Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Osobnostní a sociální výchova

Stránka naposledy upravena 21:25, 31 Srp 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo vytvořeno  Josefem Valentou
  Zahajte diskuzi vložením komentáře pod stránkou nebo v modulu Diskuze.

  Obsah stránky:

  Garantovany-obsah.png

  Výklad hesla

  Osobnostní a sociální výchova (dále: OSV) je

  • praktická edukační disciplína zabývající rozvojem klíčových životních kompetencí a dovedností pro každodenní život se sebou samým i s druhými lidmi.
  • průřezové téma RVP ZV a RVP G (podle průzkumu VÚP z r. 2009 mezi školami velmi oblíbené); OSV  v  RVP je obsahovým rámcem  i pro specifické variantní předměty vznikající na některých školách (kupř. "Rétorika a komunikace") nebo pro doplňkový obor "Etická výchova".(1)
  • česká varianta systémů typu „personal and social education“ (součást trendu přímé edukace životních dovedností – od 2. pol. XX. stol.), která se do dnešní podoby konstituovala mezi roky 1995-2000 na Katedře pedagogiky FFUK v Praze. (2) 

  Konečným cílem

  • je osobně, interakčně, vztahově a morálně i věcně efektivní chování a jednání „absolventa“ OSV v různých situacích.

  Učivem

  • je sám žák
  • konkrétní žákovská skupina
  • běžné situace každodenního života(Valenta, 2006, s. 14)

  K „učivu“ OSV přistupujeme z úhlu pohledu následujících tématických okruhů:

  • Osobnostní rozvoj: Rozvoj schopností poznávání; Sebepoznání a sebepojetí; Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; Kreativita;
  • Sociální rozvoj: Poznávání lidí; Mezilidské vztahy; Komunikace; Kooperace a kompetice;
  • Morální rozvoj: Praktická etika; Řešení problémů, rozhodovací dovednosti. 

  Základními metodické principy

  • praktičnost (OSV je praktická); témata se „neprobírají“ výkladem, ale prostřednictvím praktických učebních situací,v nichž žáci jednají a následnými reflexemi apod.
  • zosobnění (OSV je zosobněná); aktivity k tématům by se měly vždy dotýkat i skutečností vlastního života žáků; témata se tedy nevyučují jako „akademická psychologie“ ani výlučně jako „cizí příběhy“ např. z literatury; aktivity by měly vést  k tomu, že žáci sami jednají, uvažují o sobě a o svém životě, řeší situace a problémy apod.
  • provázení (OSV je provázející výchovou); OSV není direktivní; ukazuje možnosti, které žák v životě má; vede k volbě dobrých cest; po aktivitách využívá reflexe (jako klíčový princip zkušenostního učení), při nichž mohou žáci uvažovat a mluvit o zkušenosti nabyté v aktivitách.  (Valenta, 2006, s. 44 a násl.; Valenta, 2011,  s.14)

  Metody

  veškeré typy aktivit umožňující praktické a k vlastnímu životu vztažené myšlení a chování/jednání v rámci tématických okruhů. OSV často pracuje s metodami využívanými různými herními systémy a systémy aktivního (zejm. sociálního) učení, sociálním výcvikem, dramatickou výchovou, zážitkovou pedagogikou atd. Metodou procházející napříč aktivitami prochází „reflexe“.

  Formy (podle RVP)

  • integrace OSV a jiných předmětů (rozšířená, na první pohled nejjednodušší, ale didakticky velmi náročná forma začlenění);
  • samostatný předmět (kroužek; samostatný časový blok) – výhoda: žák se může stát učivem č. 1; nevýhoda: organizační obtíže se začleněním předmětu a nekvalifikovaný učitel;
  • projekt – výhodou je koncentrovanost a úspornost; nevýhodou je, že projekty k různým tématům různých předmětů jsou fakticky první formou, integrací; výhodou naopak je, když projekt je zaměřen přímo na tématiku OSV (např.  projekt na téma komunikace; zlepšení našich vztahů atd.).

   

  --------------------------------------------------------------------------------------

  1. http://rvp.cz/informace/dokumenty-rvp/rvp-zv; http://rvp.cz/informace/dokumenty-rvp/rvp-g
  2. http://pedagogika.ff.cuni.cz/;

   

  Použité zdroje a literatura

  • VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova. In PASTOROVÁ, M. (ed.) a kol. Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách. Praha: VUP, 2011, s. 9-22. ISBN: 978-80-87000-76-2Dostupné na: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/07/DOV-ZV1.pdf
  • VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova.[online] 15.9.2010. Dostupný na: http://pedagogika.ff.cuni.cz/?q=node/157
  • VALENTA, J.  Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, 2006. ISBN 80-239-4908-X
  • VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova v základních školách. Doporučené očekávané výstupy – podrobné rozpracování. In PASTOROVÁ, M. (ed.) a kol. Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách. Praha: VUP, 2011, XVII. ISBN: 978-80-87000-76-2 Dostupné na: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/07/Priloha-ZV1.pdf

   

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu

  AISIS, o.s., Kladno  (projekt Dokážu to?) 

  Souhrnná publikace:

  • VALENTA, J.  Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, 2006.

  Vybraná základní témata OSV:

  • HERMOCHOVÁ, s.  Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno: AISIS, 2005.
  • KASÍKOVÁ, H.  Učíme se spolupráci spoluprací. Kladno: AISIS, 2005 (2. vydání 2009).
  • KŘÍŽ, P.  Kdo jsem, jaký jsem  (aktivity pro osobnostní a sociální výchovu k podpoře sebepoznání a sebepojetí).Kladno: AISIS, 2005.
  • VALENTA, J.  Učíme (se) komunikovat (na pomoc osobnostní a sociální výchově ve školách). Kladno: AISIS 2005 (2. vydání 2010).

  Tématická osnova OSV, metody a techniky OSV, OSV jako samostatný  předmět:

  • VALENTA, J.  Učit se být. 2. vyd. Praha – Kladno: STROM – AISIS, 2003.
  •  -- Didaktika vybraného speciálního tématu:
  • VALENTA, J.  Manuál k tréninku řeči lidského těla (didaktika neverbální komunikace). Kladno: AISIS, 2004. 
  • -- Metodiky na CD:
  • BEAUFORTOVÁ, K. Umění komunikace ve škole. Moderní vyučování I.  [CD-ROM]. Kladno: AISIS,  2004.
  • POP-UP THEATRE  (česká verze: KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J.)  Equal Voice – Každý má právo být slyšen. Moderní vyučování II.  [CD-ROM]. Kladno: AISIS, 2005.
  • KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení - Učíme se spolupráci spoluprací. Moderní vyučování IV.  [CD-ROM]. Kladno: AISIS, 2005. 

  Metodický portál RVP

  Projekt  Odyssea, o.s., Praha  - (projekt Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích programů      základních škol a nižších stupňů osmiletých gymnázií).