Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Ekologická výchova

Stránka naposledy upravena 13:44, 17 Zář 2009 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  1. 1.

  Verze jako 16:37, 27 Lis 2020

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Garantovany-obsah.png

  Toto heslo bylo vytvořeno Janem Činčerou, členem expertní skupiny Metodického portálu.

  Pojem "ekologická výchova" se u nás začal používat v 80. letech a později byl nahrazen pojmem "environmentální výchova", případně "environmentální výchova, vzdělávání a osvěta". V české profesní komunitě existuje dohoda, že všechny tyto pojmy budou chápány jako vzájemně zaměnitelné.

  Důvodů pro terminologické nahrazení "ekologické" výchovy "environmentální" bylo několik. Teorie oboru se rozvíjí nejvíce v anglicky mluvících zemích, kde se preferuje "environmental education" (hlavní odborné časopisy se jmenují Journal of Environmental Education, Environmental Education Research, atd.). S pojmem "ecology / ecological" se spojuje buď výuka ekologie nebo některé alternativní proudy environmentální výchovy. Pojem "ekologická výchova" může vést k chápání oboru jako přírodovědné disciplíny, což neodpovídá současnému pojetí "environmentální výchovy" (někteří autoři chápou environmentální výchovu jako primárně společenskovědní obor, většinové pojetí je vyvážené a nestranní přírodním ani společenským vědám).

  Důvodů pro stále používání staršího pojmu je také několik. Někteří autoři si zvykli na "ekologickou" výchovu a nechtějí se staršího pojmu vzdát. Jiní poukazují na obtížnou výslovnost a cizí původ slova "environmentální". Pro poslední skupinu je pojem "ekologická" z různých důvodů lépe vystihující.

  Přestože se diskuse o vhodnosti toho či onoho pojmu stále objevují, je možné považovat všechny zde uvedené varianty za srozumitelné a použitelné v běžné praxi.

  Literatura

  ČINČERA, Jan. Environmentální výchova. Od cílů k prostředkům. Brno: Paido, 2007.  ISBN 978-80-7315-147-8.

  DAŇKOVÁ, Lenka; KULICH, Jiří; TOUŠKOVÁ, Blanka. Škola pro život II. Jak na ekologickou / environmentální výchovu po zavedení Rámcových vzdělávacích programů. Praha: Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, 2009. ISBN 978-80-903345-9-5.

  HORKÁ, Hana. Ekologická dimenze výchovy a vzdělávání ve škole 21. století. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3750-4.

  MÁCHAL, Aleš. Praktická ekologická výchova. Brno: Rezekvítek, 2000. ISBN 80-902954-0-1. 


  Periodika

  Bedrník - časopis pro ekogramotnost. Horní Maršov: SEVER - Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, 2002-. ISSN 1801-1381.


  Envigogika [online]. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 2006-. Dostupné na WWW: <http://www.czp.cuni.cz/envigogika>. ISSN 1802-3061.