Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Speciální pedagogika

Stránka naposledy upravena 15:35, 28 Kvě 2012 uživatelem Václav_Popelář
  Toto heslo bylo založeno Lucií Knotovou
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování hesla.

   

  Obsah stránky:

   Výklad hesla:

   

  Speciální pedagogika patří mezi jednu z významných pedagogických disciplín. Je zaměřena na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných osob a na řešení výzkumných problémů oboru. V současné době se používají termíny jedinec s postižením, znevýhodněný člověk a jedinec se speciálními potřebami,  v  období školního vzdělávání se můžeme setkat s termínem "žák se speciálními vzdělávacími potřebami." (Pipeková, 2006,s.95 ; Pipeková, 2010, s.109)

  "Současné pojetí speciální pedagogiky se zabývá problematikou jedince se znevýhodněním od jeho narození až po stáří, tedy obdobím raného a předškolního věku, obdobím školního věku, adolescnce, dospělosti a stáří." (Pipeková, 2010, s.111)

  Speciální pedagogika je zaměřena na teorii a na praxi výchovy, vyučování a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých se speciálními potřebami z důvodu somatického, senzorického, mentálního, řečového nebo psychosociálního defektu, poruchy nebo omezení či jejich kombinace. (Pipeková, 2006, s. 95)

  "Předmětem péče speciální pedagogiky je zdravotně, eventuálně sociálně znevýhodněná osoba, která potřebuje podporu v oblasti výchovy, vzdělávání či  při pracovním a společenském uplatnění." (Pipeková, 2006, s. 96)

  Vývoj názvů označení oboru

  Pojem speciální pedagogika se u nás ustálil od 70. let 20. stol. pro označení teoretických problémů i praktického výchovného působení na jedince s postižením. Termín speciální pedagogika použil poprvé v roce 1957 RNDr. Bohumír Justýn Popelář, posléze se tento název začal  prosazovat v řadě zemí. Od roku 1973 začal termín speciální pedagogika užívat významný český speciální pedagog  Miloš Sovák. (Pipeková, 2010, s. 110)

  Klasifikace speciální pedagogiky

  Podle druhu znevýhodnění (postižení)  vyžadují děti a dospělí specifické formy výchovy, vzdělávání a pomoci . Zabývají se jimi jednotlivé obory speciální pedagogiky: 

  • Psychopedie- speciální pedagogika osob s mentálním postižením;
  • Somatopedie- speciální pedagogika osob s tělesným postižením, s chronickým a dlouhodobým onemocněním;
  • Logopedie- speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností;
  • Surdopedie- speciální pedagogika osob se sluchovým postižením;
  • Oftalmopediespeciální pedagogika osob se zrakovým postižením;
  • Etopedie- speciální pedgogika osob s poruchami chování;
  • Edukace jedinců s více vadami- s kombinovaným postižením;
  • Specifické poruchy učení nebo chování;

   

  (Pipeková, 2010, s. 110)


  Použité zdroje a literatura

  • PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2.vyd.Brno: Paido, 2006. ISBN: 80-7315-120-0. 
  • PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. vyd. Brno: Paido, 2010. ISBN: 978-80-7315-198-0.

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu

  • EDELSBERGER, L.: Defektologický slovník. 3. upr. vyd. Praha : Nakladatelství H&H, 2000. 418 s. ISBN 80-86022-76-5
  • RENOTIÉROVÁ, M.; LUDÍKOVÁ, L. a kol.: Speciální pedagogika. 4. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. 313 s. ISBN 80-244-1475-9
  • SOVÁK, M.: Nárys speciální pedagogiky. 6. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 230 s.
  • PIPEKOVÁ, J.: Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. roz. a přepr. vyd. Brno : Paido, 2006. 404 s. ISBN 80-7315-120-0
  • VÁGNEROVÁ, M.; HADJ-MOUSSOVÁ, Z.; ŠTECH, S.: Psychologie handicapu. 2. vyd. Praha : Karolinum, 2000. 230 s. ISBN 80-7184-929-4