Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

ICT

Stránka naposledy upravena 09:34, 2 Ún 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Garantovany-obsah.png

  Toto heslo bylo vytvořeno Davidem Hawigerem
  Zahajte diskuzi vložením komentáře pod stránkou nebo v modulu Diskuze

  Obsah stránky:

  Definice

  • ICT (z anglického Information and Communication Technologies), taktéž IKT, je označení pro informační a komunikační technologie. Tato široce používaná zkratka zahrnuje veškeré technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi. (cs.wikipedia.org, 2010)
  • ICT se týká jakéhokoliv produktu, který umožňuje ukládat, vyhledávat, manipulovat, přenášet nebo přijímat informace elektronicky v digitální podobě. (tutor2u.net, 2010)
  • Informační a komunikační technologie (ICT) je zastřešující pojem, který zahrnuje všechny technologie pro manipulaci a sdělování informací. (wiki.answers.com, 2010)

  Charakteristika

  ICT je jedním z nejdynamičtěji se vyvíjejícím odvětvím společnosti. Již dávno do tohoto pojmu neschováváme síťové propojení počítačů či mobilních telefonů. V každém případě nelze automaticky sloučit pojem ICT a informatika. Pojem Informatika bychom měli vnímat spíše jako vědní disciplínu, kdežto zkratka ICT má pro změnu velmi blízko k praktickému uplatnění daných teoretických poznatků.

  Get Adobe Flash player

  Historie

  Datovat vznik ICT je velmi složité. Omezme se tedy na období, které je spojeno s nasazením a využíváním tzv. osobních počítačů (neboli PC). Ty můžeme datovat do počátku 80.let 20.století, přičemž se v rámci tohoto údobí rozšířilo použití zkratky IT (informační technologie). 

  Zároveň se daná problematika postupně diverzifikovala do tří oblastí:

  • hardware = technické zázemí IT;
  • software = programové vybavení IT;
  • netware = problematika počítačových sítí.

  Především s rozmachem mobilních telefonních sítí se zkratka IT rozšířila na ICT. Navíc se v dnešní době ztrácí rozdíly nejen mezi hardwarem, softwarem a netwarem, ale je prostředky běžné denní potřeby, které lze směle spojovat s ICT (například televizor jako monitor, automatická pračka se svým programovým vybavením, automobil se svým elektronickým ovládáním apod.).

  Využití v podmínkách českého regionálního školství

  Školské prostředí stojí před nesmírně obtížným úkolem – rozvíjet u žáků kompetence v oblasti ICT, a to při vědomí tří klíčových faktorů:

  1. vzhledem k dynamice nelze dobře odhadnout kompetence, které žák bude potřebovat za 5-10 let
  2. většina rodičů nemá dostatek znalostí, dovedností a zkušeností v oblasti ICT, a proto se spoléhá na školu
  3. pro kvalifikované zajištění vzdělávání v této oblasti nedisponují školy potřebnými zdroji (a to nejen finančními a technickými, ale ani lidskými)

  Z výše uvedených důvodů tedy vzdělávání v oblasti ICT ani přes znatelnou snahu všech zainteresovaných stran neodpovídá požadavkům doby. To často vede ke zjednodušení procesu vzdělávání do výuky v rámci tzv. vyučovacího předmětu Informatika a s tím spojeným budováním tzv. Počítačových učeben. Přitom právě nástup tzv. Webu 2.0 nutně povede k přehodnocení stávajícího modelu.

  Způsob přístupu k problematice ICT ve vzdělávání v České republice charakterizuje i skutečnost, že neexistuje systémové řešení, které by dovolovalo prezentovat příklady dobré praxe na našich školách. Myšlenka z období SIPVZ  (www.msmt.cz, 2006), která směřovala ke vzniku tzv. Center excelence (www.edunix.cz, 2006) , nebyla naplněna. Proto je celý proces „propagace“ zúžen do víceméně informačních kampaní a realizací konferencí a seminářů (například konference Počítač ve škole (gynome,nmnm.cz, 2004).

  Použité zdroje a literatura: