Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Syndrom CAN

Stránka naposledy upravena 11:24, 24 Lis 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Lucií Knotovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  Child Abuse and Neglect -  syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.

  Jedná se o soubor nepříznivých příznaků v nejrůznějších oblastech zdravotního stavu a vývoje dítěte i jeho postavení ve společnosti, především v rodině. Je výsledkem zejména úmyslného ubližování dítěti, způsobeného nebo působeného nejčastěji jeho nejbližšími vychovateli, hlavně rodiči. (Hanušová, 2006, s. 6)

  Za týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte považujeme jakékoli nenáhodné, preventabilní (tzn., že mu lze předcházet), vědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jež je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jež poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, případně způsobuje jeho smrt. (Dunovský,Dytrich,Matějček, 1995, s.24)

  Obecně lze říci, že jde o takový projev chování rodičů či jiných osob, které dítě psychicky, emocionálně či tělesně poškozuje.

  Syndrom CAN má 2 znaky

  1. dítěti je ubližováno; dítě fyzicky, psychicky i emocionálně trpí a je ohrožován jeho další vývoj;
  2. osoby, které dítě týrají nebo zneužívají, bývají velice často jeho vlastní rodiče nebo osoby, které by pro dítě naopak měli představovat jistotu a bezpečí (→syndrom CAN infamiliární/ extrafamiliární).

  Formy a projevy syndromu CAN

  Tělesné týrání, zneužívání a zanedbávání

  • Aktivní (týrání): tržné, zhmožděné rány a poranění, bití, zlomeniny, krvácení, dušení, otrávení, smrt;
  • Pasivní (zanedbávání): vyhladovění, nedostatky v bydlení, ošacení, ve zdravotní a výchovné péči;

  Identifikační znaky: četné hematomy, ohraničené lysinky po vytrhávání vlasů, natržený boltec ušní, kožní rány, škrábance, opakované a neléčené zlomeniny, bodová popálení od cigaret, popáleniny, otřes mozku a míchy, mnohočetná vnitřní poranění.

  Nespecifické identifikační znaky: zvýšená úzkostnost a strach, obranné reakce, snížené sebehodnocení, neochota a rozladěnost před návratem domů, útěky z domova, náhle zhoršený školní prospěch, záškoláctví, zvýšená konzumace tabáku či alkoholu, agresivní chování, výbuchy hněvu, obtíže v sociální komunikaci až vyhýbavé chování.

  Duševní a citové týrání, zneužívání a zanedbávání

  • Aktivní (týrání): nadávky, ponižování, strašení, stres, terorizování, šikana, izolace, agrese;
  • Pasivní (zanedbávání): nedostatek podnětů, zanedbanost duševní i citová; citová deprivace.

  Nespecifické identifikační znaky: lítostivost, plačtivost, vztek, hněv, agrese, zvýšená úzkost a strach, smutek, apatie, deprese, snížené sebevědomí, podceňování, nerozhodnost, poruchy chování, psychosomatické poruchy.

  Sexuální zneužívání

  • Aktivní: sexuální hry, pohlavní zneužití, ohmatávání, manipulace v oblasti erotogenních zón, znásilnění, incest.
  • Pasivní: exhibice, video, foto, audiopornografie, zahrnutí dětí do sexuálních aktivit dospělých.

  Nespecifické tělesné identifikační znaky: bolest břicha, pomočování, pokálení, bolestivé vyprazdňování, poševní nebo anální krvácení, poruchy příjmu potravy.

  Specifické identifikační znaky v oblasti chování: kompulzivní nebo excesivní masturbace, opakované sexualizované hry, noční běsy, ulpívající chování, obtíže s odloučením, agresivní chování, náhlé změny chování, ztráta zájmu, zhoršení prospěchu, náhlý odpor k určitému člověku, činnosti nebo místu.

  (Dunovský, Dytrich, Matějček, 1995, s. 19; Vaníčková, 2009, s. 8-13)

  Zvláštní formy

  • Systémové týrání a zneužívání: po prvním traumatu či poranění dítěte následuje druhé týrání systémem, který byl založen pro pomoc a ochranu dětí a jejich rodin (dětské domovy, pěstounská péče, necitlivá vyšetření odborníky)
  • Organizované týrání a zneužívání: dětská prostituce a pornografie (foto, video), obchod s lidmi- s dětmi (dětí zde figurují jako zboží pro sexuální účely, ilegální mezinárodní osvojení, dětská práce ad.)
  • Rituální týrání a zneužívání: je takové zacházení s dětmi, které se uskutečňuje v souvislosti s nějakými symboly, které mají náboženskou, magickou či nadpřirozenou charakteristiku a jsou součástí nějakého organizovaného společenství. (Dunovský, Dytrich, Matějček, 1995, s. 197-101)

