Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Výpočet hustoty

Stránka naposledy upravena 17:03, 6 Ún 2010 uživatelem Mgr. Petra Boháčková

  Rozsah přípravy: 

  Jedna vyučovací hodina

  Navazuje na hodinu fyziky, kde se žáci a žákyně seznámili s výpočtem hustoty, se vzorcem pro výpočet hustoty a také na hodinu českého jazyka, kde žáci četli úryvek z knihy J. Macouna Faktor Max.

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Žák/ žákyně

  • napíše několik příkladů pro výpočet hustoty
  • příklady vypočítá
  • zobecní, jak změnit zadání, aby výsledkem příkladu byla hustota konkrétní látky

  Aktivity:

  Žáci si do sešitu zapíší odpovědi na tyto otázky: Jak se liší olovo a uran? Jaké dvě fyzikální veličiny musíš znát, abys hustotu vypočítal? V jakých jednotkách musí být tyto veličiny?

  Společné sdílení, učitel zapisuje odpovědi na tabuli.

  Společně na tabuli zapíší zadání jednoho z příkladů z minulé hodiny (Prsten má hmotnost ... a objem... Jaká je hustota látky, ze které je vyroben?). Pak každý žák píše šest podobných příkladů, obměňuje číselné hodnoty a jednotky. 

  Kruhový trénink: Žáci nechají na lavici sešity a posunou se o jedno místo doprava. Po určitý čas počítají příklady v sešitě, ke kterému se posunuli. Po uplynutí časového limitu se posouvají dále, několikrát.

  Na závěr hodiny se každý zamyslí a napíše do sešitu odpověď na otázku: Jak bys musel připravit příklad, aby jsi ho mohl začít slovy - Z jaké látky je vyroben ... ?

  Společně odpovědi na tabuli. Reflexe: Batoh (dokončit věty: Z dnešní hodiny si odnáším jako důležité...

  Nechávám tady jako neužitečné ....)

   

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období  ZV, druhý stupeň
  Rozvíjené klíčové kompetence  

  operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

   

  Integrace průřezových témat  
  Výstupy využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů
   
  Mezioborové přesahy a vazby  


   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova