Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Speciálně pedagogické centrum

Stránka naposledy upravena 11:41, 26 Srp 2012 uživatelem Hana__Hovorková
  Toto heslo bylo založeno Jiřím Novotným a Petrou Pšeničkovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  Speciálně pedagogická centra (SPC) patří spolu s pedagogicko-psychologickými poradnami a středisky výchovné péče mezi školská poradenská zařízení. SPC poskytují poradenské služby žákům se zdravotním postižením a žákům se zdravotním znevýhodněním integrovaných ve školách a školských zařízeních, dále pak žákům se zdravotním postižením a znevýhodněním ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách s upravenými vzdělávacími programy, žákům se zdravotním postižením v základních školách speciálních a dětem s hlubokým mentálním postižením.  SPC vykonává svou činnost ambulantně na pracovišti centra. (Vyhláška č. 72/2005 Sb.)

  Legislativní vymezení

  Činnost speciálně pedagogických center (a dalších školských poradenských zařízení) upravuje Školský zákon č. 561/2004 Sb., Vyhláška č. 73/2005 Sb. a  její novela Vyhláška č. 147/2011 Sb., zejména pak Vyhláška č. 72/2005 Sb. a její novela Vyhláška č. 116/2011Sb.

  Standardní činnosti SPC (speciálně pedagogického centra)

  SPC zabezpečují speciálně pedagogickou, psychologickou a další potřebnou péči klientům se zdravotním postižením a poskytují jim odbornou pomoc v procesu pedagogické a sociální integrace ve spolupráci s rodinou, školami, školskými poradenskými zařízeními a odborníky.

  Tým pracovníků SPC tvoří psycholog, speciální pedagog a sociální pracovník. Pracují s žáky zpravidla ve věku od 3 do 19 let. SPC se dělí podle zdravotního postižení klientů.

  Standardní činnosti společné všem SPC

  • Vyhledávání žáků se zdravotním postižením.
  • Komplexní diagnostika žáka (speciálně pedagogická a psychologická).
  • Tvorba plánu péče o žáka (strategie komplexní podpory žáka, pedagogicko-psychologické vedení apod.).
  • Přímá práce s žákem (individuální a skupinová).
  • Včasná intervence.
  • Konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení.
  • Sociálně právní poradenství (sociální dákvy, příspěvky, apod.).
  • Krizová intervence.
  • Metodická činnost pro zákonné zástupce, pedagogy (podpora při tvrobě individuálního vzdělávacího plánu).
  • Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením.
  • Zapůjčování odborné literatury.
  • Zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek podle potřeb žáků.
  • Ucelená rehabilitace pedagogicko-psychologickými prostředky.
  • Pomoc při integraci žáků se zdravotním postižením do mateřských, základních a střední škol, instruktáž a úprava prostředí.
  • Všestranná podpora optimálního psychomotorického a sociálního vývoje žáků se zdravotním postižením v duchu tzv. ucelené rehabilitace (využívání prostředků pedagogicko psychologických, léčebných, sociálních a pracovních), tj. zajištění komplexní péče zaměřené nejen na žáka s postižením,ale na celou jeho rodinu.
  • Vedení dokumentace centra a příprava dokumentů pro správní řízení.
  • Koordinace činností s poradenskými pracovníky škol, s poradnami a středisky výchovné péče.
  • Zpracování návrhů k zařazení do režimu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Zpracování návrhů individuálních vzdělávacích plánů.
  • Tvorba,návrhy a nabídka speciálních pomůcek podle individuálních potřeb žáků.

  Standardní činnosti speciální

  Standardní činnosti speciální se liší podle typu/zaměření speciálně pedagogického centra:

  1. centrum poskytující služby žákům s vadami řeči, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky,
  2. centrum poskytující služby žákům se zrakovým postižením, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky,
  3. centrum poskytující služby žákům se sluchovým postižením, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky,
  4. centrum poskytující služby žákům s tělesným postižením, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky,
  5. centrum poskytující služby žákům s mentálním postižením, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky,
  6. centrum poskytující služby žákům s poruchami autistického spektra, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky,
  7. centrum poskytující služby žákům hluchoslepým, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky,
  8. centrum poskytující služby žákům s více vadami, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky. (Vyhláška 72/2005 Sb.)

  Použité zdroje a literatura:

  • MŠMT: Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) č. 561/2004 Sb.
  • MŠMT: Vyhláška č. 73 ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí,žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí,žáků a studentů mimořádně nadaných
  • MŠMT: Vyhláška č.  147 ze dne 25.května 2011,kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí,žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí,žáků a studentů mimořádně nadaných
  • MŠMT: Vyhláška č. 72 ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
  • MŠMT: Vyhláška č. 116 ze dne 15.dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu:

  • KUCHARSKÁ, A. a kol. Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika ve speciálně pedagogických centrech. Praha: IPPP ČR, 2007.

  • MŠMT: Zákon  č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  • SLAVÍKOVÁ, I.: Etika poradenské práce I. Zpravodaj "Výchovné poradenství" č. 7/duben 1996.
  • SLAVÍKOVÁ, I.: Etika poradenské práce II. Zpravodaj " Výchovné poradenství" č. 8/červen 1996.
  • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
  Klíčová slova
  • pedagogicko-psychologická poradna
  • poradenství
  • ppp
  • spc
  • speciálně pedagogické centrum
  • zdravotní postižení
  • školská poradenská zařízení