Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Ukazatel

Stránka naposledy upravena 08:22, 21 Bře 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo vytvořeno Miroslavou Salavcovou
  Zapojte se i vy do další spolutvorby a aktualizace tohoto hesla.

   
  UKAZATEL (angl. INDICATOR) Pojem ukazatel je českým překladem anglického termínu indicator, který se používá běžně i v češtině ve tvaru indikátor. Pojem je odvozen z lat. indicare (ukazovat), což je odvozenina z lat. index (ukazováček).

  Doporučená definice

  Ukazatel je jev, proces, prvek či jiná veličina, která umožňuje poznat efektivitu zvolených forem naplňování cílů a záměrů pomocí evaluačních procesů. Správně zvolený ukazatel musí splňovat tyto kvalitativní charakteristiky:
  • je relevantní projektu (vizi, cíli); ukazuje, jak je projekt z hlediska posuzovatele efektivní ve smyslu dosahování zvolených cílů,
  • je snadno pochopitelný pro všechny aktéry projektu (vize, cílů) z hlediska běžných informací a osobních zkušeností aktérů,
  •  je snadno měřitelný v kritériích, která daný ukazatel blíže charakterizují pomocí metod kvalitativního či kvantitativního charakteru, protože nemá smysl získávat data, která jsou pro projekt neměřitelná a tím nerelevantní,
  • přináší reliabilní informace, které lze dále využívat, jedná se tedy o získání správných informací ve smyslu potřebných pro hodnocení efektivity projektu,
  • ukazatel je sám o sobě jen obtížně měřitelný, protože vždy měříme nebo hodnotíme určité stránky nebo vlastnosti ukazatele, které nazýváme kritériem.
   
  V běžné školsko-politické praxi a částečně i pedagogicko-výzkumné praxi ve světě je ukazatel definován také jako operacionalizované kritérium (např. mezinárodní projekt INES), umožňující hodnocení sledovaného jevu transparentnější a pro potřeby zadavatele ekonomičtější formou. Toto chápání se začíná prosazovat i v oblasti hodnocení vzdělávání v České republice.
   

  Výklad z různých hledisek

  Vyloučíme-li přenesený význam termínu ukazatel ve smyslu dopravní směrovky, je používán termín ukazatel v různých dalších významech z hlediska potřeb různých vědních disciplín nebo oborů (fyzikální ukazatele, ekonomické ukazatele nebo sociální či organizační ukazatele):
   
  • Ve fyzice termín ukazatel označuje zařízení, které umožňuje sledovat okamžitý stav nějakého systému nebo hodnotu určité veličiny. Tak jsou ukazatelem různé přístroje, např. hodinky nebo různá analogová či digitální měřidla.
  • Indikátorem v chemii je označována látka, která změnou barvy poukáže na přítomnost jinak nepozorovatelné veličiny, např. míry kyselosti nebo zásaditosti prostředí (lakmus).
  • V biologii jsou za indikátory označovány různé rostlinné nebo živočišné druhy, které svým chováním poukazují - indikují ­- přítomnost nebezpečných látek (kanáři indikují důlní plyny, některé lišejníky čistotu ovzduší) nebo jevů (útěk zvířat z míst ohrožených zemětřesením).
  • V oblasti společenských věd se jako ukazatel či indikátor označují viditelné společenské jevy, které poukazují na jinak obtížně pozorovatelné proměny ve společenském životě nebo umožňují tyto proměny předpovídat (např. stávky a demonstrace jsou ukazatelem jistého napětí ve společnosti).
  • V oblasti evaluačních procesů se používá termín ukazatel (indikátor) pro označení jevů, prvků, procesů či jiných veličin, které nám pomáhají poznat, jak jsou naplňovány cíle, vize a záměry v očekávaném obsahu i směru. Výběr správných indikátorů umožňuje provedení efektivní evaluace.

  Využití v praxi – příklady

  Pro praxi je nejdůležitějším úkonem volba či definování správných (relevantních) ukazatelů, pomocí kterých bude hodnotitel aktivity hodnotit a měřit. Volba ukazatelů je svěřena zodpovědné osobě (aktérovi), který volbu ukazatelů také obvykle odborně garantuje tím, že rozumí informačním systémům, pomocí kterých lze data získaná ukazatelem hodnotit a dále zpracovávat. Pro rozlišení určitých úrovní ukazatele je používáno v grafickém znázornění odlišných barev. Aby byl ukazatel funkční, jsou u něj definovány minimálně následující náležitosti:
  • zodpovědná osoba
  • zodpovědnost za definování cílové hodnoty ukazatele
  • jednotka ukazatele
  • časový rámec, během kterého platí definovaná cílová hodnota
  • periodicita zaznamenávaných hodnot
  • místo pro zaznamenávání hodnot
  • postupy při překročení hodnoty ukazatele
  Vzhledem k funkci ukazatelů pro následné evaluační procesy se jedná při volbě ukazatelů o velmi odpovědný krok. Následné schéma, viz obr. 1, ukazuje vztahy mezi cíli projektu, předmětem (tématem) projektu a ukazateli. Může být zvolen větší počet cílů, každý z cílů může mít více předmětů (ve schématu, viz obr. 1, jsou dva příklady) a pro každý předmět je volen minimálně jeden relevantní ukazatel: 

  CÍL - Zvýšení klimatu školy

  1) Předmět: Zlepšení mezilidských vztahů

  Možné ukazatele 

  • osobnostní typy vedení školy                                                                  
  • osobnostní typy učitelů                                                                                 
  • osobnostní typy THP                                                                                   
  • vztahy mezi třídami dětí                                                                                 
  • neformální skupiny ve třídách a mimo ně                                                                     
  • vztahy v Radě školy  

  2) Předmět: Zlepšení vnitřní výzdoby prostředí

  Možné ukazatele 

  • architektonický styl budovy
  • fyzické prostření školy
  • poměr mezi živými   a umělými květinami
  • poměr mezi  vystavenými výtvory dětí a oficiálními reprodukcemi děl                        
  • účelnost výzdoby na zdech učeben  

  Další možnou variantou pro pochopení smyslu a funkce ukazatele v hodnotícím řetězci je vytváření přehledových tabulek, viz např. tabulka 1.

   

  Tabulka 1. Hodnotící řetězec: oblast – ukazatel – kritérium – hodnotící nástroj – poznámka

   

   

  Oblast

   

  Ukazatel

   

  Kritérium

   

  Hodnotící nástroj

   

  Poznámka

   

  Kurikulum

   

  čtení

   

  porozumění čtenému

   

  řízený rozhovor

   

   

  Žáci

   

  klima třídy

   

  efektivita komunikace

   

  pozorování

   

   

   

   

  Související pojmy

   

  • index (lat. ukazováček), který je používán ve smyslu souboru ukazatelů (rejstřík, databáze) seznamu (bibliografický nebo telefonní seznam) nebo jiných přehledů (sbírkový katalog, potvrzení o přednáškách na vysoké škole apod.).

    

   V exaktních vědách je pojem index používán ve smyslu pomocného symbolu (matematika) nebo číselného poměru jako ukazatele vztahů mezi různými hodnotami či veličinami (fyzika, chemie, biologie).

   

  Použité zdroje a literatura:

  • MATEIDES, A., aj. Manažérstvo kvality, história, koncepty, metódy. Bratislava: EPOS 2006. ISBN 80-8057-656-4.
  • Ottův slovník naučný, heslo Indikátor, sv. 12, s. 609.
  • STARÝ, K.; CHVÁL, M. Kvalita a efektivita výuky: metodologické přístupy. In JANÍKOVÁ, M.; VLČKOVÁ, K., aj. Výzkum výuky. Brno: Paido, 2009. ISBN 978-80-7315-180-5.
  • VAŠŤATKOVÁ, J. Úvod do autoevaluace školy. Olomouc: UP, 2006. ISBN 978-80-244-1422-8.
  Klíčová slova
  • index
  • indicator
  • indikátor
  • ukazatel