Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Středně těžká mentální retardace

Stránka naposledy upravena 11:24, 24 Lis 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Jiřím Novotným a Petrou Pšeničkovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  U jedinců zařazených do kategorie středně těžké mentální retardace (IQ 35-49) se pomalu rozvíjí chápání a užívání řeči a jejich konečné schopnosti v této oblasti jsou omezené. Podobně je také opožděná schopnost starat se sám o sebe a zručnost. Někteří jedinci potřebují dohled po celý život. Také pokroky ve škole jsou omezené, ale někteří si osvojí základy čtení,psaní a počítání. Vzdělávací programy mohou poskytnout postiženým příležitost k rozvíjení omezeného potenciálu a k získání základních dovedností a jsou vhodné pro pomalé žáky s nízkým stropem výkonnosti.V dospělosti jsou středně retardovaní obvykle schopni vykonávat jednoduchou manuální práci,jestliže jsou úkoly pečlivě strukturovány  a jestliže je zajištěn odborný dohled. V dospělosti je zřídka možný úplně samostatný život. Zpravidla bývají plně mobilní a fyzicky aktivní a většina z nich prokazuje vývoj schopností k navazování kontaktu, ke komunikaci s druhými a podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách.

  U většiny osob středně mentálně retardovaných lze zjistit organickou etiologii. U podstatné části pacientů je přítomen dětský autismus nebo jiné  pervazívní vývojové poruchy,které velmi ovlivňují klinický obraz a způsob,jak s positženým jednat. Epilepsie,neurologické a tělesné handicapy se také obvykle vyskytují,i když většina z postižených může chodit bez pomoci. Někdy je možno zjistit i jiná psychická onemocnění.(Teplá,2003)

  Příčiny mentální retardace

  1. Endogenní – příčiny dědičné a genetické jako mutace či aberace genů,chromozomů a genomu.

  2. Exogenní – faktory působící od početí až do dvou let života dítěte.Dělí se na prenatální,perinatální a postnatální.

  • Exogenní prenatální - od početí do narození dítěte. Abnormality plodu, porodních cest a porodu,infekce, poškození mozku při porodu(novorozenecká hypoxie), nespecifické prenatální vlivy (vrozený hydrocefalus).    
  • Exogenní perinatální - faktory působící těsně před a těsně po porodu.Jsou to infekce, záření, hypoxie, anoxie plodu, úrazy matky, působení toxických látek.
  • Exogenní postnatální - faktory působící od narození - infekční onemocnění mozku, traumata, hypoxie, nádory mozku, makroskopické léze mozku způsobené postnatální sklerozou, intoxikace, epilepsie, záněty nervové soustavy, silná deprivace. (Švancarová 2003, Valenta 2003)

  Osobnost jedince se středně těžkou mentální retardací

  Kognitivní procesy u jedinců s mentální retardací

  Vnímání

  Pro mentálně postiženého jedince je charakteristické zpomalené a rozsahově zúžené zrakové vnímání,celkově snížená aktivita,nedifirencovanost počitků a vjemů, inaktivita vnímání(neschopnost detailního prohlédnutí předmětu),snížená citlivost hmatových vjemů,nedokonalé vnímání času a prostoru. Nedokonalé počitky a vjemy jsou hlavními přičinami,které brzdí a zpomalují rozvoj vyšších psychických procesů,zejména myšlení.

   Myšlení

  Myšlení mentálně postiženého jedince se vyznačuje značnou konkrétností,neschopností vyšší abstrakce a generalizace,nedůsledností,slabou řídící funkcí,malou produktivností,nekritičností,těžkopádností tvoření pojmů,nepřesnými úsudky,nesouvislostí. Dále se projevuje absencí sekvenčního myšlení-chápání sledu věcí a jevů,správného vnímání jejich logických souvislostí a časové následnosti.

   Paměť

  Typickým znakem paměti osob s mentálním postižením je pomalé tempo osvojování nových poznatků a nestálost jejich uchování spojená s nepřesností vybavování.Mechanická paměť převažuje nad logickou.

  Pozornost

  Mentálně postižený jedinec je schopen udržet záměrnou pozornost mnohem kratší dobu než jeho vrstevníci. Pro soustředění musí následovat relaxace.Pozornost je zúžená,nestálá a kolísavá.

   Emoční vývoj

  Emoční vývoj je charakterizovaný jako nevyspělý,city jsou dlouhodobě nedostatečně diferencovány a neadekvátní podnětům,mohou se objevit patologické citové projevy,egocentričnost. City častěji obchází intelekt a dítě snáze podléhá afektu.

   Volní vlastnosti

  Ve volní projevech mentálně retardovaných jedinců je patrná zvýšená sugestibilita,citová a volní labilita,agresivita,impulsivnost,úzkostnost,pasivita,ale i dysbulie (porucha vůle) a abulie nedostatek a neschopnost zahájit činnost).

  Specifika jedince se středně těžkou mentální retardací

  Neuropsychický vývoj je omezený,výrazně opožděný; částečně rozvinutý v oblasti senzomotoriky.

  Výskyt somatických vad je častější než u lehké mentální retardace,častá epilepsie.

  Motorický vývoj je výrazně opožděný,je nápadná nekoordinovanost pohybů.

  V oblasti psychiky sledujeme celkové omezení, nízkou koncentraci pozornosti, výrazné opoždění rozvoje chápání,slabou schopnost kombinace s usuzováním,opožděný rozvoj dovedností a sebeobsluhy.

  Komunikace a řeč – úroveň řeči je variabilní; někteří jedinci jsou schopni sociální interakce a komunikace, verbální projev bývá chudý, agramatický a špatně artikulovaný.

  Objevují se poruchy citů a vůle, zejména afektivní labilita,nestálost nálady,impulzivita a zkratkovité jednání.

       

  Použité zdroje a literatura:

  • VALENTA, M; MÜLLER, O. Psychopedie: Teoretické základy a metodika. Praha: Parta, 2003. ISBN 80-7320-039-2.
  • ŠVANCAROVÁ, I.: Mentální retardace. Praha: Portál, 2003. 2.aktuál.vyd. ISBN 80-7178-821-X.
  • TEPLÁ, M. a kolektiv autorů: Speciálně pedagogická čítanka. Praha: PedfUK 2003. ISBN 80-7290-109-5.

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu

  • KVAPILÍK, J., ČERNÁ, M.: Zdravý způsob života mentálně postižených. Praha: Avicenum, 1990. ISBN 80-201-0019-9.
  • LANGER,S. Mentální retardace. 2. aktuál. vyd. Hradec Králové: Kotva, 1996. ISBN 80-900254-8-X.
  • PIPEKOVÁ, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998, ISBN 80-85931-65-6.
  • PRUCHA, J. a kol. Pedagogický slovník. 4. aktuál.vyd. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-772-8.
  • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál 2000. ISBN 80-7178-308-0.
  • VALENTA, M.,KŘEJČÍŘOVÁ, O: Psychopedie: Didaktika mentálně retardovaných. Olomouc: Univerzita Palackého-Pedagogická fakulta, 1992. ISBN 80-85931-65-6.
  • VÍTKOVÁ, M. a kol. Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-65-6.
  Klíčová slova
  • mentální postižení
  • mentální retardace
  • psychopedie
  • středně těžká mentální retardace