Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Čtyřlístek

Stránka naposledy upravena 12:14, 19 Led 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl Využít matematikých poznatků a dovedností v praktických činnostech - odhady, měření, orientace.
  Popis aktivity:

  U žáků velmi oblíbená soutěž. Na začátku je třeba učitelem vytvořit ve třídě čtveřice  žáků - čtyřlístky. To je prvá organizační část hry.Učitel k tomu vybere ve třídě schopné počtáře, nebo alespoň dobré organizátory a pozve je k tabuli. Ti si k sobě střídavě, jeden po druhém, vybírají trojici spolupracovíků. Ti doplní čtyřlístek na požadované 4 žáky.

  Druhá část hry probíhá tak, že si žáci srazí k sobě vždy dvě lavice a kolem si kapitáni  posadí  členy své skupiny - čtyřlístku. Toto seskuení pak pracuje společně na řešení učitelem zadaného bloku úkolů. K této činnosti mají 20-25 minut času. Žáci si je mezi sebou mohou rozdělit a na jejich řešení pracovat každý jednotlivě, nebo řešit všechny společně. Práci řídí a koordinuje jejich kapitán. 

  V třetí části hry  proběhne ověření jednotlivých členů skupiny ve zvládnutí zadaných úkolů učitelem. Asi 10 minut před koncem vyučovací hodiny kapitán rozdělí svoji čtveřici podle schopností řešit počítané úlohy a označí je od těch nejschopnějších po nejméně schopné písmeny A, B, C, D. Na výzvu učitele se třída vrátí k původnímu uspořádání a žáci vrátí lavice a posdí se tam kde běžně sedí. 

  Na posledních 5 minut učitel zadá žákům některou z nacvičovaných úloh. A to tak, že nejobtížnější dostanou žáci označení písmenem A, trochu lehčí písmenem B, další C a  nejsnadnější žáci skupiny D. Po takovém rozdělení žáci úlohu vypracují písemně a před zvoněním ji podepsanou a s označením jména kapitána odevzdají učiteli. 

  Učitel prověřovací zkoušku opraví a oboduje. Pak sečte bodový zisk každé skupiny (čtyřlístku) a na začátku příští vyučovací hodiny vyhlásí ten, který získal největší počet dosažených bodů. Ten je vítězem soutěže. 

  Hra může pokračovat další vyučovací hodinu, chceme-li učivoještě dále procvičovat. Žáci mohou zůstat ve skupinách ve stejném složení, jako v právě hodnocené soutěži. nebo si kapitáni mohou zvolit její nové složení, zorganizováním nového výběru. Učitel může také změnit kapitány a ti si k sobě vyberou nové spolupracovníky a hra pokračuje ve zcela jiných skupinách.

  Potřebný čas: Hra na jednu vyučovací hodinu.
  Doporučený věk: Vhodné pro žáky vyšších tříd základní školy a žáky školy střední.
  Metodiké poznámky pro učitele:

  Pro učitele je hra organizačně náročná, ale po několikátém opakování a dokonalém pochopení žáky,  se dá hravě zvládnout během jedné vyučovací hodiny. U žáků je velmi oblíbená a z pohledu učitele je velmi efektivní. Žáci pracují intenzivně a s nasazením. Většinou neznají během přípravy, v které skupině je kapitán nominuje ke zkoušce a žákstejně tak neví, který příklad vybere učitel k závěrečné písemné zkoušce.

  Žáci v přípravě i v prověrce dosahují zcela mimořádných výkonů, pohybujících se na hranici jejich možností. Hra je efektivní v tom že všichni, včetně kapitána, pracují intenzivně a vzájemně se přitom ve hře učí.

   

   

  Využito v předmětu: Matematika
  Vazby na RVP: Výstupy: žák provádí početní operace v oboru různých čísel, analyzuje a řeší různé problémy, v nichž využívá aparát v oboru celých a racionálních čísel

  Klíčové kompetence:

  * k učení- pracuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly       

  *k řešení problému:  volí vhodné způsoby řešení, využivá při tom logické, matematické a empiridcké postupy   

    *komunikativní - přispívá k vytváření vztahů potřebných pro kvalitní a účinnou komunikaci a spolupráci s ostatními spolužáky

  Vzdělávací oblasti: Matematika a její aplikace
  Vzdělávací obory: Matematika 
  Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova