Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Web 2.0

Stránka naposledy upravena 14:51, 9 Lis 2010 uživatelem David Pokorný

  Garantovany-obsah.png

  Toto heslo bylo vytvořeno Davidem Hawigerem 

  Definice

  • Web 2.0 je revoluce podnikání v počítačovém průmyslu způsobená přesunem k chápání webu jako platformy a pokus porozumět pravidlům vedoucím k úspěchu na této nové platformě. Klíčovým mezi těmito pravidly je toto: tvořte aplikace, které budou díky síťovému efektu s přibývajícím počtem uživatelů stále lepší. (Což jsem jinde nazval „zapřažením kolektivní inteligence.) [1]
  • Termín „Web 2.0“ je ustálené označení pro etapu vývoje webu, v níž byl pevný obsah webových stránek nahrazen prostorem pro sdílení a společnou tvorbu obsahu. Týká se období od roku 2004 do současnosti. [2]
  • Web 1.0 je o komerci, Web 2.0 je o lidech. [3]

  Charakteristika

  Web 2.0 lze půvabně charakterizovat jedním anonymním příspěvkem v online diskusi {1} - volně přeloženo "když se spolupodílíte na obsahu a neočekáváte od toho žádný příjem, pak spoluvytváříte Web 2.0". Dalo by se tedy říci, že jde především o webové stránky, jejichž obsah tvoří velké množství relativně anonymních autorů.

  Je však nutné upozornit, že pojem Web 2.0 není spojen s žádným konkrétním produktem, aplikací či všeobecně uznávanými standardy. Jedná se o filozofii přístupu k vytváření webového obsahu. Nicméně s pojmem Web 2.0 jsou spojovány jiné v dnešní době často používané pojmy – blog, wiki, chat, SaS, sociální sítě apod.

  Get Adobe Flash player

  Historie 

  S internetem je propojeno několik služeb, z nichž jedna je často označována zkratkou WWW. Již od prvopočátku se jednalo o to, aby jakýkoliv uživatel internetu si mohl zobrazit (a časem i vyslechnout) informace, které byly poskytnuty jiným uživatelem prostřednictvím sites (česky tzv. webového sídla). Přitom se očekávalo, že tyto informace budou k dispozici 24 hodin denně a tudíž si je uživatel může zobrazit v libovolném čase. Prostředí s takto poskytovanými informacemi se začalo obecně říká Web (pavučina).
  Vytváření a správa informací na konkrétním webovém sídle byla v prvé fázi ryze v režii správce takového sídla a nezřídka se jednalo o statické informace, které se v čase příliš neměnily. Jakmile počet informací rostl, vznikala potřeba je efektivně třídit a vyhledávat. Díky tomu do procesu poprvé aktivně vstoupil uživatel a začaly vznikat různé rozcestníky a vyhledávače. Nicméně daný uživatel neměl stále možnost aktivně spoluvytvářet obsah webu, pokud nespravoval vlastní webové sídlo, případně si nepronajal jeho část (tzv. webhosting). Této éře, kdy uživatel byl spíše v pozici příjemce, se s odstupem času začalo říkat Web 1.0.
  Jakmile však byly vymyšleny technologie, které umožnily dynamicky měnit obsah webové stránky (například právě vyhledávače), čím dál tím více byl dáván prostor čtenáři k tomu, aby měl větší možnosti ovlivňovat obsah zobrazené stránky (například jízdní řády, elektronické obchody, bazary a aukce apod.). Postupně však narůstala poptávka nejen po poptávání informací, ale rostl zájem aktivně se zapojit do jejich vytváření a to pokud možno s minimálními omezeními – jak technickými tak osobnostními. To vedlo k vytváření či uzpůsobování stávajících webových sídel tak, aby uživatel získal prakticky takovou volnost při tvorbě obsahu, že v momentě, kdy vytvoří či upraví nějakou informaci a uloží, ihned je přístupná v celém Webu. A této změně se začalo říkat Web 2.0
  V oblasti vytváření webu a nástrojům, které umožňují spravovat jeho obsah, pokročil do stádia, že vznikají tzv. online aplikace. Jedná se vlastně o prostředí, které je k dispozici prostřednictvím běžně používaných webových prohlížečů, které se chová obdobně jako programy, jež jsou běžně instalovány na osobní počítače. Nejznámějším příkladem je správce poštovní schránky, ale dnes máme k dispozici i textové i grafické editory, správce fotografií apod. Pro taková řešení se začalo používat označení SaS = Software as Service (tj. Program jako služba).

  Využití v podmínkách českého regionálního školství

  Využití nástrojů Web 2.0 má ve vzdělávání velmi široké uplatnění a bude nabývat na stále větším významu. Přitom je nutné si uvědomit, že právě mladá generace využívá SaS čím dál tím častěji a hlavně přirozeně a bez větších zábran (tzv. síťová generace).
  Vzdělávací systémy prozatím za tímto jevem zaostává a povětšinou nedokáže využít potenciálu, který Web 2.0 nabízí. V současné době lze především hovořit o dvou online nástrojích, které na školách získávají na oblibě:

  • CMS jako nástroj pro správu webu školy
  • LMS jako nástroj pro podporu e-learningu

  Uvádět dobré příklady v oblasti Web 2.0 je poměrně „ošemetnou“ záležitostí a to především díky tomu, že obsah se vytváří online. Přesto stojí zde uvést jisté „stálice“ na nebi Web 2.0:

  • Wikipedia {2} je projektem, který se snaží vybudovat velmi rozsáhlou encyklopedii pojmů
  • I přes nezanedbatelná rizika je Facebook {3} v současné době nejpopulárnější nástroj tzv. I-generace jako „klasický“ zástupce tzv. sociální sítě.
  • Služby Google {4} jsou klasickým příkladem SaS. Vlajkovou lodí je sice jejich vyhledávač, nicméně do povědomí se dostává i díky dalším online aplikacím – mapy, správce obrázků, kancelář (textový, tabulkový, grafický a prezentační editor) atd.

  Jako podklad pro samostatudiu tohoto tématu lze doporučit seminární práci Adama Zbiejczuka [4] nebo článek Jana Wagnera [5]


  Literatura

  [1] O'Reilly, R. [online] (O'Reilly Media), 2005 [cit. 2010-06-01]. Web 2.0 Compact Definition: Trying Again, Dostupné na WWW: <http://radar.oreilly.com/archives/2006/12/web_20_compact.html>

  [2] Citace ve Wikipedia : otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikimedia Foundation, 2001-2010, last modif. 4.května 2010 [cit. 2010-06-09]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Web_2.0>

  [3] Singer, R. [online] (Condé Nast Digital), 2005 [cit. 2010-06-09]. Are You Ready for Web 2.0?, Dostupné na WWW: <http://www.wired.com/science/discoveries/news/2005/10/69114>

  [4] Zbiejczuk, A. [online], 2007. Web 2.0 - charakteristiky a služby, Dostupné na WWW: <http://zbiejczuk.com/web20/>

  [5] Wagner, J. [online] (Česká škola), 2010. Web 2.0, Dostupné na WWW: <http://www.ceskaskola.cz/2010/03/jan-wagner-web-20.html

  Odkazy

  {1} http://bash.org/?779320

  {2} http://www.wikipedia.org

  {3} http://www.facebook.com

  {4} http://www.google.cz/intl/cs/options/