  Příčiny syndromu CAN

  Tři rizikové faktory

  1. rizikový dospělí (zpravidla primární vychovatelé dítěte)

  • lidé s poruchami osobnosti (psychopatie), mentálně retardovaní, lidé psychicky nemocní (psychotici), jedinci s neurotickými obtížemi (frustrace se mění v agresi); matky s poporodní depresí.
  • alkoholici, toxikomani;
  • mladí, nezralí a nevyspělí rodiče
  • sexuální devianti- pedofilové, muži sexuálně hyperaktivní
  • ambiciózní, nároční rodiče, workoholici
  • lidé v hmotné bídě, bezdomovci, nezaměstnaní
  • transgenerační problém- týraní  týrají (deprivovaní či subdeprivovaní vytvářejí svým dětem opět deprivační životní prostředí)

  2. rizikové děti

  • odlišnost dítěte: nízká porodní váha, lehká mozková dysfunkce, mentální retardace, vývojové opoždění, smyslové vady
  • děti dráždivé, neklidné, zlostné, provokativní X apatické, plačtivé, úzkostné
  • děti nesplňující očekávání rodičů, tj. děti s lehce sníženými intelektovými schopnostmi, děti ve škole neprospívající, děti tělesně neobratné, nešikovné
  • holčičky výrazně ženských tvarů, jemné, koketní, mazlivé

  3. rizikové situace

  • styk rizikového dítěte s rizikovým dospělým
  • náhradní rodinná péče
  • rozvod, manželské neshody, neplánované otěhotnění- nechtěné dítě, hmotná bída, stres
  • brutalita v médiích a vysoká tolerance k násilí.

  (Dunovský, Dytrich, Matějček, 1995, s. 108-111)

  Následky syndromu CAN

  1. Posttraumatická stresová porucha

  -  je charakterizována:

  • Zlhostejněním, zmrtvěním, znecitlivěním.
  • Odtažením se od klíčových osob.
  • Depersonalizací.

  Posttraumatická stresová porucha mění percepci, motoriku, náladu, paměť a asociace.

  2. Psychická deprivace a traumatizace

  3. Transgenerační přenos

  - jedná se o proces, následkem kterého se vědomě nebo neúmyslně přenášejí vzorce chování na další generace.

  (Bechyňová, 2007, s. 85-124)

  Terapie syndromu CAN

  Vlastní terapie vždy vychází z komplexního rozboru celého případu. Ve většině případů se poté jako nejúčinnější prokazuje kombinace cílené sociální pomoci a paralelní psychoterapie pro rodiče i pro dítě samotné. (Hanušová, 2006, s.20)

  Prevence týraného, zneužívaného a zanedbaného dítěte

  Prevence primární

  spočívá hlavně v kvalitní přípravě dětí do manželství a rodičovství od nejranějšího věku, dále v programech pro těhotné ženy a nastávající otce, v posilování vztahu obou rodičů k dítěti. Znalost a dovednost dětí chránit samy sebe před nejrůznějším nebezpečím, např. úrazy počínaje a sexuálními útoky konče.

  Sekundární prevence

  z hlediska aktivního vyhledávání (depistáže):

  • Rizikových dětí
  • Rizikových dospělých
  • Rizikových rodin
  • Rizikových situací (ostatní sociální prostředí apod.)

  Terciální prevencí

  rozumíme takové chování pedagoga, lékaře či rodiče, když reaguje na situaci, v níž již došlo k týrání, zneužívání dítěte. Smyslem terciální prevence je zamezení dalšího násilí či zneužívání dítěte. Dítě nesmí být dále týráno, zneužíváno. K tomu musí být vytvořen určitý systém opatření. Do terapie a rehabilitace lze zahrnout celou rodinu, je-li to z hlediska zájmu dítěte možné, dále školu a další odborníky. (Hanušová, 2006, s.20-21)

  Použité zdroje a literatura

  • BECHYŇOVÁ, V., et al. Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém. 1. Praha : IREAS, 2007. 236 s. ISBN 978-80-86684-47-5.
  • DUNOVSKÝ, J.; DYTRICH,Z.; MATĚJČEK,Z. Týrané, zneužívanéa zanedbávané dítě. Grada: Praha, 1995.ISBN: 80-7169-192-5.
  • HANUŠOVÁ,J. Násilí na dětech- syndrom CAN. Vzdělávací institut ochrany dětí: Praha, 2006. ISBN:80-86991-78-4.
  • VANÍČKOVÁ, E. Interpersonální násilí na dětech. 1. Praha : [s.n.], 2009. 39 s. ISBN 978-80-7440-001-8.

   

   

   

   

   

  Klíčová slova
  • syndrom can, týrané dítě, zneužívané dítě, zanedbáváné dítě, deprivace, sexuální zneužívání, týrání,