Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Sociální pedagogika

Stránka naposledy upravena 08:13, 27 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Lucií Slejškovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

  O hesle Sociální pedagog a o náplni jeho činnosti na ZŠ více v modulu Diskuse, viz zde.

  Výklad hesla

  Sociální pedagogika je oborem poměrně novým, byť lze její počátky nalézt již dříve v obecných pedagogicko-psychologických úvahách o vlivů výchovy na jedince. Samotné označení oboru se však objevuje mnohem později a intenzivnější zájem o tuto disciplínu se u nás začal objevovat až v 90. letech 20. století díky prudkému rozvoji sociálních věd v měnící se české společnosti.
  Sociální pedagogiku lze obecně charakterizovat jako obor, který analyzuje ty stránky výchovy a vzdělávání, které někdy přispívají (jindy i rozrušují) k záměrnému, cílevědomému působení na člověka, k záměrnému směřování k tzv. optimalizaci člověka z hlediska cílových představ o osobnosti, která by měla být ideálem pro danou společnost. Z podmínek výchovy, vzdělávání a seberealizace se tedy sociální pedagogika zaměřuje na aspekty sociální povahy. 

  Náplň studia oboru Sociální pedagogiky v rámci VŠ

  Sociální pedagogika je často považována za mezní obor. Zkoumá primárně sociální vztahy v procesu výchovy a vliv sociálního prostředí na člověka. Dále se zabývá výchovou i mimo vyučování a péčí o sociálně problémové jedince (děti a mládež, opuštění jedinci, jedinci v krizových situacích). Důležitou roli by při studiu měla hrát také praxe ve formě různých stáží, exkurzí a individuálních projektů.

  Předměty

  Mezi základní předměty oboru patří teorie a metodologie sociální pedagogiky, které zahrnují odpovídající poznatky z oblasti politiky, práva, psychologie, managementu i lékařství. Pozornost se věnuje také fungování různých institucí souvisejících se sociální pedagogikou a organizací volného času.

  Uplatnění absolventů
  Úspěšní absolventi oboru sociální pedagogika mají poměrně širokou volbu zaměstnání. Možnost uplatnění je ve státní správě (školství, dětské domovy, speciální školy, diagnostické a výchovné ústavy) a rozličných sociálních zařízeních (nadační a charitativní zařízení, krizová centra, stacionáře pro postižené děti a mládež). Předpokládá se také účast na životě vlastního regionu či komunity, kde bude absolvent moci využít komunikativní, organizační a řídící dovednosti v pomáhající a poradenské činnosti. Absolventi by také měli být vybaveni schopnostmi řídit chod výchovných institucí či neziskových organizací.  

  Sociální pedagogiku jako obor lze studovat na mnoha místech v ČR - namátkou například na PF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (tříletý bakalářský obor Sociální pedagogika), na PF Masarykovy univerzity v Brně (obor Sociální pedagogika a volný čas) a zároveň a fakultě filozofické (zaměření na poradenství), na univerzitě v Hradci Králové (Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii), v Praze, v Českých Budějovicích či v Ostravě.

  Sociální pedagogika je narozdíl od speciální (zaměřené na práci s klienty se speciálními vzdělávacími potřebami - zdravotně handicapovaní, mentálně retardovaní, jedinci s poruchou chování, ...) více mezioborově zaměřená, snaží se porozumět vztahům ve společnosti, a proto je její působiště rozšířeno o práci s menšinami, v krizových centrech či ve vedení různých organizací.

  Doporučená literatura a odkazy <Upravit stránku>

  Literatura:


   

  Klíčová slova
  • pedagogika
  • sociální vztahy
  • volný čas
  • výchova