Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              hodnotilo 5 uživatelů

Nadané děti a žáci

Stránka naposledy upravena 19:41, 19 Črvn 2011 uživatelem PaedDr. Karel Tomek?

  Verze jako 18:33, 5 Srp 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Toto heslo bylo založeno Karlem Tomkem,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

  Výklad hesla:

  Vzdělávání nadaných dětí (do nástupu povinné školní docházky) a nadaných žáků (základních a středních škol) představuje celý komplex témat a problémů. Prvním je už samotná definice nadaného dítěte/žáka.

  Definice

  Potřebujeme pro to, abychom rozvíjeli nadání našich dětí definici nadaného žáka? Někteří pedagogové jsou toho názoru, že nejefektivnějším způsobem podpory nadání zejména u dětí a žáků mladšího školního věku je příliš nezkoumat míru jejich individuálních dipozic a snažit se individualizací a vnitřní diferenciací výuky dosáhnout osobního maxima u všech dětí/žáků. Je to bezesporu rozumný a správný přístup. Pokud se u dítěte/žáka projeví výrazné nadání v nějaké oblasti, musí se mu dostat individuální podpory odpovídající charakteru a míře projeveného nadání. To je druhá strana téže mince. Pozbuzovat, motivovat a inspirovat všechny, podporovat a dále rozvíjet jednotlivce podle jejich individuálních vzdělávacích potřeb. 

  Nadání a talent bývají v odborné veřejnosti chápány různě. Někteří autoři (Dočkal a kol. (1987), Tannenbuum (1993). Mönks a Ypenburgová (2002) doporučují je požívat jako ekvivalenty. Jiní autoři oba pojmy rozlišují. Nadání staví nad talent, jako projev velmi vysokého talentu. Setkat se můžeme s pojetím, kdy nadání je vnímáno spíše jako předpoklad , potenciál, kdežto talent jako výkon na vysoké úrovni. Jiní autopři rozlišují nadání jako všeobecné intelektové předpoklady, a talent jako předpoklady pro jednu nebo několik příbuzných oblastí. V našem prostředí není použřívání obou pojmů ostře vymezeno, legislativa hovoří o podpoře a vzdělávání dětí, žáků a studentů nadaných, případěn mimořádně nadaných. Pojmu talent se u nás používá spíše pro oblast nadání sportovního či uměleckého nebo v souvislosti s výkony, které jsou v nějaké oblasti činnosti zjevně mimořádné. V dalším textu hesla se přikláníme k ekvivalentnímu používíní obou pojmů.

   

  Nadání a mimořádné nadání

  Odlišení nadání a mimořádného nadání je důležité nejen z pohledu míry potřebné podpory, ale i z hlediska prožívání situací při vzdělávání ze strany dítěte/žáka. Tomek, K. a Zelendová, E.  jsou na základě řady rozhovorů s mimořádně nadanými lidmi a jejich učiteli (www.rvp.cz) toho názoru, že zatímco nadaní žáci projevují nápadnou, vysokou úroveň schopností a podávají vysoké výkony v oblasti svého nadání, mimořádně nadaní žáci se tématu svého zájmu, nadání věnovat musí, jsou k tomu vnitřně puzeni. V případě, že se této obasti nemohou věnovat dostatečně, jejich mimořádně intenzivní vzdělávací potřeba není naplňována, dochází u nich k projevům srovnateným s projevy deprivace nebo frustrace. Zatímco nadaný žák se rád a snadno učí, mimořádně nadaný žák se učit musí, nemá jinou volbu. Z toho by měl vycházet i přístup pedagogů ke vzdělávání těchto obou podobných a přece odlišných skupin dětí/žáků.   

  Přístup učitelů k vzdělávání nadaných dětí/žáků

  Diagnostika

  Možnosti vzdělávacího systému (legislativa, organizace)

  Individuální vzdělávací plán pro nadaného žáka

  Metody práce s nadanými žáky