Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Oftalmopedie

Stránka naposledy upravena 07:52, 4 Kvě 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Lucií Knotovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  Oftalmopedie je součást vědního oboru speciální pedagogika. Obor oftalmopedie se zabývá výchovou, vzděláváním a rozvojem osob se zakovým postižením.  Termín oftalmopedie vychází z řeckého slova oftalmos, což v překladu znamená oko, a paidea- což je výchova. V České republice se využívá také  pojem tyflopedie  (z řeckého tyflos- slepý). V zahraničí se setkáváme s názvem: speciální pedagogika zrakově postižených. (Pipeková, 2010, s. 253) 
   

  Dle Ludíkové in Pipeková (2010) je cílem oftalmopedie: "Maximální rozvoj osobnosti jedince se zrakovým postižením, což znamená nejen dosažení nejvyššího stupně socializace, včetně zajištění adekvátních podmínek pro edukaci, ale i přípravu na povolání, následné pracovní zařazení a plnohodnotné společenské uplatnění." (Pipeková, 2010, s. 253)

  Zrakově postižení jedinci mají omezenou či sníženou schopnost přijímat vizuální informace. U nevidomých osob je tato schopnost úplně vyloučena. Zraková vada má vliv na celou osobnost jedince, ovlivňuje jeho psychický i  fyzický vývoj. U lidí se zrakovým postižením se často vyskytuje tzv. senzorická deprivace. (Pipeková, 2010, 254)

  Podle doby vzniku zrakového postižení lze vady dělit na vrozené a získané. Později získaná vada působí obvykle jako trauma.Vrozená vada znamená velkou zátěž pro psychický vývoj dítěte. Etiologické hledisko rozlišuje jedince se zrakovým postižením na jedince s poruchou orgánovou (porucha zasahuje zrakový orgán jako celek nebo jeho jednotlivé části) a poruchou funkční (porucha oslabuje výkon zrakového orgánu).(Pipeková, 2010,s. 256-257)

  Zrakové vady lze třídit dle oblastí poruch zrakového vnímání (zrakových funkcí):

  • poruchy zrakové ostrosti (refrakční vady),
  • okulomotorické poruchy (strabismus), porucha prostorového vidění, dvojité vidění,
  • postižení zorného pole (skotom, trubicovité vidění)
  • obtíže se zpracováním zrakových vjemů (kortkální slepota),
  • poruchy barvocitu (barvoslepost),
  • poruchy adaptace na tmu a oslnění,
  • porucha citlivosti na kontrast.

  (Pipeková,2010, s.257)

  Důležitým kritériem  u dětí a dospělých se zrakovým postižením je stupeň zrakové vady. Při této diferenciaci se vychází ze stavu vizu/zrakové ostrosti a zachovaného rozsahu zorného pole. V České republice se využívá klasifikace těchto stupňů zrakového postižení:

  • SLABOZRAKOST (lehká, středně těžká, těžká)
  • TĚŽCE SLABÝ ZRAK (někdy označovaná jako zbytky zraku)
  • NEVIDOMOST (praktická, totální)

  Velmi specifickou skupinu v systému klasifikace osob se zrakovým postižením tvoří skupina osob se zrakovým a kombunivaným postižením. Největší pozornost a edukační nároky vyžadují jedinci s kombinací zrakového a sluchového postižení, obecně označovaní jako hluchoslepí. (Pipeková, 2010, s.257-258)

  Použité zdroje a literatura

  • PIPEKOVÁ,J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3.vyd. Brno: Paido,,2010.ISBN: 978-80-7315-198-0

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu

  Klíčová slova
  • nevidomost
  • oftalmopedie
  • senzorická deprivace
  • slabozrakost
  • zrakové postižení
  • zrsakové postižení