Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Kurikulární reforma

Stránka naposledy upravena 21:41, 11 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Jitkou Jarníkovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

   
  Kurikulární reformu je možné charakterizovat jako zásadní změnu vzdělávání i vzdělávací politiky pro zvýšení a zlepšení kvality vzdělávání a efektivity výsledků vzdělávání.
  Školská reforma proběhla v mnoha vyspělých zemích, zaměřila se především na změny v kurikulu,  na snazší přístup ke vzdělávání a zajištění rovnosti ve vzdělávání, na individuální přístup k potřebám vzdělávaných, na celoživotní proces učení, na vzdělávání pro život a uplatnění absolventů vzdělávání na mezinárodním trhu práce. 
   
  Podstatou kurikulární reformy je tedy změna cílů a obsahu vzdělávání směrem k utváření a rozvoji životních dovednosti (klíčových kompetencí) a k přípravě žáků pro praktický život. Změnou procházejí i procesy řízení vzdělávání, jeho průběžná diagnostika a způsoby hodnocení dosahovaných výsledků.
   
  Příprava současné kurikulární reformy probíhala ve druhé polovině 90. let minulého století a vrcholila celonárodní diskusí „Vzdělávání pro 10 milionů“ a vznikem Národního programu vzdělávání v ČR
  (tzv. Bílé knihy). Samotná změna kurikula započala tvorbou rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro předškolní a základní vzdělávání, které byly schváleny v roce 2004. Byly pilotovány na vybraných pilotních mateřských a základních školách, na základě pilotáže vyhodnocovány a upravovány tak, aby co nejvíce vyhovovaly praxi. Na tyto RVP navázal postupný vznik RVP pro všechny další vzdělávací obory.
   
  Od roku 2005 začaly všechny mateřské a základní školy v zákonem stanoveném dvouletém období připravovat své školní vzdělávací programy (ŠVP). Většina škol zvolila své koordinátory pro tvorbu ŠVP. Týmy učitelů si zpracovaly SWOT analýzu školy, začaly si podle svých zkušeností dotvářet obsah vzdělání a pracovat na postupech a vhodných vyučovacích metodách, kterými by dosáhly stanovené cíle. Postupně tak začaly vznikat ŠVP, ve kterých mohli učitelé uplatnit nový přístup ke vzdělávání a své zkušenosti z výuky.
  Nejen v zahraničí, ale také u nás, se každá reforma sleduje a vyhodnocuje, probíhají výzkumy.
  Na základě zjištěných výsledků se reforma hodnotí, přistupuje se k jejím případným úpravám a stanovují se nové priority.
   
  Související pojmy:
   
  Školská reforma
  Transformace vzdělávacího systému
  Rámcový vzdělávací program
  Školní vzdělávací program
  Hodnocení kurikula  

  Doporučená literatura a odkazy <Upravit stránku>

  Literatura:

  • PRŮCHA, J. Pedagogický slovník, 4. aktualizované vydání. Praha: Portál, 2003.
  • WALTEROVÁ, E. Kurikulum – proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno: MU, 1994.
  • PRŮCHA, J. a kol. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009.
  • VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007.
  • Národní program rozvoje v ČR. Bílá kniha. Praha: ÚIV, 2001.

  Odkazy:

  tisková zpráva na stránkách VUP: Kurikulární reforma je výzvou pro celou Evropu


  Klíčová slova
  • kurikulární
  • reforma
  • školní vzdělávací program