Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Rozcvička s úhly

Stránka naposledy upravena 16:52, 20 Črvec 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl:
  Hra vhodná  k procvičení označování úhlů, společně s jejich úhlovou mírou ve stupních. 
  Popis aktivity: Žáci se ostaví do uličky mezi lavicemi tak, aby měli kolem sebe dostatek místa a při "cviční" nezranili spolužáky. Učitel od tabule vyhlašuje různé typy úhlů, které žáci okamžitě s použitím svých paží jako ramen úhlu, znázorňují. Např. PŘÍMÝ ÚHEL = rozpažení, PRAVÝ ÚHEL = jednu ruku vzpaží, druhou rozpaží, atd. Učitel zrakem kontroluje toco žáci předvádějí a opravuje případné chyby. jeho úloha je snadná, protože jakákoliv odchylka v řadě předvádějících žáků na sebe rychle upozorní. Obměnoa hry je možná v tom, že místo slovního označení úhlu učitel oznamuje úhlovou míru. Žáci znovu tento úhel názorní a na povel učitele nahlas vyloví jeho název: úhel tupý, ostrý, pravý....
  Potřebný čas: K rozcvičce stačí jen několik minut na začátku vyučovací hodiny. Rozdvička je dobou příležitostí nejen k přemýšlení, ale i zdravému pohybu a je dobou fyzickou přípravou d duševním výkonům v další části hodiny.
  Doporučený věk: Lze použít u žáků různých tříd na základní škole a zaujme i žáky vyšších tříe.
  Metodické poznámky: Při prvém oužití hry je vhodné, když učitel žákům jednotlivé úhly-cviky sám předvede. Tím předejde dohadům, jak měli žáci jednotlivé typy úhlů ukázat. Vyplatí se postupovat pomalu, nehrát na rchlost, agy si žáci při každém cviku uvědomili, co vlastně znázorňují. Proto je vhodné nutit je, aby zároveň s cvikem vylovili i název předváděného úhlu. Samozřejmě, že žáci jednotlivé cviky od sebe "opisují". Proto je doébré nechat po zveřejnění typu úhlu žáky chvíli přemýšlet a pak provést najednou, na povel učitele.

   

  Využito v předmětu: V geometrii v 5. či 6. ročníku, ale i vyšších ročnících při opakování. 
  Vazby na RVP: Výstupy:
  • porovnává velikosti útvarů, měří je a odhaduje jejich velikost
  Klíčové kompetence:
  • rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní geometrické útvary
  Vzdělávací oblasti:
  Matematika a její aplikace, Člověk a příroda
  Vzdělávací obory:
  Matematika
  Průřezová témata:
  Osobnostní a sociální výchova - seberegulace a sebepoznání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  Odkazy:  http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/8463/AKTIVIZUJICI-CINNOSTI-VE-VYUCE-MATEMATIKY.html/

   

  Klíčová slova
  • Aktivizující metody ve vyučování, hry k procvičování učiva