Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Společenské menšiny

Stránka naposledy upravena 21:13, 12 Zář 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Lucií Knotovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Výklad hesla

  Společenské menšiny, označované též jako minority, představují určitou skupinu (kulturní, náboženskou, národnostní, rasovou, příjmovou, ad.), která je znevýhodňována či je objektem předsudků ze strany jiné skupiny. (Hartl, Hartlová, 2004, s. 310)

  Sociokulturní znevýhodnění

  Problematika sociokulturního znevýhodnění začíná být více zdůrazňována společně s tématy evropské a mezinárodní společenské integrace, resp. globalizace, zejména v souvislosti s otázkami přistěhovalectví a zvýšené migrace obyvatel. S problematikou sociokulturně znevýhodněných skupin se musí aktuálně vyrovnávat i naše společnost. Soužití s etnickými a dalším sociokulturními menšinami je však tématem podstatně starším a složitějším.

  Sociální a sociokulturní znevýhodnění bývá spojeno s následujícími problémy:

  • jazyková bariéra;
  • národnostní nebo rasová odlišnost;
  • zdravotní handicap;
  • nízký sociální a ekonomický status;
  • sociálně patologické prostředí rodiny nebo komunity;
  • ústavní výchova.

  Lidé takto znevýhodnění velmi často podléhají různým formám sociální izolace a diskriminace (rasové, národnostní, politické, kulturní, vztahové a sociální). Mívají silnější přirozenou tendenci setkávat se a komunikovat především mezi sebou a vytvářet minoritní subkultury- tím se eliminuje jejich sociální deprivace a izolace jednotlivců, ale zároveň se prohlubují bariéry mezi minoritou a většinovou společností.

  Děti vyrůstající v sociokulturně znevýhodněném prostředí se mnohdy potýkají s těmito typickými problémy:

  • frustrace základních potřeb (primárních, emočních, vztahových),
  • silný bezprostřední vliv sociálně patologických jevů,
  • deviace v hodnotovém systému a etice,
  • absence životních jistot a cílů,
  • přijímání neadekvátních rolí
  • ztížené podmínky seberealizace a sociální integrace.

  Potřeba naučit se toleranci, porozumění a přijetí nejrůznějších odlišností u druhých lidí se týká každého z nás. Jako učitel velice oceňuji v RVP průřezové téma Multikulturní výchova, kde se žáci učí právě toleranci a respektu k odlišnosti druhých. (Slowík, 2007, s.142-143)

  Použité zdroje a literatura

  • HARTL, P; HARTLOVÁ,H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2004. ISBN: 80-7178-303-X.
  • SLOWÍK,J. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. ISBN: 978-80-247-1733-3.
  Klíčová slova
  • diskriminace
  • izolace
  • menšiny
  • minority
  • odlišnost
  • sociokulturní menšiny
  • sociokulturní znevýhodnění