Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Školní speciální pedagog

Stránka naposledy upravena 15:35, 11 Bře 2014 uživatelem Pavlína Hublová
  Toto heslo bylo založeno Jiřím Novotným a Petrou Pšeničkovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  Školní speciální pedagog působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb spolu se školním metodikem prevence, výchovným poradcem, případně školním psychologem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. (Věstník MŠMT, 2005)

  Náplň činnosti poradenských pracovníků školního poradenského pracoviště

  Uvnitř školního poradenského pracoviště je nutné rozdělení činností všech poradenských odborníků. Školní speciální pedagog či školní psycholog vytváří systém včasné identifikace žáků s výukovými obtížemi a vytváří strategii používání ve školách pro prevenci výukových obtíží ve vztahu k reedukaci. Dále se věnuje metodické podpoře učitelů, zajišťuje krizovou intervenci.

  Výchovný poradce se věnuje zejména problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace žáků nadaných) na školách. Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

  Poskytování poradenských služeb na školách je zapracováno do vyhlášky 72/2005 Sb.o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a následně v její novele - Vyhláška č. 116 ze dne 15.dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Řídí se však i řadou dalších zákonů a vyhlášek.

  Náplň činnosti školního speciálního pedagoga

  Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

  1. Depistážní činnosti

  Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.   

  2. Diagnostické a intervenční činnosti

     A) Dianostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

     B) Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).

     C) Realizace intervenčních činností, tj.  

  • provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),
  • provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků,
  • participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu ( v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy),
  • průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,
  • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,
  • zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),
  • speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy,
  • participace na kariérovém poradenství-volba vzdělávací cesty žáka-individuální provázení žáka
  • konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť

  3. Metodické a koordinační činnosti

  • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole - koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.
  • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Metodické činnosti pro pedagogy školy-specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky - jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
  • Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole.
  • Dokumentace případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa.(MŠMT: Věstník 2005, MŠMT: Vyhláška č. 72/2005 Sb.)

  Kvalifikační standardy školního speciálního pedagoga

  Kvalifikační standardy školního speciálního pedagoga (stejně i dalších poradenských pracovníků školy) jsou specifikovány zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Podle § 18 výše zmíněného zákona speciální pedagog získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku. (Z.č. 563/2004 Sb.)

  Prostory a vybavení poradenského pracoviště školního speciálního pedagoga

  Škola zajistí prostorové podmínky pro poskytování poradenských služeb tak, aby nedocházelo ke kolizi se zákonem č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, protože školní speciální pedagog pracuje s daty důvěrnými a zejména citlivými. Pro práci s těmito daty jsou stanovena pravidla zákonem č. 101/2000 Sb. Prostory musí vyhovovat platným obecně závazným hygienickým a požárním normám. Jsou vybaveny nástoji (např. diagnostickými testy) a pomůckami nezbytnými pro poskytování standardních činností školního speciálního pedagoga, které vytváří důstojné prostředí pro konzultace školního speciálního pedagoga s žáky a jejich rodiči a umožňuje vedení dokumentace a evidence o žácích v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

  Časová dostupnost služeb školního speciálního pedagoga

  Školní speciální pedagog má pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky, rodiče a učitele. Ve svých konzultačních hodinách je dostupný v prostorách  vyhrazených pro poskytování poradenských služeb. Denní doba poskytování poradenské služby se řídí charakterem této služby a potřebami žáků, rodičů a učitelů.

  Informovanost o službách školního speciálního pedagoga

  Školní speciální pedagog  zpracovává soubor informací o poradenských službách, které poskytuje žákům  a jejich rodičům. Přehled o poskytovaných službách ve škole je veřejně přístupný na nástěnce v budově školy, na webových stránkách školy apod. a zahrnuje zejména:

  • umístění prostor pro poskytování poradenských služeb v budově školy,
  • jméno školního speciálního pedagoga a dalších poradenských pracovníků,
  • základní informace o nabízených službách školního speciálního pedagoga a dalších poradenských pracovníků školy,
  • konzultační hodiny školního speciálního pedagoga a dalších poradenských pracovníků školy.

  O poskytování poradenských služeb informuje ředitel školy ve svých výročních zprávách.

  Práce s informacemi a důvěrnými daty školního speciálního pedagoga

  Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se školní speciální pedagog ( a další poradenští pracovníci školy) dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské čiinosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů. Způsob realizace pravidel pro ochranu informací a důvěrných dat v dokumentaci školního speciálního pedagoga a dalších poradenských pracovníků školy je konkretizován ve školním programu pedagogicko-psychologického poradenství.

  V případě, že škola ukončí pracovní smlouvu se školním speciálním pedagogem nebo školním psychologem, je třeba zajistit předání dokumentace a nástrojového vybavení novému odborníkovi nebo případné převedení dokumentace příslušnému školskému poradenskému zařízení v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů. (MŠMT: Věstník, 2005)

  Použité zdroje a literatura

  • MŠMT: Věstník z července 2005 - Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole (č.j. 27317/2004-24)
  • MŠMT: Vyhláška č. 72 ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
  • MŠMT: Vyhláška č. 116 ze dne 15.dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
  • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
  • MŠMT: Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu

  • MŠMT: Zákon  č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • MŠMT: Vyhláška č. 73 ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí,žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí,žáků a studentů mimořádně nadaných
  • MŠMT: Vyhláška č.  147 ze dne 25.května 2011,kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí,žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí,žáků a studentů mimořádně nadaných
  • MŠMT: Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004
  • SLAVÍKOVÁ, I.: Etika poradenské práce I. Zpravodaj "Výchovné poradenství" č. 7/duben 1996.
  • SLAVÍKOVÁ, I.: Etika poradenské práce II. Zpravodaj " Výchovné poradenství" č. 8/červen 1996.
  • www.rspp.cz
  Klíčová slova
  • metodik prevence
  • poradenské služby na škole
  • výchovný poradce
  • školní poradenské pracoviště
  • školní psycholog
  • školní speciální pedagog