Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Etopedie

Stránka naposledy upravena 16:38, 20 Zář 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Hanou Fišerovou.
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

  Etopedie je součástí sociální pedagogiky. Zabývá se výchovou, převýchovou, vzděláváním a zkoumáním dětí a mládeže sociálně narušené, nebo-li obtížně vychovatelné (Průcha 2003).  

  Poruchy chování jsou takové projevy jedince, jimiž se vymyká ze společenských norem chování a které se nedají zvládnout běžnými pedagogickými prostředky. Hovoříme o obtížné vychovatelnosti, která má příčinu sociální, výchovnou nebo vrozenou na základě určité dispozice centráního nervového sytému (v tomto případě hovoříme o vývojové nebo specifické poruše chování).

  Specialista zabývající se poruchami chování se nazývá etoped.  Těžiště jeho práce spočívá ve spolupráci s celou rodinou, pomáhá hledat řešení problematických situací, odhalit příčiny a doporučit vhodné výchovné postupy. Etopedi věnují resocializační a terapeutickou péči dětem a mládeži z narušeného prostředí, jejichž mravní vývoj byl ohrožen či selhal. Do okruhu jejich působení patří děti zanedbávané, týrané, zneužívané, mladí delikventi, jedinci, jejichž zdraví a život jsou ohroženy násilnostmi, prostitucí, konzumací návykových látek a dalšími sociálněpatologickými jevy. (Vališová, Kasíková 2011). Problematikou se dále zabývají speciálně pedagogická cetra, střediska výchovné péče (SVP) a dětské diagnostické ústavy. Výchovná , vzdělávací a nápravná činnost se dále opírá o spolupráci se sociálními pracovníky, s klinickými psychology, s dětskými psychiatry, s probační a mediační službou, spolicií a se soudy pro mladistvé.

  Složky nápravné činnosti

  Socioterapie - pedagogicko psychologická pomoc a cíleně organizovaná podpora poskytovaná dítěti při překonávání socializačních obtíží, při změně prožívání, myšlení, chování a vztahů směrem, který pokládá dítě i pedagogický pracovník za žádoucí. K lepšímu porozumění sobě i druhým se používá metod dramaterapie, arterapie, muzikoterapie. (Vališová, Kasíková 2011)

  Zážitková pedagogika - programy realizované v přírodním prostředí, záměrně vytváření náročných situací, kdy si děti (mladiství) na pozadí atraktivních  a zábavných činností osvojují vlastnosti, dovednosti a postoje uplatnitelné v běžném životě (kooperace, sebeprosazení, odvaha, odpovědnost, ocenění ostatních, sebekontrola, apod.)

  Z hlediska současné školy je problematika poruch chování velmi aktuální. Výuka etopedie je proto zařazena i do studía připravujícího budoucí pedagogy. Některé základní školy navazují spolupráci s etopedem při řešení problematických výchovných situací. V budoucnosti se tato spolupráce  bude rozšiřovat, protože výchovných problémů přibývá a jejich závažnost se prohlubuje. Předpokládá to, ale spolupráci všech dotčených stran - dítěte, rodičů a školy.

  Z rodičovské praxe

  Etoped nepodá "kouzelnou pilulku" a nepřemění zlobivé dítě na andílka. Dokáže zprostředkovat rodiči pohled dítěte na danou situaci a společně se snaží zjistit, proč k danému chování dochází. Neřeší důsledky, neodsuzuje ani dítě za špatné chování ani rodiče za nevhodné výchovné metody. Hledá příčinu a dává  návod na možné řešení situace. Pracuje zároveň s dítětem i s rodičem - nikdy nemluví o dítěti bez něj za zavřenými dveřmi. (Hana Fišerová, 2011)

  Použité zdroje a literatura

  • PRŮCHA, Jan. a kol. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-772-8
  • VALIŠOVÁ, Alena; KASÍKOVÁ, Hana. Pedagogika pro učitele. 2. Praha : Grada Publishing, a.s., 2011. 456 s. ISBN 978-80-247-3357-9.
  • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk ; MERTIN, Václav. Hry pomáhají s problémy. Praha : Portál, 1996.

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu

  • Matoušek,O., Kroftová, A.: Mládež a delikvence. Praha , portál 2003
  • Kucharská, A.: Specifické poruchy učení a chování. Sborník 2000. Praha, Portál 2000
  • http://cs.wikipedia.org/wiki/Etopedie
  Klíčová slova
  • etoped
  • poruchy chování
  • speciální pedagogika
  • výchova