Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Snoezelen

Stránka naposledy upravena 22:30, 2 Črvec 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Lucií Knotovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

   

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  Snoezelen je speciální místnost určená k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí, které může mít funkci relaxační, poznávací a interakční. Snoezelen nabízí poznání odlišných senzorických zkušeností, atmosféru vzájemné důvěry a bezstarostného uvolnění. Cílem tohoto stimulačního a relaxačního prostředí je umožnit konkrétnímu jedinci autentický zážitek a uspokojit jeho individuální potřeby.

  Pojem „ snoezelen“ vznikl v Holandsku složením dvou slov „snuffelen“ a „doezelen“, což lze volně přeložit jako čmuchat (výraz poukazuje na smyslový aspekt terapeutického postupu) a podřimovat (pojem vystihuje stav blaha, klidu a relaxace). Snoezelen můžeme chápat jako snahu o vytvoření atmosféry uvolnění, kde je umožněno projevit optimálním způsobem smyslové stimulace.

  Princip metody

  Principem je vytvoření bezpečného stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a smyslové podněty. Prostředí plní funkci relaxační (cílem je celkové uvolnění navozené teplem, vůní, hudbou, tlumeným osvětlením ad.), poznávací (klientům umožňuje např. přemisťovat se, lézt, houpat se, schovávat se, objevovat ), interakční (stimuluje a vybízí k aktivitě, např. spustit masážní stroj, zhasnout).

  Metodu snoezelen lze označit jako terapii, slouží pro podporu vnímání, relaxace, rozvíjí představivost, navazuje a upevňuje sociální vztahy a komunikaci. V edukačním procesu slouží také jako podpůrné pedagogické opatření, zprostředkovává základní zkušenosti těla, rozvíjí motoriku, podporuje rozvoj v oblasti vnímání, poznávání a emocionality. Zároveň může sloužit jako nabídka pro trávení volného času, ke zklidnění a k relaxaci.  Umožňuje vystoupit z běžného prostředí do bezpečných prostor, kde může klient dobrovolně využít nabízených smyslových podnětů a kde „ se ni nemusí a vše je dovoleno“.

  Účinky

  Pobyt v prostorách snoezelenu  efektivně působí na zdraví klienta , uvolňuje, uklidňuje, odstraňuje strach, vnitřně člověka organizuje, vyvolává pocity jistoty, ale současně aktivuje, probouzí zájem, řídí a uspořádává podněty  a nové zkušenosti.

  Vybavení snoezelenu

  Jedná se o multisenzorickou místnost, která by měla být bezpečná, bezbariérová, dostatečně izolována od rušivých vlivů okolí, zatemněná. Vzhled a vybavení místnosti není přesně určeno. Zařízení by mělo být jednoduché s možností variability, se snadnou údržbou (omyvatelné).  Nemělo by chybět vodní lůžko s pevným ochozem, zrcadla, prostředky pro docílení různých světelných efektů (světelná terapie). Místnost by měla podporovat sluchové vnímání (muzikoterapie), dále pak stimulovat čich (aromaterapie), chuť, hmat.

  Zásady při práci v snoezelenu

  Hlavní zásadou při práci v prostorách snoezelenu je udržet mezilidský kontakt ke klientovi, respektovat jeho přání a potřeby  a akceptovat jeho individuální potřeby. Terapie by měla mít určitou strukturu (přivítání při zahájení, vlastní terapie, rozloučení), měla by být terapeutem připravena a zabezpečena.  Klient by měl mít v terapeuta důvěru. Terapeut musí být seznámen s diagnozou, anamnézou a aktuálním zdravotním stavem klienta. Obzvláště důležitá je dobrovolnost aktivit, nikoho do ničeho nenutit, vše se děje dle potřeb klienta. Terapeut by měl mít notnou dávku empatie, společně s klientem hledají takové způsoby stimulace, které jsou přirozené a příjemné (každý kontakt a vztah navázaný v tomto intimním prostředí má smysl a význam pro oba dva). Terapeut nabízí svobodu projevu“ nic se nemusí, ale může“, zde má klient svobodu, volnost  být sám sebou a jednat dle svých potřeb.terapeut by proto neměl do snoezelenu vnášet příliš své představy a normy.

  Některá škoská vzdělávací zařízení, kde využívají k terapii metodu snoezelenu

  • Mateřská škola speciální, základní škola praktická a ZŠ speciální, Březinova 31, Jihlava
  • Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3
  • Základní škola U Bažantnice 154, Poděbrady
  • Základní škola speciální, základní škola praktická a mateřská škola Korálek, Pařížská 2199, Kladno
  • Základní škola speciální, Milady Horákové 488, Svitavy

  Použité zdroje a literatura

  • FAJMONOVÁ,J;CHOVANCOVÁ,M.Možnosti využití snoezelenu při práci s žáky v ZŠ speciální.Praha: IPPP ČR, 2008. ISBN: 978-80-86856-39-1.

   

   

  Klíčová slova
  • bazální stimulace
  • relaxace
  • terapie