Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Dramaterapie

Stránka naposledy upravena 20:24, 6 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Davidem Pokorným.

  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

   

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  Dramaterapie

  je expresivně - terapeutická metoda, která používá prostředky dramatického umění. Jejím základem je vědomé konání jedince (dramo – jednání). Vyvíjela se spolu s psychodramatem, od kterého se však oddělila koncem 60. let 20. stol. Základní pojmy: katarze, distanc, hra v roli, simulace, alterace, charakterizace, reflexe atd.

  Dramaterapie neřeší jen individuální traumata za účelem jejich přenosu nebo přesunutí do vědomí. Pracuje se znaky a metaforami, využívá stylizaci a kreativitu. Je zaměřená na rozvoj dovedností orientovat se a přiměřeně reagovat v různých sociálních situacích.
   

  Forma a obsah

  jsou především založeny na tématech, která se během improvizací objevují spontánně. Dramaterapeut je tak součástí hry a za pomoci improvizace vede klienta, který však nehraje sám sebe. V psychodramatu je terapeut naopak režisérem a sám se do hraní rolí nezapojuje.
  Součástí léčebných terapií jsou divadelní metody a prostředky, které lze také využívat v souvislosti s edukačním procesem (např. waldorfské školy).
   

  Postupy dramaterapie

  neřeší jen konkrétní problém, ale prostřednictvím hry, příběhu nebo role se snaží rozšiřovat pohled na situaci a nalézat řešení nebo k němu přispět (např. zbavit se stresu moderní civilizace).
  Těžištěm dramaterapie je proces spojený s prožitky tvorby založené na fantazii, metafoře, projekci atd., zaměřuje se na propojení emocionálních, racionálních, smyslových i somatických rovin.
   

  Prostředky dramaterapie

  mimická a řečová cvičení, dramatická a verbální hra, scénář, mýty a příběhy, hra v roli, práce s textem, vyprávění příběhů atd. Prostředky se s rozvojem techniky, experimentováním a získáváním nových poznatků z minulosti, přítomnosti i budoucnosti divadla stále rozšiřují.
  V dramaterapii je velice důležitý prostor pro improvizaci, pro klientovo zkoumání svého prožívání i pro jeho spontánní projevy.
   
  Dramaterapeutický proces
  se skládá z částí, které se opakují v každé lekci a vytvářejí tím jeho strukturu.
  1. Naladění, očekávání (navození příjemné atmosféry)
  2. Warm-up – rozcvička (verbální nebo tělesná rozcvička, imaginace atd.)
  3. Otevření hracího prostoru (např. rituál)
  4. Nastartování hry (soustředění se, vysvětlení postupu, pravidel)
  5. Personifikace (vstup do rolí), strukturovaná hra v roli (jedno téma pro celou skupinu), nestrukturovaná hra v roli (několik situací současně)
  6. Závěr (zklidnění, sdílení, reflexe)
   
  U dramaterapie je prožitek nástrojem změny chování nebo myšlení. Může zasahovat do struktury osobnosti, zaměřuje se na obnovování nebo zlepšování narušené vnitřní rovnováhy, zprostředkovává uvolnění a kontrolu pozitivních i negativních emocí v neodsuzujícím prostředí. Zvyšuje sociální integraci a zlepšuje interpersonální dovednosti. Profesně mají tedy k dramaterapii nejblíže speciální pedagogové, psychologové, lékaři a odborníci pracující v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
   
  Dramaterapie se prolíná s dramatickou výchovou (DV), která je vlastně učením na základě zkušenosti. Rozvíjí osobnost, klade větší důraz na intelektuální dovednosti a podporuje je aktivním prožitkem. Prozkoumávání a poznávání se děje prostřednictvím hry v roli nebo dramatického jednání v situaci. Cíle DV jsou pedagogické (osobnostní, sociální a morální rozvoj) a prostředky dramatické. DV však není nahodilá reprodukce např. divadelních představení ani prostředek k řešení kázeňských přestupků nebo psychických problémů.
   

  Doporučená literatura a odkazy <Upravit stránku>

  Literatura:
  • MACHKOVÁ, E. Základy dramatické výchovy. Praha: SPN, 1980.
  • VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Agentura Strom, 1998.
  • VALENTA, M. Dramaterapie. Praha: Portál, 2001.
  • MAJZLANOVÁ, K. Dramaterapia, Bratislava: Humanis, 1999.
  • VOŽDOVÁ, M. Formativní vliv dramaterapie na klienty s mentální retardací v ústavu sociální péče, Brno: PF MU, 2007.
  Odkazy: