Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Matematický souboj

Stránka naposledy upravena 20:20, 30 Led 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl K procvičení operací s nejrůznějšími čísly, ale i pro kontrolu znalostí matematických vět a pouček a fyzikálních pouček a zákonů,  geometrických a algebraických vzorců.
  Popis aktivity:

  K tabuli je učitelem vyvolaná dvojice žáků. Dostanou okruh vědomostí, ve kterém podstoupí souboj v jeho znalosti. K souboji si žáci sami volí otázky, které střídavě pokládají svému soupeři. Jeden se táže a druhý odpovídá. Podkud odpoví správně, může sám položit jinou otázku svému soupeři. Takto si střídavě mění roli zkoušejícího a zkoušeného. Pokud soupeř odpověď na otázku nezná, nebo odpoví-li chybně, odpoví si zkoušející sám a stává se vítězem souboje. Pokud i on odpoví chybně, souboj nemá vítěze a učitel volí jinou dvojici.

  Učitel do jejich souboje nijak přímo nevstupuje, pouze kontroluje průběh, správnost odpovědí a hlídá, aby okruh kladených otázek nepřekročil rámec zadaného tématu.

  Potřebný čas: Časový prostor souboje lze jen těžko předem předvídat, protože záleží na schopnostech obou hráčů i obtížnosti tématu, ve kterém souboj probíhá. Ale pro udržení zájmu a pozornosti žáků ve třídě by časový prostor soutěže neměl překročit 15 - 20 minut.
  Doporučený věk: Souboj předpokládá schopnost žáků klást otázky a hodnotit odpovědi, což odpovídá schopnostem žáků nejvyšších ročníku na ZŠ, nebo střední školy.
  Metodické pokyny pro učitele:

  Žákům činí potíže formulace otázek, protože to dokáží pouze ti, kteří prověřovanou učební  látku dobře ovládají. Samozřejmě musejí sami znát na svoji otázku odpověď. To vede žáky k váhání a dlouhému hledání obsahu i formulaci otázek. Je proto třeba, aby se žáci tomuto stylu vzájemné komunikace naučili, což trvá několik vyučovacích hodin. Ale při opakování soutěže se to postupně hodně žáků naučí a někteří z nich v této činnosti dokonce vynikají.

  Souboj silně prožívají ostatní žáci v lavicích, při vlastní soutěži ale hrají pasivní roli. Proto je dobré volit dvojice tak, aby se vystřídal co největší počet žáků. 

  Obměnou soutěže je, když si vítězný žák může svého soupeře sám vybírat ze spolužáků, kteří se mu k souboji dobrovolně hlásí. Kdo byl již jednou vyřazen, ten v té samé vyučovací hodině už nemůže soutěžit. Úspěšný "střelec" je učitelem odměněn při opakovaném vyřazení předem dohodnutého počtu žáků (3-5).

   

   

  Využito v předmětu: Matematika, fyzika
  Vazby na RVP:

  Výstupy:

  •  analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racioníálních čísel
  • využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh
  Klíčové kompetence:

  * k učení- pracuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly       

  *k řešení problému:  volí vhodné způsoby řešení, využívá při tom logické, matematické a empirické postupy   

    *komunikativní - přispívá k vytváření vztahů potřebných pro kvalitní a účinnou komunikaci a spolupráci s ostatními spolužáky

  Vzdělávací oblasti: Matematika a její aplikace, Člověk a příroda
  Vzdělávací obory: Matematika, fyzika
  Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova
  • Aktivizující metody ve vyučování, hry k procvičování učiva