Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Bezpečnost, ochrana zdraví žáků a hygienické požadavky

Stránka naposledy upravena 14:34, 5 Kvě 2014 uživatelem Pavlína Hublová
  Toto heslo bylo založeno Pavlínaou Hublovou 
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování hesla.

  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ

  Bezpečnost a ochrana zdraví (dále jen BOZ) dětí a žáků v průběhu školy v přírodě je povinně zajišťována v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 školského zákona. Je pravdou, že uvedené ustanovení je velmi obecné, avizovaná vyhláška stanovující opatření k zajištění BOZ stále nebyla ministerstvem vydána.
   
  Na základě uvedené obecné pasáže školského zákona je vhodné si uvědomit následující:
  • BOZ dětí a žáků v průběhu školy v přírodě zajišťuje škola jako právnická osoba a také škola jako právnická osoba nese případnou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví dítěte nebo žáka; avšak za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení odpovídá ředitel školy a školského zařízení [§ 164 odst. 1 písm. h) školského zákona];
  • BOZ dětí a žáků může škola zajistit různými způsoby a prostředky; mezi ně patří dohled nad dětmi a nezletilými žáky, ale také poučení o BOZ, zajištění účasti pouze zdravotně způsobilých dětí a žáků, odpovídající personální obsazení (dostatečný počet zaměstnanců, zdravotník), informování krajské hygienické stanice atd.
  Úrazy dětí a žáků, ke kterým může dojít v průběhu školy v přírodě, jsou školními úrazy.

  HYGIENICKÉ POŽADAVKY

  Hygienické požadavky na školu v přírodě jsou dány zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a vyhláškou č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, v platném znění. Zákon o ochraně veřejného zdraví školu v přírodě nedefinuje. Zákon stanoví:
  • podmínky účasti dětí ve škole v přírodě (§ 9); přitom je nutné upozornit na skutečnost, že lékařský posudek podle ustanovení § 9 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví nemůže být zaměňován za lékařský posudek doplňující žádost o uvolnění z tělesné výchovy [viz Stanovisko (Mimosoudní) veřejného ochránce práv - ombudsmana Nepřijetí žákyně osvobozené z tělesné výchovy k účasti na poznávacím zájezdu ze dne 28. března 2011, sp. zn.: 138/2010/DIS/JKV], tj. nelze nepřijmout žáka k účasti na škole v přírodě na základě toho, že je žák uvolněn z tělesné výchovy,
  • povinnost mateřské a základní školy ohlásit krajské hygienické stanici jeden měsíc před zahájením školy v přírodě termín a místo konání, počet dětí na škole v přírodě, způsob zabezpečení školy v přírodě pitnou vodou, způsob zajištění stravování účastníků školy v přírodě; případně také protokol o kráceném rozboru jakosti pitné vody (§ 9),
  • podmínky účasti fyzických osob činných při škole v přírodě, tj. fyzických osob vykonávajících dohled, činnost zdravotníka, činnosti při stravování (§ 10),
  • povinnost základní a mateřské školy, které vysílají děti na školu v přírodě, a pořádající osoby (§ 11), pořádající osobou je osoba, která přijala děti na zotavovací akci (§ 8 odst. 1).

  Vyhláška č. 106/2001 Sb. byla novelizována vyhláškou č. 422/2013 Sb. Novelizované znění vyhlášky nabylo účinnosti 1. 1. 2014 a nově upravuje:

  • přílohu č. 2 Náplň kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě (rozsah a obsah školení zdravotníka),
  • přílohu č. 3 Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě,
  • přílohu č. 4 Minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě.

  Použité zdroje a literatura

  PUŠKINOVÁ, Monika. Směrnice věnovaná škole v přírodě. Řízení školy. 2014, č. 5, 4 - 5.

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova