Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Žákovská knížka

Stránka naposledy upravena 08:39, 4 Kvě 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  • Nemáte oprávnění k zobrazení této stránky - prosím zkuste se přihásit.

 

Toto heslo bylo založeno Svatoplukem Marešem,
Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
upravování  hesla.


Výklad hesla:

Žákovské knížky byly do škol zavedeny dnem 1.2.1951, kdy vstoupil v platnost nový školní a zkušební řád.

Žákovská knížka je školní dokument, který slouží k předávání informací mezi školou a rodiči. Slouží k hodnocení prospěchu a chování žáků, informování o důležitých školních a třídních akcích, omlouvání absencí žáků. Žákovská knížka může také obsahovat další informace týkající se provozu školy, výňatky ze školního řádu, důležitá telefonní čísla atp.

V současné době si žákovské knížky sestavují jednotlivé školy tak, aby co nejvíce vyhovovaly jejich potřebám. Stále větší prostor v nich získává evaluace osvojovaných dovedností a postojů, které se nedají hodnotit stejným způsobem jako vědomosti žáků. V některých žákovských knížkách dostává prostor také žák na vlastní autoevaluaci.

Proč je důležitá autoevaluace?

Když žák pravidelně hodnotí svou vlastní činnost a její výsledky, lépe si uvědomuje, co vlastně při učení dělá, jak u něho učení probíhá. Lépe vidí, v čem byl úspěšný a v čem neúspěšný, čím to bylo způsobeno. Uvědomí si, co mu při učení pomohlo, které postupy se osvědčily a stojí za to, aby je příště zopakoval. Na základě nalezení příčin neúspěchu se může rozhodnout, co udělá, aby se příště vyvaroval chyb a odstranil nedostatky. Tím se zvyšuje schopnost autoregulace neboli sebeřízení při učení.

Zabývá-li se příčinami úspěchů a neúspěchů, postupně umí sám rozlišit, k čemu má a nemá předpoklady, co by mohl dokázat, kdyby na to šel jinak nebo se tomu věnoval pravidelně. Je si vědom vlastních předností a nedostatků. Když žák dokáže lépe a reálněji posoudit své síly, schopnosti a předpoklady k plnění různých úkolů, zvyšuje se míra jeho sebedůvěry. Věří, že bude úspěšný v činnosti, do níž se pustí. Když si žák věří, že dané úkoly úspěšně zvládne, snaží se překonat všechny překážky, je připraven řešit problémy. Je samostatný při rozhodování, samostatně plánuje a realizuje svoji vlastní činnost. Nevzdává se bez boje, nevyhýbá se
překážkám a nevymlouvá se na nedostatek schopností či nadání. Při vlastním sebehodnocení se žák přesvědčuje, že zvýšeným úsilím rozvíjí vlastní schopnosti. Vybírá si proto činnosti, které umožňují učení a vlastní sebezdokonalování.

Měli bychom se žáky spolupracovat a komunikovat s nimi nad vymezováním výukových cílů tak, aby si uvědomili a pochopili, co je pro ně z hlediska jejich současného i budoucího života nejdůležitější a nejcennější, a postupně je vést k formulaci vlastních reálných dlouhodobých, etapových či krátkodobých cílů vztahujících se jednak k učivu, jednak k jejich osobnostnímu rozvoji. Žák by si měl ujasnit:

  • co se chce dozvědět, pochopit, čemu porozumět
  • jaké dovednosti chce získat či zdokonalit
  • jaké osobnostní vlastnosti by chtěl u sebe rozvíjet
  • jaké konkrétní kroky je nutné pro dosažení dlouhodobějších cílů učinit, které konkrétní cíle naplnit (1)

Použité zdroje a literatura

Klíčová slova
  • Hodnocení
  • autoevaluace
  • školní dokument
  • žákovská knížka