název napovídá, vychází z principů divadla a dramatu.

  Dramatická výchova je založena na dvou propojených principech.
  Jedním z nich je „dramatičnost“.
  Slovo „dramatický“ odkazuje k „dramatu“. Mělo by tedy předurčovat, že jednající postavy se ocitnou v situaci nějaké obtíže, problému, konfliktu, která je přiměje k tomu, že začnou vzájemně jednat, aby situaci vyřešily. (Dramatičnost jako princip prolíná i naší každodenní existencí.)
   
  Druhým je „divadelnost“.
  Tou je míněno, že lidé budou svým herním jednáním záměrně vytvářet fiktivní postavy – hrát jejich role – ve fiktivních situacích s tím, že tato hra bude adresována jasně určenému divákovi.
  (Divadelnost je specifickou variantou tzv. scéničnosti, která znamená jakékoliv druhým ukazované či předváděné jednání, tedy i různá „životní divadýlka“, předstírání, sebestylizování do jiného „osobního tvaru“ atd.) 
   
  Propojením obou pak vzniká hlavní a klíčová charakteristika učební činnosti v dramatické výchově: 
  Jsou jí fiktivní (hrané) problémové (obtížné, konfliktní atd.) situace.
  Priorita tohoto didaktického „technologického“ principu před jinými také odlišuje dramatickou výchovu od dalších systémů osobnostního a sociálního rozvoje (osobnostní a sociální výchova; sociálně psychologický výcvik; zážitková pedagogika apod.).
  V širším smyslu zahrnuje dramatická a divadelní výchova:
  a) divadlo hrané dětmi;
  b) (školní) dramatickou výchovu;
  c) divadlo ve výchově.(1)
  Dramatická výchova v užším smyslu (školní…) pak pracuje jednak:
  • s dramatickými strukturami (sled hraných situací spojených logikou příběhu /dramatizace např. pohádky, skutečné události atd./ nebo tématu /totalitní společnost apod./). Sled situací bývá někdy připraven učitelem, někdy se vytváří spolu s žáky ve třídě.
  • s jednotlivými dramatickými hrami (řeší se jedna situace – spor sousedů o pozemek atd.)
  • s pomocnými průpravnými technikami (např. cvičení techniky řeči a pohybu; cvičení dovedností nutných pro improvizaci atd. – tyto techniky někdy nemívají ani dramatický ani divadelní rozměr – jsou to zhusta technická cvičení).
  Dramatická výchova je zařazena v RVP ZV jako doplňující vzdělávací obor. Lze ji i studovat jako specializaci na pedagogických fakultách a jako obor na divadelních fakultách.
  Analogickými názvy jsou též výchovná dramatika; tvořivá dramatika; dramika; edukační drama apod.
  viz též hesla „dramatizace“, „simulace“, „hraní rolí“, „divadlo ve výchově“
   

  Poznámky:

  (1) Divadlo ve výchově je systém založený na práci s dospělými profesionály předem připraveným, skutečným divadelním představením. Žáci je jednak sledují, ale jednak mají možnost je svými diskusními či též hráčskými vstupy ovlivnit v jeho průběhu nebo při jeho opakování (opakuje se práv za účelem umožnění aktivní účastni diváků, tzv. divadlo forum). Tématikou představení hraného dospělými se pak mohou zabývat též v drobných workshopech a minipředstaveních po jeho skončení atd.

  Doporučená literatura a odkazy <Upravit stránku>

  Tato stránka je zakázaná.