Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Afázie

Stránka naposledy upravena 10:51, 20 Říj 2011 uživatelem Pavlína Hublová
  Toto heslo bylo založeno Lucií Knotovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Výklad hesla

  Afázie je centrální porucha řeči, řadíme ji do souboru vyšších kortikálních poruch. Jedná se o získanou organickou poruchu produkce a porozumění řeči.  K afázii dochází poškozením či onemocněním centrální nervové soustavy. Řeč u osob s afázií byla plně vyvinuta avšak na základě postižení dominantní hemisféry mozku (při mozkových nádorech, úrazech mozku, cévních mozkových příhodách, zánětech mozku, intoxikaci, při degenerativních onemocnění centrální nervové soustavy atd.) došlo k lézi s následným narušením či ztrátě již nabyté schopnosti komunikovat.U lidí postižených afázií se projevují nejrůznější příznaky podle místa a rozsahu postižení mozku. Postižení centrální nervové soustavy může být ložiskové (ohraničené) nebo difuzní (rozptýlené). Klinický obraz afázie tedy závisí na tom, o jaké organické poškození centrální nervové soustavy se jedná, na lokalizaci a také na rozsahu léze. Jde se o složitou systémovou poruchu, při které dochází k narušení nejen komunikačních schopností, ale i celé psychické, emocionální a volní sféry postiženého člověka. ( Pipeková, 2010,s.124; Klenková, 2006,s. 79)

  Definováním afázie se zabývají odborníci z medicínských oborů, psychologové, lingvisté, logopedi a další. Afázie je klasifikována rozdílně v jednotlivých světových afaziologických školách.  (Klenková, 2006, s.90)

  Symptomatologie afázie

  Příznaky afázie se projevují v různých kombinacích, množství a kvalitě- afázie má širokou symptomatologii. Nečastější symptomy afázie:

  • Parafázie (deformace slov různého typu a stupně)
  • Parafrázie (snížená schopnost až nemožnost větného vyjádření)
  • Perseverace (ulpívání na předchozím podnětu i při dalších odpovědích, kdy daný podnět již nepůsobí)
  • Logorhea (překotná mluva se sníženou srozumitelností, častý výskyt žargonových frází)
  • Neologismy (vytváření slov, která jsou tvořena gramaticky chybně, jsou nesrozumitelná, čsato vznikají nesmyslná sdělení)
  • Poruchy rozumění (Klenková, 2006,s.80)

  Dětská vývojová afázie

  S afázií se setkáváme i u dětí, jde o tzv. dětskou vývojovou afázii.  Afázie u dětí postihuje jejich vyvíjející se řeč. Jedná se o postižení řeči ještě nehotové, kdy vývoj řeči nebyl ještě ukončen. Děti s afázií čeká složitý rozvoj, zejm. procesy vyzrávání centrální nervové soustavy, kognice, rozvoj osobnosti apod. Tento rozvoj musí být řízen mozkem, jež má ale chybnou funkci. U dětí s afázií záleží na tom, kdy byl mozek postižen (ve které vývojové etapě řeči) a dále také na rozumové vyspělosti konkrétního dítěte. (Pipeková, 2010, s. 125)

  Použité zdroje a literatura

  • KLENKOVÁ, J.Logopedie.Praha: Grada, 2006. ISBN: 80-247-1110-9.
  • PIPEKOVÁ, J.Kapitoly ze speciální pedagogiky.3.vyd.Brno:Paido, 2010. ISBN: 978-80-7315-198-0.

   

   

  Klíčová slova
  • afázie
  • centrální poruchy řeči
  • logohea
  • neologismy
  • parafrázie
  • parafázie
  • perseverace