Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Motivace

Stránka naposledy upravena 09:52, 17 Říj 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Petrou Stanjurovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla:

  Z psychologického hlediska je pojem motivace chápán jako duševní proces související se zvýšením, popřípadě s poklesem aktivity. Projevuje se napětím, neklidem a činností směřující k vyrovnání porušené rovnováhy organismu. V zaměření motivace se uplatňuje osobnost jedince, jeho hierarchie hodnot i dosavadní zkušenosti, schopnosti i dovednosti. Podstatou procesu motivace je zaměření a aktivace jedince, což bývá vyjadřováno v termínech pudy, potřeby, zájmy, ideály apod.

  Motivace žáků k učení

  Motivace k učení a získávání nových vědomostí je dalším z významných předpokladů efektivního učení. Motivace je proces vnitřního zdůvodnění potřeby jedince se učit. Podle intenzity a délky trvání rozlišujeme motivaci krátkodobou a dlouhodobou.

  Krátkodobá motivace

  je intenzivnější, silnější, vydrží však kratší dobu. Je specifická u mladších lidí  (např. dětí a žáků ZŠ).

  Dlouhodobá motivace

  se vyskytuje u zralejších, starších jedinců, vyžaduje velkou míru sebezapření a cílevědomosti (např. u studujících na vyšších vzdělávacích úrovních).

  Správně motivovat žáky a nadchnout je pro učení je důležitou dovedností a velkou výzvou pro každého učitele. Pokud to učitel umí, zvyšuje významně výsledky učení. Proto je velmi důležité, aby si učitel pro každou vyučovací hodinu připravil nejen vlastní obsah hodiny a s ním i související kroky, ale aby si cíleně připravil i způsob, jak bude žáky motivovat.

  Vnitřní motivace

  Žáci jsou vnitřně motivováni k zapojení do učební činnosti, když si uvědomují, že účastí na ní uspokojí nějakou svou potřebu. Vnitřně motivovaní žáci vnímají aktivní účast jako něco, co jim přímo přinese užitek. Také samotnou učební činnost považují za hodnotnou.

  Vnější motivace

  Žáci mají pro učení vnější motivaci tehdy, když chtějí získat nějakou odměnu, která byla uměle spojena      s provedením činnosti, nebo když se chtějí vyhnout nepříznivým následkům, které byly záměrně stanoveny za nespolupracující chování. Žáci získávají vnější motivaci k provádění učebních činností na základě zkušeností, kdy bylo spolupracující chování kladně zpěvněno odměnami, které nemají přímou souvislost     s učební činností samotnou.

  Samozřejmě je lepší u žáků budovat vnitřní motivaci. Tu však mohou mít pouze v případě, pokud jsou učební činnosti připraveny a vybrány tak, aby jim pomohly dosáhnout cílů, které jednoznačně uspokojují jejich potřeby. K podnícení zájmu a k vnitřní motivaci je vhodné využít problémového učení.

  Inspirace pro zvýšení zájmu žáků o učení

  - Učitel by měl ukázat, že i jeho vyučovaná problematika zajímá, je pro ni zapálený.

  - Učitel by se měl zaměřit na zajímavosti, spíše pokládat otázky než přednášet fakta.

  - Učitel by měl stále uvádět souvislosti mezi tím, co učí, a běžným životem, přinášet konkrétní předměty, promítat videa, organizovat exkurze, setkání s odborníky.

  - Učitel by měl vést žáky k tvořivosti, aktivitě a sebeprezentaci.

  - Učitel by měl často měnit aktivity žáků, zařazovat překvapivé a nové činnosti.

  - Učitel by měl používat skupinové techniky práce, soutěže, výzkumná šetření.

  - Učitel by měl přizpusobit učení způsobu života žáků.

  - Učitel by měl přidat svému předmětu lidský rozměr (přirozenost učení).

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu:

  • SITNÁ D. Metody aktivního učení. Praha: Portál, 2009.
  • CANGELOSI J. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 2006.
  • ČÍŽKOVÁ J. Poznávaní duševního života člověka. Olomouc: Nakladatelství Univerzity Palackého, 2001.