Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Hodnocení kurikula

Stránka naposledy upravena 21:29, 11 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Jitkou Jarníkovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

  Výklad hesla:

  Hodnocením kurikula v užším slova smyslu se rozumí hodnocení kurikulárních dokumentů.
  K tomu, aby bylo možné kurikulum hodnotit, musíme posoudit úroveň a kvalitu řady oblastí, které mají přímý vliv na podobu kurikula. 
   
  Hodnocení kurikula (v širším pojetí) pak zahrnuje soubor hodnotících aktivit, které jsou zaměřeny na hodnocení výsledků žáků ve vzdělávání, na organizaci a řízení vzdělávání, na podmínky pro vzdělávání a klima škol, na spolupráci škol s rodiči žáků atp. Při hodnocení kurikula si klademe nejen otázky typu proč, koho, co, kdy, jak vzdělávat a zda současné pojetí kurikula vyhovuje, ale ptáme se také na to, zda vyhovují současné podmínky pro vzdělávání, zda odpovídají výsledky a efekty vzdělávání potřebám společnosti a jednotlivců, zda jsou prostředky státu i úsilí pedagogů vkládané do vzdělávání adekvátní atd. 
   
  Průběžným hodnocením kurikula, a tedy i jednotlivými aspekty, které mají vliv na jeho podobu, se zabývají všechny země. Jde o proces, který má zásadní význam pro přehodnocování stavu ve vzdělávání a pro vymezování dalších postupů ve vzdělávání, a to i postupů sjednocujících některé kroky na úrovni EU.
  Při hodnocení kurikula je pak potřeba určit, které z hodnocených oblastí mohou být a nebo jsou příčinou zjištěných problémů, a následně, které z nich mají konkrétní dopad na samotné kurikulum.
   
  V současné době existuje řada subjektů, které se snaží o mapování a následné vyhodnocování kurikula a kurikulární reformy, a to několika způsoby: dotazníky, které mapují situaci ve školách po zavedení školních vzdělávacích programů (ŠVP), především u PV, ZV, přímými vstupy do škol – tzv. hospitacemi, které sledují vzdělávací obsah; hodnocení probíhá i na základě inspekčních zpráv. 
   
  Na základě získaných informací z realizace vznikají výsledná data a hodnotící zprávy, které jsou podkladem pro další o rozhodování MŠMT a jejich partnerů o dalším pokračování (usměrňování) kurikulární reformy (obsahové transformace vzdělávání). Díky sledování a vyhodnocování kurikulární reformy se získávají data, na která reaguje mnoho projektů formou metodické podpory při zavádění školních vzdělávacích programů do škol.
   

  Doporučená literatura

  • PRŮCHA, J. Pedagogický slovník, 4. aktualizované vydání, Praha: Portál 2003.
  • PRŮCHA, J. Pedagogická evaluace, MU, Brno 1996.
  • MAŇÁK, J., JANÍK, T., ŠVEC, V. Kurikulum v současné škole, Paido, Brno 2008.
  Klíčová slova
  • Hodnocení
  • kurikulum