Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Slovní salát - dezorganizovaný slovní projev

Stránka naposledy upravena 17:27, 31 Črvec 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Lucií Knotovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Výklad hesla

  Jedná se o jednu z poruch řeči, konkrétně je narušena sémanticko-pragmatické úroveň řeči. Zásadním problémem takto postižených jedinců je narušená schopnost správného komunikačního užití řeči. Vyskytují se obtíže ve vyjadřování, jeho nepřesnost, neobratnost a nepřiměřenost reagování na otázky, omezená schopnost odhadu významu použitých slov apod. (Vágnerová, 2008, s. 238)

   

  Tzv. „slovním salátem“ označujeme projev, kde slova a věty, které jedinec používá, jako celek nedávají smysl. Nenavazují na sebe a budí dojem přeskakování od jedné myšlenky ke druhé, slova jsou k sobě řazena nahodile. Slovní projev je pro okolí nesrozumitelný, jde o změť volně vyslovovaných slov, básniček, reklam, frází, písniček, pasáží z konverzací či úryvků z knih, které nemají žádný nebo pouze přibližný komunikační význam. V tomto případě řeč neslouží své základní funkci- výměně informací. S jedincem nelze konverzovat, jednoduše „si povídat“  

  V neverbální komunikaci je možné sledovat deficit v gestikulaci-objevuje se nedostatečná komplexnost gest nebo i nedostatečné používání či absence jednoduchých gest, např. přikyvování hlavou na znamení souhlasu. (Thorová, 2006,s.105; Lechta, 2003, s. 266)

  Dezorganizovaný slovní projev se objevuje např. u jedinců s poruchou autistického spektra, u schizofreniků, u jedinců s demencí či bipolární afektivní poruchou. 

  Použité zdroje a loteratura

  • LECHTA, V. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha:Portál, 2003. ISBN: 80-7178-801-5.
  • THOROVÁ,K.Poruchy autistického spektra. Praha: Porál, 2006. ISBN: 80-7367-091-7.
  • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2008. ISBN: 978-80-7367-414-4.

   

      

   

   

  Klíčová slova
  • řeč, logopedie, slovní projev, neverbální komunikace, pragmatická úroveň řeči, sémantická úroveň řeči, poruchy autistického spektra, schizofrenie, bipolární afektivní porucha,demnece, gesta