Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Pamětný řetěz

Stránka naposledy upravena 10:58, 19 Led 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl:
   K pamětnému procvičování početních výkonů s čísly, zpravidla jen s přirozenými a celými.
  Popis aktivity:  Žákům zadám číslo a podle diktovaných úprav provádějí zpaměti řetěz operací s tímto zadaným číslem. Výpočty si nikam nepíší, dělají je zcela zpaměti ohlásí až výsledek řady početních výkonů, na učitelův pokyn. Kontrolu výsledku provádějí žáci sborově, nahlas celá třída. Nebo namátkou učitel vyvolá několik žáků, kteří sdělí svůj poslední výsledek. Učitel rozhodne, který byl správný, pokud se od sebe liší. Žáci si mohou konečný výsledek zapsat a kontrolovat až po výpočtu několika řetězců.
  Potřebný čas:  Tato u žáků oblíbená hra dokáže žáky mimořádně rychle soustředit na práci a je možné ji věnovat 5 – 10 počátečních minut vyučovací hodiny. V tak krátkém čase se dá spočítat 5 řetězců. Více by bylo kontraproduktivní, protože hra je hodně náročná nejen pro žáky, ale hlavně pro učitele, který počítá současně se žáky.
  Doporučený věk: 1. a 2. stupeň - matematika
  Metodické poznámky:  Výběr úlohy, tempo jejího řešení přizpůsobuje učitel žákům třídy a své vlastní kondici, protože nejefektivnější je počítat současně se žáky. To není lehké, protože učitel se musí soustředit nejen na počítání, ale sledovat pozornost a tempo s jakým žáci počítají. Je samozřejmě možné si příklady připravit a propočítat dopředu, ale ani s takovou přípravou není zajištěn hladký průběh hry. V řetězu řadí učitel operace od těch jednodušších k těm složitějším (od sčítání a odčítání k násobení a dělení). Aby měl učitel přehled o tom, kdo ze žáků stačí tempu výpočtu lze volit následující postup. Před zadáním startovního čísla se všichni žáci v lavicích postaví. Zadám číslo a prvé operace s ním. Kdo se ve výpočtu ztratí, nestačí tempu, řetěz přetrhne a musí si sednout do lavice. Tak nejdříve odpadnou ti nejslabší počtáři, pak průměrní a nakonec spolu soutěží ti nejlepší. Nakonec zbude jeden jediný, který vydržel nejdéle. Ale ještě není jistota, že zvítězil. Tím se stane, až když sdělí učiteli nahlas výsledek, který mu on odsouhlasí. Učitel může reagovat na situaci ve třídě tempem změny operací a jejich řazením. Je k tomu třeba trochu praxe a zkušeností. Je to soutěž velmi dynamická a pro žáky i učitele přináší nečekané a zajímavé situace. Odhalí úroveň počítání jednotlivých žáků, ale i celé třídy.

   

   

  Využito v předmětu:  
  Vazby na RVP:

  Výstupy: 

  • nácvik operací sčítání a odčítání  čísel
  Klíčové kompetence:*k řešení problému:  volí vhodné způsoby řešení, využivá při tom logické, matematické a empiridcké postupy   
  Vzdělávací oblasti:
  Matematika a její aplikace, Člověk a příroda
  Vzdělávací obory: Matematika
  Průřezová témata:
  Osobnostní a sociální výchova - seberegulace a sebepoznání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  Odkazy:  
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova