Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Bodovaná prověrka

Stránka naposledy upravena 09:24, 19 Led 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl:
   K písemnému prověřování vyložené učební látky v matematice.
  Popis aktivity:

   Každá úloha připravené písemné práce si učitel oboduje podle obtížnosti a náročnosti jejího řešení.  Body se žáci dozvědí hned na začátku, spolu se  zadáním úlohy. Zároveň žáci vidí tabulku, uvádějící  počet bodů nutných k získání určité známky.

  Při opravě písemky učitel dodržuje bodové dotace jednotlivým úlohám, a také známka je daná body získanými žákem za celou prověrku, podle známé tabulky. Při opravě učitel zohlední i částečně správné řešení, odstupňuje body podle toho, kam žák při řešení došel se správným postupem.

  Potřebný čas:  Způsob hodnocení bodované zkoušky nijak neovlivňuje časovou dotaci potřebnou pro řešení úloh, která je obvyklá jako u běžné písemné zkoušky.
  Doporučený věk:  
   ZŠ:    1. i  2. stupeň 
  Metodické pokyny pro učitele:

   Bodováním výkonu žáka ve zkoušce se pravdivě zhodnotí výkon žáka v každé vyřešené úloze a dovoluje o učiteli nejen spravedlivější hodnocení jeho výkonu, ale slouží mu k hlubšímu rozboru jeho znalostí i nedostatků. Tím získává učitel přesnější pohled na schopnosti a možnosti jednotlivých žáků třídy.

  Ještě podrobnější pohled dovoluje obměna, kterou lze použít pro odlišení zvlášť schopných žáků třídy. jak je běžným zvykem, mám připraveny dvě verze prověrky (A a B), podle rozsazení žáků v lavicích třídy. Ti nejschopnější, kteří již svoji skupinu vypočítali, mohou se svolením učitele začít řešit i druhou skupinu. 

  Do konečného součtu bodů započítá učitel těmto žákům jen polovinu bodové dotace za úlohu v této skupině. Takto získané body zvýší konečný bodový součet těch nejschopnějších žáků a  výrazněji je od ostatních oddělí. Přitom je přiměřeně zaměstná v době, kdy jsou již s řešením svých úloh hotovi a nudí se.

   

   

   

  Využito v předmětu:  
  Vazby na RVP:

  Výstupy: 

  • vyhledává, vyhodnoceje a zpracovává data
  • užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem
  Klíčové kompetence: Komunikativní -komunikuje vhodným způsobem se spolužáky, činnosti, je schopen úsudku, samostatnosti
  Vzdělávací oblasti:
  Matematika a její aplikace
  Vzdělávací obory: Matematika
  Průřezová témata:
  Osobnostní a sociální výchova - seberegulace a sebepoznání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  Odkazy:  


   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova