Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Naše rodina

Stránka naposledy upravena 10:20, 2 Srp 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl hráči si vyzkouší tvorbu rodinného rozpočtu
  Popis aktivity:

  Hra simuluje finanční život rodiny během zvoleného časového období. Rodinu představují 3–4 účastníci hry, počet rodin není omezen. Hra probíhá v jednotlivých kolech – 1 kolo = 1 měsíc.

  Rodina má definované příjmy a definované nezbytné výdaje. O zbylých penězích rozhoduje sama. Tyto volné peníze je možno střádat na účtu a zvyšovat zůstatek, lze využít stálé nabídky (platí každý měsíc), nabídky příslušné pro konkrétní měsíc, realizovat povinné nákupy, případně realizovat vlastní akce a nápady (vedoucí odhadne výši nákladů). Povinný nákup je seznam věcí, které musí rodina za kalendářní rok koupit.

  V každém měsíci vstupuje do hry náhoda, která finanční situaci rodiny také ovlivní.

  Na začátku hry dostanou účastníci přehled základních informací – měsíční příjmy, povinné výdaje, specifické výdaje vázané na konkrétní měsíc, povinné nákupy a záznamový arch s uvedeným aktuálním zůstatkem na účtu. Dostanou také stálou nabídku nákupů a nabídku půjček (připravené varianty dále).

  Na začátku každého kola obdrží rodina rozpis výdajů na daný měsíc. Následně její zástupce hází kostkou – číslo 1 = nic se neděje, číslo 6 = rodina si vylosuje jednu událost z balíčku událostí s pozitivním finančním dopadem, číslo 2–5 = rodina si losuje jednu událost z balíčku s negativním finančním dopadem. Daný příjem nebo výdej se uvede do rozpisu výdajů konkrétního měsíce. Některé negativní události a jejich finanční řešení nemusí být realizovány (dle typu události). Následně se odchází rodina poradit, co se zbylými penězi. Vše zapíše do formulářů. Po skončení kola vedoucí orientačně překontroluje součty.

  Po ukončení plánovaného počtu kol si vedoucí vybere formuláře. Z jejich obsahu vyjde při následné debatě, kde je vhodné zhodnotit, jak si rodiny vedly, zda si i něco „dopřály“, jak kterou situaci řešily. Následně se přejde k obecné debatě – rodinné rozpočty (Vědí hráči, jak se řeší doma? Mají své kapesné? Jak s ním hospodaří?), finanční rezerva (proč, kolik), rizika půjček…Hra závisí na vhodně zvolených vstupních parametrech – počátečním zůstatku, příjmech a výdajích – výše volných prostředků by neměla být ani příliš nízká ani příliš vysoká (něco si rodina dovolit může, něco ne).

  Potřebný čas: 3 hodiny hra + 1 hodina hodnocení
  Doporučený věk:  
  Potřebné pomůcky:
  přehled základních informací pro účastníky, formuláře – záznamový arch a rozpis výdajů, kartičky s negativními a pozitivními událostmi, arch stálé nabídky, nabídky půjček, nabídky pro jednotlivé měsíce

   

  Využito v předmětu:  
  Vazby na RVP: Výstupy:
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy:
  Na adrese www.rozumimefinancim.cz jsou k dispozici praktické materiály pro tuto hru.

  Autor: Klára Sochorová, Junák, středisko Hiawatha Příbram