Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

E-learning

Stránka naposledy upravena 16:18, 20 Zář 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

   

  Toto heslo bylo vytvořeno Davidem Hawigerem.
  Zahajte diskuzi vložením komentáře pod stránkou nebo v modulu Diskuze.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  Definice

  • E learning je definováno jako zadávání instrukcí pomocí počítače prostřednictvím internetu nebo CD-ROM (Clark & Mayer, 2007). To může být prováděno samostatně nebo prostřednictvím instruktora, přičemž zahrnuje média ve formě textu, videa a audio s cílem zlepšovat znalosti uživatele. E-learning se obyčejně soustředí na praktické procvičování řízeným elektronicky, zatímco online learning je členěn do kurzů poskytovaných prostřednictvím internetu ve zvláštním vzdělávacím prostředí.[1] (pozn. autora - volněji přeloženo)
  • E-learning představuje distanční (dálkovou) formu studia pomocí informačních a komunikačních technologií.[2]
  • E-learning je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kursů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia.[3]

  Charakteristika

  Pojem "E-learning" (česky lze přeložit jako "e-učení" neboli eletkronické učení) je vzdělávací metodou, která zřejmým způsobem využívá informačních a komunikačních technologií.
  Vzhledem k tomu, že je tato metoda primárně propojena s moderních technologiemi, vyvíjí se vysvětlení tohoto pojmu.

  Historie

  S pojmem e-learning se v našem současném školství setkáváme přibližně se vstupem do 21.století. Nicméně první pokusy o systémové přenesení vzdělávání do počítačového prostředí se datují již do začátku devadesátých let minulého století na amerických univerzitách.[4]

  Přitom zpočátku byla e-learning založen na ryze asynchronním přenosu informací (například formou e-mailovů či na nich založených konferecích). Oblíbenost webových prohlížečů však vedla k postupnému upouštění od asynchronního přenosu informací k synchronnímu neboli online. Začátek nového tisíciletí byl charakteristický poskytováním výukových objektů různého typu, nezřídka sdružovaných na konkrétní URL adrese. Tato data si však většinou uživatel mohl pouze prohlédnout a případně na základě neměnných pokynů instruktora vypracovat určitý úkol nebo zadání.

  Get Adobe Flash player

  S příchodem fenoménu Web 2.0 se postupně mění i nástroje, které jsou pro e-learning využívány. Přitom se uživatel aktivně zapojuje pro procesu vzdělávání (komentáře a diskuse, online aktualizace dat apod.)

  Výhody a nevýhody

  Mezi výhody řadíme to, že:

  • vzdělávání je možné realizovat v libovolném čase a virtuálně na libovolném místě;
  • žák postupuje svým vlastním tempem a nemusí mít ostych před vyučujícím či ostatními žáky;
  • se ve výukových materiálech využívají různá média;
  • využívájí se  prvky distančního vzdělávání a přidává další komunikační prvky;
  • výukové materiály lze relativně snadno aktualizovat;
  • lze snadno zvýšit počet interakcí mezi instruktorem a žákem;
  • je možné prezentovat reálný obsah pomocí video konferencí nebo diskusních fór;
  • instruktor může sledovat výukový proces a zajišťovat zpětnou vazbu;
  • počet současně zapojených řáků omezují pouze technické možnosti;
  • se středem vzdělávacího procesu se stává žák.

  Za nevýhody lze považovat to, že:

  • autoři výukových materiálů musí být dostatečně kompetentní k vytvářeníonline kurzů;
  • vzdělávací prostředí vyžaduje, aby žák disponoval patřičnou technikou a nezřídka i nástroji pro využívání služeb internetu;
  • kvalifikované využití e-learningu je organizačně poměrně náročné s prvky projektového managementu a týmové práce;
  • absentuje přímý kontakt s učitelem a spolužáky. 

  Využití v podmínkách českého regionálního školství

  Pojem e-learningu je v našem školství silně provázán s využíváním LMS a jeho nejrozšířenějším zástupcem Moodle{1}. Další zástupce volně šiřitelných LMS můžete shlédnout na serveru OpensourceCMS.com{2}.

  Nicméně postupně se pozornost posouvá i k obecnějším online nástrojům nezřídka souvisejícím s tzv. sociálními sítěmi - například Facebook{3}, Twitter{4}, YouTube{5}apod.

  Příklady z praxe

  Síť ministerstev školství provozující web European Schoolnet{6} každoročně pořádá soutěž, která umožnuje učitelům využívající e-learning prezentovat své výstupy a porovnávat je se svými kolegy a kolegyněmi. Tato soutež nese název ElearningAwards{7}.

  Použité zdroje a literatura

  [1] Citace ve Wikipedia : otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikimedia Foundation, 2001-2010, last modif. 1 May 2010 [cit. 2010-05-04]. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/E-learning>

  [2] Roubal, P. Příručka pro učitele. Brno : Computer Press a.s., 2009. ISBN 978-80-251-2226-6

  [3] Wagner, J. [online] (Česká škola), 2005 [cit. 2010-05-04]. Nebojme se eLearningu

  [4] Graziadei, W. D., [online] (Horizon) 1997 [cit. 2010-05-04]. Building Asynchronous and Synchronous Teaching-Learning Environments: Exploring a Course/Classroom Management System Solution Dostupné na WWW: <http://horizon.unc.edu/projects/monograph/CD/Technological_Tools/Graziadei.html>.

  Klíčová slova
  • ICT
  • LMS
  • Web 2.0
  • distanční
  • e-learning
  • e-učení
  • metody učení