Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Logopedie

Stránka naposledy upravena 20:07, 6 Pro 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Věrou Gošovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  Logopedie je vědní pedagogická disciplína, která se zabývá rozvojem, vzděláváním, vzděláním a výchovou jedinců s řečovými nedostatky či nefunkčnostmi. Zahrnuje tedy vše od nejdrobnějších řečových vad, jako např. chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost. 
  Řeč člověka začleňuje do společnosti, ovlivňuje prožívání, poznávání a rozumový vývoj. Vývoj řeči souvisí se slovníkem rodiče či vychovatele. Dítě by mělo do 7 let věku zvládnout veškeré základy mateřského jazyka. Následné rozšiřování vědomostí souvisí se školou, sebevzděláním a medii. Dítěti musí být dovoleno, aby používalo svou slovní zásobu, jak uzná za vhodné, bez ohledu na kvalitu.

  Řeč je specificky lidská schopnost sloužící člověku k vyjádření pocitů, nálad, přání, myšlenek.  Podílí se na rozvoji každého člověka, ovlivňuje rozvoj jeho poznávacích, citových i volních vlastností, je nástrojem myšlení a má nezastupitelný vliv na rozumový vývoj jedince.

  Nakonečný uvádí: „Řeč lze chápat jako soustavu znaků, v nichž je zakódováno nějaké sdělení, znaky zde zastupují nějaké informace, mohou jimi být mluvená a psaná slova, gesta a jiné způsoby chování.“ (Nakonečný, 1998, str. 341)

  Edukace - reedukace - náprava

  U běžných poruch a vad řeči dětí je optimálním věkem pro nápravu předškolní věk (typickými poruchami jsou např. patlavost či dyslálie - chybná výslovnost hlásek L, R, Ř a sykavek). Dítě v předškolním věku je již schopno se soustavně učit. Nervový systém dítěte je dostatečně zralý pro ovládání složitého a jemného pohybového aparátu, jakým jsou naše mluvidla. Náprava jde poměrně rychle a snadno. Předškolní věk je doba, kterou bychom rozhodně neměli promeškat k nápravě poruch či nedostatků ve vývoji řeči. Jako logoped s dlouhodobou praxí jednoznačně doporučuji začít s nápravou vad výslovnosti a řeči v předškolním věku, již okolo 4 roku.

  Poruchy řeči se dají samozřejmě napravovat i v pozdějším věku, je to ale zdlouhavější a svízelnější. U školních dětí má jakákoliv odlišnost (tedy i sebemenší porucha řeči) tendenci vyvolávat posměšky, což pro děti ve školním věku může představovat značnou zátěž.

  Zahájení péče u jednotlivých poruch je individuální – pokud dítě nezačíná včas mluvit, je na místě se poradit už před třetím rokem. U koktavosti v předškolním věku je konzultace zapotřebí většinou nejdéle po měsíci, pokud porucha nemizí spontánně. Péče o výslovnost ŤĎŇ a sykavek se zahajuje kolem 4,5 roku, nácvik skupiny LRŘ kolem 5. roku. Pokud je hláskových skupin víc (např. ŤĎŇ, sykavky i LRŘ) nebo je řeč obtížně srozumitelná, lze zahájit logopedickou péči i podstatně dříve – může jít i o vývojovou dysfázii a je nutná diferenciální diagnoza. Zpočátku jde ale vždy o podporu a rozvoj základních smyslových schopností a obratnosti a také o hledání příčiny odlišností ve vývoji.

  Pokud lze předpokládat poruchu řeči kvůli onemocnění nebo vadě (např. rozštěpy, poruchy sluchu), zahajuje se logopedické péče většinou ihned po zjištění vady, paralelně s péčí lékařskou. V prvních fázích jde o sledování vývoje a poradenství pro rodiče, postupně podle okolností přibývají i prvky terapie. U jiných poruch (ADHD, autismus a jiné) se pracuje podle potřeby, většinou v týmu dalších odborníků.

  Když dítě některé hlásky vyslovuje špatně, samo svou špatnou výslovnost neslyší. Neděje se tak moc často, že dítě vyslovuje nesprávně jen jednu hlásku. Pokud dítě některou hlásku nedovede vyslovit, vynechává ji nejen v řeči, ale i v psaném projevu. Současně se přidružují chyby v pravopise. Pak už je jen krůček k jiné poruše řeči - např. dyslexii. Vývoj řeči probíhá po celé dětství a slovní zásoba se vyvíjí po celý život. 

  Četnost návštěv

  Interval mezi návštěvami je individuální – od denní docházky při komplexní léčbě koktavosti po několik měsíců při kontrolách po ukončené léčby. Běžný je i týdenní intenzivní nácvik například u dysfatického předškoláka. Nejčastější jsou návštěvy jednou za 3 týdny až měsíc (většinou u poruch výslovnosti), pokud se péče zahájí včas. U velmi malých dětí nejsou výjimkou ani delší intervaly. Častost návštěv je plně v kompetenci logopeda, který je individuálně upravuje podle momentální situace a potřeby.

  Poruchy řeči:

  • opožděný vývoj řeči
  • dyslalie ( náprava artikulace )
  • vývojová dysfázie
  • mutismus ( nemluvnost )
  • balbuties ( koktavost )
  • breptavost ( rychlé tempo řeči )
  • poruchy řeči při anomáliích orofaciálního systému
  • poruchy hlasu

  dále:

  • nápravě vad řeči při nervových a duševních onemocnění ( DMO, LMD, oligofrenie, mentální retardaci )
  • dyslexie ( poruchy čtené a psané řeči )
  • náprav sluchových vad a poruch
  • autismus, Aspergerův syndrom

  Jak je logopedická péče hrazena?

  Ve zdravotnictví je běžná logopedická péče o děti i dospělé hrazena ze zdrojů zdravotních pojišťoven podle Seznamu výkonů na základě doporučení lékaře a po předložení platného průkazu pojištěnce.

  Pouze výkony prováděné klinickým logopedem za neléčebným účelem, jako je vyšetření řeči pro přijetí ke studium, pro výkon povolání, pro soudní a jiná jednání, si klienti hradí sami podle platného sazebníku.

  Doporučení:

  Za jakých okolností navštívit logopeda:
  0 - 3 měsíce:

  • dítě nereaguje na silné zvukové podněty

  4 - 10 měsíců:

  • dítě neumí nebo velmi obtížně přijímá potravu
  • dítě nereaguje na zvukové podněty
  • dítě nenapodobuje zvuky mluvené řeči (mama, papa)

  12 měsíců:

  • dítě nerozumí jednoduchým slovním pokynům

  2 - 3 roky:

  • dítě nenapodobuje mluvenou řeč
  • slovní zásoba obsahuje méně než 50 slov
  • dítě neužívá jednoduché věty
  • dítě neužívá otázku Co je to ? , Proč ?

  3 - 4 roky:

  • mluva dítěte je nesrozumitelná
  • slovní zásoba je malá
  • dítě chybuje v časování a skloňování
  • výrazně porušena artikulace hlásek

  4 - 4,5 roku:

  • dítě neužívá více jak dvouslovné věty
  • je porušena artikulace hlásek -k-g-h-ch-t-d-n-ť-ď-ň-c-s-z-č-š-ž-

  4,5 - 5,5 let:

  • přetrvává nesprávné tvoření hlásek -l-r-ř-

  Kdy NEPRODLENĚ navštívit logopeda:

  • dítě koktá
  • přetrvává déle jak tři týdny chrapot

  Použité zdroje a literatura:

  • NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. 1. vydání. Praha: Academia, 1998. 592 s. ISBN 80-200-0689-3.