Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Houby

Stránka naposledy upravena 20:14, 15 Bře 2011 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Autor: Johana Vojtíšková
  Rozsah přípravy: 1 vyučovací hodina (45 minut)

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  • žák dokáže pojmenovat jednotlivé části houby
  • žák dokáže vysvětlit, čím se houby liší od rostlin
  • žák zná základní druhy hub vyskytujících se v ČR a je poučen o zásadách bezpečného sbírání hub
  • žák umí zhodnotit osobní přínos vyučovací hodiny a svou práci v hodině

  Aktivity:

  • Básnička na začátek (činnost pro jednotlivce) - doplňování názvů hub do básničky + ukazování doplněných hub na obrázcích v atlase (5 min)
  • Opakování z minulé hodiny a přednášky s mykologem (v kruhu, celá třída) - 1) co je na přednášce zaujalo 2) na tabuli je nakreslena houba, žáci popisují její jednotlivé části (plodnice, klobouk, třeň, podhoubí) + přikreslují ty části, které mají jen některé houby (pochva, plachetka), rozlišují lupeny a rourky na spodní straně klobouku 3) porovnávají houby a rostliny (čerpání živin, rozmnožování...) 4) jak se chováme v lese, jaké houby sbíráme... 5) zajímavosti (která houba je nejjedovatější, největší, nejdražší, nejvíce léčivá, kolik kg hub nasbírá průměrná česká rodina...)  (12 min)
  • hra sova (dvojice) - z nabídky několika hub si jeden žák vybere jednu, kterou si myslí, druhý z dvojice klade otázky, kterými se na myšlenou houbu doptává (žáci si uvědomí a zopakují vlastnosti jednotlivých druhů hub). Role si žáci minimálně jednou vymění. (5 min)
  • čtení kapitolky z učebnice + doplnění kontrolních otázek v učebnici (jednotlivci) (5 min)
  • pexeso (skupinky - tak, jak sedí, tzn. po čtveřicích) - nalézání správného názvu k obrázku houby(7 min)
  • žáci si vyplní základní informace o houbách na lísteček, který si vlepí do sešitu Prvouky (7 min)
  • hodnocení výuky - Co jsi se z dnešní hodiny dozvěděl? Co se ti nejvíce líbilo? (3 min)
  • Pro aktivní (rychleji pracující) žáky bude připraveno čtení o dalších zajímavostech (objevení antibiotik...) s otázkami
  • hodnocení - ocenění práce navíc a aktivity v hodině formou pochvaly

  Pomůcky:

  atlas hub

  Poznámky k vazbě na RVP: 
  Vzdělávací období
  3. ročník, 1. stupeň
  Rozvíjené klíčové kompetence
  1) Kompetence k učení
  žák operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí, vytváří si komplexnější pohled na přírodní jevy
  žák posoudí vlastní pokrok a zhodnotí výsledky svého učení
  2) Kompetence k řešení problémů 
  žák samostatně řeší problémy
  žák nachází shodné, podobné a odlišné znaky
  3) Kompetence sociální a personální
  žák účinně spolupracuje ve skupině
  Integrace průřezových témat
  Enviromentální výchova
  Průřezové téma vede k odpovědnosti ve vztahu k ochraně přírody
  Výstupy
   Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, rozmanitost přírody
  žák prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče, atlasy
  Učivo - houby - znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla, význam v přírodě a pro člověka
  Mezioborové přesahy a vazby
   
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 2

  SouborVelikostDatumAutor
   houby - básnička, 16. 3. 2011.doc
  Žádný popis
  23 kB21:24, 15 Bře 2011Johana Vojtíšková
   pexeso 16. 3. 2011 houby.doc
  Žádný popis
  1298.5 kB21:24, 15 Bře 2011Johana Vojtíšková