Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Individuální vzdělávací plán pro nadaného žáka

Stránka naposledy upravena 21:32, 11 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Helenou Šedou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.


  Výklad hesla:

  Individuální vzdělávací plán (IVP) pro nadaného žáka je studijní program zohledňující speciální vzdělávací potřeby konkrétního nadaného žáka. Vychází z aktuální úrovně schopností, znalostí a dovedností žáka a směřuje k jejich dalšímu komplexnímu rozvoji. IVP je součástí dokumentace žáka.
   
  Pokud ředitel školy na žádost zákonných zástupců žáka rozhodne, že nadaný žák bude vzděláván podle IVP, stává se IVP závazným dokumentem. IVP musí být vypracován po nástupu mimořádně nadaného žáka do školy, nejpozději však do 3 měsíců po zjištění jeho mimořádného nadání.
   
  V praxi bývá individuální vzdělávací plán obvykle zpracováván na jeden školní rok. Nic však nebrání tomu, aby byl IVP vytvořen i na kratší období (čtvrtletí, měsíc, týden). Individuální vzdělávací plán může být
  v průběhu školního roku doplňován a upravován.
   
  Konkrétní způsob zpracování IVP musí vycházet z požadavků uvedených v § 13 Vyhlášky č.73/2005 Sb.
  ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Měl by také současně zohledňovat způsob péče o mimořádně nadané žáky, který má škola deklarován ve svém školním vzdělávacím programu. Škola má povinnost popsat v tomto dokumentu alespoň obecně zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných i v případě, že školu takoví žáci zatím nenavštěvují. Výčtem specifických podmínek školy ve vztahu ke vzdělávání mimořádně nadaných a konkrétními návrhy způsobu péče o tyto „potenciální“ žáky škola zajistí svou připravenost a otevřenost změnám. Při zpracování IVP je nutné přihlížet rovněž k závěrům psychologického vyšetření žáka a k informacím, které poskytnou rodiče žáka či žák samotný.
   
  V případě, že vzdělávání nadaného žáka nevyžaduje úpravy obsahů vzdělávání a změny organizace jeho výuky, není nutné IVP vytvářet.
   
  __________________________________________________________
  Poznámky pod čarou:
  2. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
  3. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
  4. Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení § 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb.; http://www.msmt.cz/dokumenty/2006-12-1
  5. Vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
   
   

  Použité zdroje a odkazy

  Klíčová slova
  • individuální vzdělávací plán
  • nadaní žáci
  • vzdělávání nadaných