Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Škola v přírodě

Stránka naposledy upravena 14:43, 5 Kvě 2014 uživatelem Pavlína Hublová
  Toto heslo bylo založeno Jiřinou Svobodovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  Škola v přírodě představuje jednu z tradičních forem výuky a výchovného působení školy na žáky. Původně byly školy v přírodě pořádány především jako ozdravné akce pro zotavení žáků z lokalit se zhoršenými podmínkami životního prostředí. Školy v přírodě mají pro děti velký význam z hlediska zdravotního i výchovně vzdělávacího.

  Zdravotní a rekreační význam 

  • Žáci tráví značnou část dne ve zdravém přírodním prostředí, otužují se. Dostatek aktivního pohybu na čerstvé vzduchu zvyšuje jejich tělesnou zdatnost.
  • Škola v přírodě přispívá k upevnění správných hygienických návyků
  • Děti si odpočinou od zaběhnutého stereotypu všedních školních dní, odpoutají se od  každodenních starostí, či případných rodinných problémů a prožijí  nevšední zážitky v kolektivu svých kamarádů.

  Vzdělávací a výchovný význam

  • Žáci poznávají nové prostředí, seznamují se s ním, poznávají nová místa, přírodní ekosystémy a organismy, které v nich žijí.
  • Prohlubuje se smyslové vnímání přírody, rozvíjí se správný vztah k životnímu prostředí, estetické a etické cítění.
  • Výběrem aktivit a širokou nabídkou činností přispíváme k uspokojení sociálních potřeb, rozvíjíme tvořivost a podporujeme samostatnost žáků, žáci se učí vzájemné pomoci a toleranci.
  • Dobrovolná účast na některých činnostech, přispívá k psychické pohodě dítěte.
  • Pobyt napomáhá při vytváření a prohlubování dobrých vztahů mezi dětmi ve tříděa začlenění probémových žáků do třídního kolektivu

  Škola v přírodě umožní učitelům žáky lépe poznat a vytvořit si přesnější obrázek o kolektivu i o jednotlivých osobnostech, liberálnější vztah mezi učitelem a žákem pozitivně ovlivňuje další práci s třídním kolektivem ve škole.

  Vybrané pokyny

  • Školu v přírodě je nutné organizovat v souladu se školním vzdělávacím programem.
  • BOZ dětí a žáků škola zajišťuje zejména formou dohledu. Proto je zajištění BOZ dětí a žáků v mnohém odvislé od rozvržení pracovní doby zaměstnanců činných v rámci školy v přírodě a jednoznačných podmínek výkonu dohledu.
  • Odpovědnost za zajištění BOZ dětí a žáků nemůže škola (právnická osoba) přenést na jiný subjekt.
  • BOZ dětí a žáků v mnohém závisí na dodržování hygienických požadavků kladených na školu v přírodě. Školu v přírodě je nutné zajistit v souladu s novelizovaným zněním vyhlášky č. 106/2001 Sb., které je účinné od 1. 1. 2014.
  • Jestliže škola uzavře k zajištění školy v přírodě nevýhodnou dodavatelskou smlouvu, je touto smlouvou vázána. Proto je nutno věnovat velkou pozornost obsahu dodavatelské smlouvy a uzavírat takovou smlouvu, která škole vyhovuje.
  • Na veřejné i neveřejné školy se totožným způsobem vztahují podmínky organizace, zajištění a činnosti školy v přírodě v oblasti pedagogické (soulad se školním vzdělávacím programem), BOZ a hygienických požadavků. Odlišnosti neveřejných škol se týkají některých aspektů pracovněprávních vztahů (např. rozsah přímé pedagogické činnosti, odměňování, poskytování cestovních náhrad).

  Více Puškinová, 2014 (viz zdroje).

  Použité zdroje a literatura

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu

  • HRUŠÁK, František. Škola v přírodě. Reformní pokus ve výchově a učbě. Olomouc : Měšťanská škola chlapecká v Olomouci, 1923.
  • MERTIN, V. Vzít či nevzít na školu v přírodě? . Děti a my. 2005, 35, 3, s. 29..
  Klíčová slova
  • ozdravné pobyty dětí
  • Škola v přírodě