Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              hodnotili 2 uživatelé

Dramatická výchova

Stránka naposledy upravena 16:44, 22 Ún 2011 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Garantovany-obsah.png

  Toto heslo bylo vytvořeno Josefem Valentou.
  Zapojte se do spolutvorby  tohoto hesla doplňováním literatury, odkazů a příkladů z praxe.

  Dramatická výchova je jednou z estetických výchov s velkým přesahem do oblasti osobnostního, sociálního a morálního rozvoje. Jak název napovídá, vychází z principů divadla a dramatu.

  Dramatická výchova je založena na dvou propojených principech.
  Jedním z nich je „dramatičnost“.
  Slovo „dramatický“ odkazuje k „dramatu“. Mělo by tedy předurčovat, že jednající postavy se ocitnou v situaci nějaké obtíže, problému, konfliktu, která je přiměje k tomu, že začnou vzájemně jednat, aby situaci vyřešily. (Dramatičnost jako princip prolíná i naší každodenní existencí.)
   
  Druhým je „divadelnost“.
  Tou je míněno, že lidé budou svým herním jednáním záměrně vytvářet fiktivní postavy – hrát jejich role – ve fiktivních situacích s tím, že tato hra bude adresována jasně určenému divákovi.
  (Divadelnost je specifickou variantou tzv. scéničnosti, která znamená jakékoliv druhým ukazované či předváděné jednání, tedy i různá „životní divadýlka“, předstírání, sebestylizování do jiného „osobního tvaru“ atd.) 
   
  Propojením obou pak vzniká hlavní a klíčová charakteristika učební činnosti v dramatické výchově: 
  Jsou jí fiktivní (hrané) problémové (obtížné, konfliktní atd.) situace.
  Priorita tohoto didaktického „technologického“ principu před jinými také odlišuje dramatickou výchovu od dalších systémů osobnostního a sociálního rozvoje (osobnostní a sociální výchova; sociálně psychologický výcvik; zážitková pedagogika apod.).
  V širším smyslu zahrnuje dramatická a divadelní výchova:
  a) divadlo hrané dětmi;
  b) (školní) dramatickou výchovu;
  c) divadlo ve výchově.(1)
  Dramatická výchova v užším smyslu (školní…) pak pracuje jednak:
  • s dramatickými strukturami (sled hraných situací spojených logikou příběhu /dramatizace např. pohádky, skutečné události atd./ nebo tématu /totalitní společnost apod./). Sled situací bývá někdy připraven učitelem, někdy se vytváří spolu s žáky ve třídě.
  • s jednotlivými dramatickými hrami (řeší se jedna situace – spor sousedů o pozemek atd.)
  • s pomocnými průpravnými technikami (např. cvičení techniky řeči a pohybu; cvičení dovedností nutných pro improvizaci atd. – tyto techniky někdy nemívají ani dramatický ani divadelní rozměr – jsou to zhusta technická cvičení).
  Dramatická výchova je zařazena v RVP ZV jako doplňující vzdělávací obor. Lze ji i studovat jako specializaci na pedagogických fakultách a jako obor na divadelních fakultách.
  Analogickými názvy jsou též výchovná dramatika; tvořivá dramatika; dramika; edukační drama apod.
  viz též hesla „dramatizace“, „simulace“, „hraní rolí“, „divadlo ve výchově“
   

  Poznámky:

  (1) Divadlo ve výchově je systém založený na práci s dospělými profesionály předem připraveným, skutečným divadelním představením. Žáci je jednak sledují, ale jednak mají možnost je svými diskusními či též hráčskými vstupy ovlivnit v jeho průběhu nebo při jeho opakování (opakuje se práv za účelem umožnění aktivní účastni diváků, tzv. divadlo forum). Tématikou představení hraného dospělými se pak mohou zabývat též v drobných workshopech a minipředstaveních po jeho skončení atd.

  Doporučená literatura a odkazy <Upravit stránku>

  Tato stránka je zakázaná.

  Soubory 0

   

  Komentáře

  Je zobrazeno 2 z 2 komentářů: zobrazit vše
  Dříve se pro výtvarnou, hudební a dramatickou výchovu užíval "zastřešující pojem“ etetickovýchovné předměty. Tím byla akcentována jejich důležitost a přínos pro rozvoj estetického vnímání a citlivosti, bez nichž přichází život o svoji "košatost" a kvalitu nezávislou na věku, ba naopak. Nově koncipovaná vzdělávací oblast Umění a kultura (jejíž název byl přijat na základě odborné diskuse) však měla ambice ještě větší: etablovat zmíněné vzdělávací obory jako obory, které zprostředkovávají žákům nejen estetické osvojování světa, ale jeho specifické poznávání, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými prostředky. Akcentovala se tak skutečnost, že všechny již etablované vzdělávací obory a také obory nově se konstituující (jako je Taneční a pohybová výchova a Filmová – audiovizuální výchova) krystalizují ze zcela pevného základu – jednotlivých druhů umění a nejsou jen jakousi jejich „školní podobou pro děti".
  A proč tomuto zdánlivě nevýznamné upřesnění věnovat pozornost? Protože stále ještě přetrvává u kolegů z jiných oborů pocit, že při hodinách výtvarné, hudební, dramatické, taneční či filmové výchovy v zásadě o nic nejde, možná tak ještě o odreagování se a o relaxaci. Ale tak tomu opravdu není a každý, kdo se těmto oborům ve školní praxi věnuje ví, jak těžké je ve vyučovacích hodinách časově omezených "nastartovat" tvůrčí proces, při kterém díky jazyku umění vzniká skutečnost, která by jinak nebyla.

  Držme všem oborům oblasti Umění a kultura palce. Vymizí-li ze vzdělávání, vymizí postupně z našich potřeb schopnost rozvíjet vlastní tvůrčí schopnosti.
  Zasláno 16:14, 24 Zář 2009 ()
  Text prošel jazykovou korekturou dne 29. 11. 2011.
  Zasláno 16:15, 29 Lis 2011 ()
  Je zobrazeno 2 z 2 komentářů: zobrazit vše
  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.