Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

FYZIKA pro VII. ročník ZŠ

Stránka naposledy upravena 20:03, 10 Říj 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Vyučující: Oldřich SUCHORADSKÝ
  Třída: VII.
  Hodinová dotace: 2h/týden

   

  Měsíc
  Tematický celek / učivo
  Počet hodin
  Září
  POHYB TĚLESA
  ·         Opakování ze 6.ročníku
  ·         Klid a pohyb tělesa
  ·         Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
  ·         Rychlost rovnoměrného pohybu
  ·         Průměrná rychlost pohybu
  ·         Dráha a čas rovnoměrného pohybu
   
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
   
  SÍLA. SKLÁDÁNÍ SIL
  • Síla a její znázornění
  • Gravitační síla a hmotnost tělesa
  • Skládání dvou sil stejného směru
  • Skládání dvou sil opačného směru
  • Rovnováha dvou sil
  • Rovnovážné polohy tělesa
  • Těžiště tělesa
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
   
  Listopad
  POHYBOVÉ ZÁKONY
  ·         Urychlující a brzdné účinky síly na těleso
  ·         Zákon setrvačnosti a jeho důsledky
  ·         Zákon vzájemného působení sil a jeho důsledky
   
  • 2
  • 3
  • 3
  Prosinec
  OTÁČIVÉ ÚČINKY SÍLY NA TĚLESO
  ·         Páka
  ·         Rovnovážná poloha páky
  ·         Užití páky, rovnoramenné váhy
  ·         Kladky
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  Leden
   DEFORMAČNÍ ÚČINKY SÍLY A TŘENÍ
  • Tlak a tlaková síla
  • Tlak v praxi
  • Třecí síla a její měření
  • Význam třecí síly pro pohyb tělesa v denní i technické praxi
   
  • 2
  • 2
  • 1
  • 3
   
  Únor
  MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN
  • Přenos tlaku v kapalině
  • Hydraulická zařízení
  • Účinky gravitace na kapalinu
  • Hydrostatický tlak
   
   
  • 1
  • 2
  • 2
  • 2
  Březen
   
  • Vztlaková síla působící uvnitř kapaliny
  • Archimédův zákon
  • Potápění, plování a vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině
  • Plování nestejnorodých těles
   
  • 1
  • 2
  • 2
  • 2
  Duben
  MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ
  • Atmosféra Země
  • Atmosférický tlak a jeho měření
  • Změny atmosférického tlaku
  • Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země
  • Tlak plynu v uzavřené nádobě
  • Manometry
   
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
   
  Květen
  PŘÍMOČARÉ ŠÍŘENÍ SVĚTLA
  • Světelné zdroje
  • Měsíční fáze
  • Stín
  • Rychlost světla
   
  ODRAZ SVĚTLA. ZRCADLA
  • Zákon odrazu
  • Zrcadla a zobrazování zrcadly
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
   
   
  • 2
  • 2
  Červen
  LOM SVĚTLA. ČOČKY
  • Lom světla
  • Čočky a jejich zobrazování
  • Optické vlastnosti oka
  • Čočky v praxi
   
   
  • 2
  • 2
  • 1
  • 1
   
  Používané učebnice a učební texty: Fyzika pro 7.ročník ZŠ, Prometheus 1998
   
   
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova