Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Specifické poruchy učení a chování - SPU

Stránka naposledy upravena 12:01, 26 Srp 2012 uživatelem Hana__Hovorková
  Toto heslo bylo založeno Petrou Stanjurovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  V české odborné literatuře se setkáváme s používáním výrazů Specifické poruchy učení nebo Specifické vývojové poruchy učení SPU. Přívlastek vývojové postihuje povahu poruch, k níž dítě teprve vývojem dospívá. SPU představují završující název pro skupinu heterogenních poruch, kterými se připisují dysfunkce centrálního nervového systému. Zahrnují dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, dyspinxii, dysmúzii, dyspraxii, vývojové dysfázie a neverbalní poruchy učení

  Historické názvy SPU

  Specifickou poruchu mluvené i psané řeči objevili lékaři. Obtíže ve čtení byly nejčastěji označovány jako Slovní slepota, ale i jinými názvy např. Vrozená slovní slepota, Děti koktavé v pravopise, Děti, které při dobrých počtech "píší jako by blábolily"

  Pedagogické osobnosti

  Postupně se dění okolo SPU přesouvá do školské sféry. Vedoucí postavou odborného dění u nás byl prof. Zdeněk Matějček, známým byl také dr. Žlab.. V současné době patří k neuznávanějším osobnostem Olga Zelinková, Václav Mertin, Věra Pokorná, Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková, Daniela Švancarová, Anna Kucharská aj. 

  Etiologie

  1. dědičný sklon
  2. lehká mozková postižení s odchylkami v organizaci mozkových aktivit a netypickou dominancí hemisfér
  3. fonologický deficit, deficit v časovém uspořádání procesů a rychlost v provádění procesů
  4. kombinace lehké mozkové dysfunkce a dědičnosti

  Chyby

  SPU nejsou totožné s mentální retardací, která vzniká při organickém poškození mozku.

  SPU nejsou důsledkem nepříznivého sociokulturního zázemí např:

  • v rodině přistěhovalců
  • v rodině, kde je zatracováno vzdělávání
  • kde převládají nepřiměřené nároky rodiny

  Projevy SPU

  1. potíže v oblasti řeči
  2. poruchy zrakového a sluchového vnímání
  3. poruchy pravolevé a prostorové orientace
  4. poruchy orientace v čase
  5. poruchy vnímání a reprodukce rytmu
  6. poruchy procesu automatizace
  7. obtíže v rychlém jmenování
  8. poruchy vývoje jemné a hrubé motoriky
  9. poruchy pohybové koordinace
  10. poruchy vnímání tělesného schématu
  11. poruchy soustředění
  12. nápadnosti v chování

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu

  •  

   JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H. Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha: Portál, 2008. 

  • PIPEKOVÁ, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998.
  • SWIERKOSZOVÁ, J. Specifické pooruchy řeči. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004.
  • ŠVANCAROVÁ, D., KUCHARSKÁ, A.: Test rizika poruch čtení a psaní. Praha: Scientia, 2001.