Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Projekt Kdo kompostuje, nezlobí - příprava

Stránka naposledy upravena 12:17, 9 Srp 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

   Cíle projektu:

  Žák/žákyně:
  ·         Definuje bioodpad a uvede způsoby jeho zpracování
  ·         Popíše proces kompostování
  ·         Navrhne způsob využití kompostu
  ·         Navrhne způsob nakládání s bioodpadem na naší škole
  ·         Odděluje bioodpad a tím přispívá ke snížení množství komunálního odpadu
  Návrh ověření dosažení cílů – je dosaženo plánovaných výstupů, dlouhodobý cíl Odděluje bioodpad lze ověřit množstvím bioodpadu, který je umisťován na kompost (množství je stejné, případně stoupá)
  Rozvíjené KK
  ·         KK k učení: vyhledává a třídí informace a na základě …..
  ·         KK sociální a personální: přispívá k diskuzi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu spolupracovat s druhými při ….
  ·         KK občanská: chápe základní eko souvisloti a ev problémy …
  PT: EV, OSV
  Témata:
  1.       Bioodpad a jeho zpracování
  2.       Proces kompostování
  3.       Využití kompostu
  Výstupy:
  Add 1:
  ·         Objednání košů na bioodpad z ekonomova
  ·         Sada infotabulí co třídit do tříd/ke košům
  ·         Systém služeb na vynášení košů z jídelny – promluvit si s Miluškou
  Add 2:
  ·         Založení dvou kompostů
  ·         Složení dvou kompostérů
  Add 3:
  ·         Systém využívání kompostu
   
  Plán a časový harmonogram:

   

  Středa
  Příprava otázek, co chci vědět o kompostování ve škole
   
  Návštěva gymnázia s kompostem
   
  Získání odpovědí na připravené otázky
  Čtvrtek
  Lekce Bioodpad a jeho využití
   
  Lekce Proces kompostování a využití kompostu
  Pátek
  Výroba info tabulí
   
  Služby – kdo, kdy
   
  Sestavení kompostérů
   
  Umístění kompostů
   
  Návrhy využití kompostu (prodej, jen na zahradě, … ?)
  Pomůcky: pracovní listy, psací a kreslící a výtvarné potřeby, portfolio, čtvrtky, laminovačka, kompostéry, jízdenky
  Úkoly pro učitele před projektem:
  1.       Ověřit exkurzi – paní Přibáňová
  2.       Domluva s paní hospodářskou z jídelny
  3.       Domluva s panem školníkem – kam kompost, co s družinou
  4.       Ověřit, že můžu koupit koše a kolik – pan ředitel
  5.       Jak s družinou - chtějí se účastnit, kdo tam bude mít služby – vedoucí družiny
  6.       Materiální zabezpečení – hospodářka: čtvrtky, laminovačka a potřeby na laminování
  Případná rozšíření:
  ·         Příprava výukových hodin v cyklu Učíme se navzájem – žáci si připraví výukovou lekci o kompostování a bioodpadu pro své spolužáky
  ·         Využití kompostu ve výuce předmětů Přírodověda, Přírodopis apod.
  SWOT analýza

   

  Silné stránky
  ·         Máme kompostéry
  ·         Využijeme bioodpad
  ·         Zmenšíme množství komunálního odpadu ve škole
  ·         Na vynášení odpadů se budou podílet sami žáci
  Slabé stránky
  ·         Fungování služeb
  ·         Neochota ostatních (žáků i učitelů) bioodpad separovat)
  ·         Časový harmonogram – poměrně časově náročné
  Příležitosti
  ·         Využití nabídky Ekodomova
  ·         Získat peníze prodejem kompostu
  ·         Využití a začlenění do projektu Kompostování na školních zahradách
  ·         Podpoření EV na škole
  Ohrožení
  ·         Přihlášení žáci – budou schopni projekt zvládnout v takovém rozsahu?
  ·         Materiální zabezpečení – čtvrtky
  ·         Potřeby na laminování – máme dost?
  ·         Průběh exkurze – bude nás provádět někdo, kdo odpoví na otázky?


   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova