Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Školní web

Stránka naposledy upravena 11:26, 20 Kvě 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Garantovany-obsah.png

  Toto heslo bylo vytvořeno úpravou článku Ondřeje Neumajera, člena expertní skupiny Metodického portálu a souhrnem z Diskuze
  Zapojte se do spolutvorby tohoto hesla doplňováním literatury, odkazů a příkladů z praxe.

  Webové stránky vytvořené za účelem prezentace školy, k informování veřejnosti o činnosti školy, ke komunikaci s pracovníky školy, s žáky a jejich rodiči. V závislosti na použitých technologiích umožňují školní weby různé úrovně komunikace, od prostého sdělování informací až po vysokou interaktivitu mezi uživateli. Interaktivita je vedle obsahu, designu, zabezpečení a legislativní korektnosti publikovaných informací  jedním z důležitých kritérií posuzování kvality školních webů. Díky masivnímu rozvoji internetu mají dnes české školy možnost využívat mnoha on-line služeb, pomocí nichž mohou školní webové stránky vytvářet i lidé, kteří v tomto oboru nejsou profesionály.

  Podle zprávy České školní inspekce disponovalo v roce 2009 vlastními webovými stránkami 85, 5% škol. [1] Jak vyplývá z tzv. rychlého šetření Ústavu pro informace ve vzdělávání, ve více než třech čtvrtinách škol může některý pracovník přímo vytvářet a měnit obsah školních internetových stránek. V 17 % škol nemají jejich pracovníci tuto možnost, ale změny jsou prováděny nepřímo přes externího autora stránek. Pouze minimální podíl škol své internetové stránky nemění (1 %). [2]

  Kritéria kvality školních webů

  Kvalita jednotlivých webových stránek škol se liší. Jejich kvalitu je možné srovnávat na základě existujících kritérií. Ondřej Neumajer navrhl 4 oblasti, ve kterých je možno sledovat kvalitu školních webů:

  1. Obsah a poskytované informace
  2. Publikování na internetu
  3. Webdesign
  4. Bezpečnost a legislativa

  V první oblasti je sledována dostupnost nejdůležitějších informací týkající se školy. Vedle základních údajů, jako jsou kontakty, představení školy a ŠVP, se jedná o informace týkající se hodnocení školy (např. ČŠI) zveřejnění žákovských a studentských prací, fotografií ze školních akcí apod.

  Druhá oblast sleduje jakým způsobem a jak často je obsah webových stránek tvořen,  aktualizován nebo doplňován.  Zda tuto činnost může vykonávat pouze jedna osoba, nebo se jedná o spolupráci více lidí.

  Webdesign sleduje použitelnost a přístupnost.  Zda se návštěvníci na webu dobře orientují, a zda jsou informace na něm srozumitelné a čitelné. 

  Bezpečnost a legislativa se týká respektování pravidel a platných zákonů vztahujích se k publikování na webu jako jsou zákon o ochraně osobních údajů, autorský zákon a zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

  Kromě výše popsaných oblastí jsou součástí hodnocení kvality školních webů další samostatná kritéria sledující např. funkčnost odkazů, dokončenost webových stránek, přítomnost reklamy nebo jiných rušivých elementů. [3]

  Vytváření školních webů

  Jeden z hlavních posunů, který za poslední roky nastal, se projevil ve způsobu, jak jednoduše, a v případě škol i finančně nenáročně,  lze dnes webové stránky vytvářet. Dříve byly stránky tvořeny nejčastěji prostřednictvím specializovaného komerčního software, jako například Microsoft FrontPage, nebo kvalitních programů dostupných zdarma, jako je Mozilla Composer, NVU, resp. SeaMonkey. Stránky pak byly umístěny na školní server nebo na pronajatý prostor na internetu (tzv. webhosting).

  Jinou možností je nainstalovat na školním serveru nějaký redakční a publikační systém (CMS – Content Management System), kterých jsou desítky dostupné v češtině a zdarma (viz. příklady z praxe.) Vlastní webový server s CMS provozuje většina středních škol. Výhodou redakčních systémů je možnost spolupráce většího množství autorů, navíc možnost oddělit nastavení vzhledu webu od vytváření obsahu – autoři textů se mohou plně soustředit na obsah a nemusejí se obávat toho, že nevhodným zásahem změní navržený vzhled webové stránky. Každý z tvůrců školního webu zastává určitou uživatelskou roli, pod kterou se díky vlastnímu přihlašovacímu jménu a heslu do redakčního systému přihlašuje. Typickými rolemi školních webů mohou být například redaktoři (učitelé a vybraní žáci či rodiče, kteří vytvářejí texty), korektor (například učitel českého jazyka, který všechny články před zveřejněním edituje), šéfredaktor (typicky ředitel, který před zveřejněním každý článek odsouhlasí), nebo grafik (osoba zodpovědná za grafický vzhled webu) atp.

  Moderní způsoby vytváření školních webů on-line

  Třetí, nejmodernější možností, je publikování na internetu prostřednictvím kvalitních redakčních on-line systémů pro správu obsahu. Nabídka poskytovatelů takovýchto služeb je bohatá, navíc dostupná zdarma nebo téměř zdarma. Především pro školy, které nedisponují kvalifikovaným odborníkem, se jedná o nejjednodušší způsob, jak školní stránky umístit na web. On-line služby lze využívat nejen pro oficiální školní prezentace, ale i pro stránky a weby, které mají být využity ve výuce, tedy pro výukové účely. Jedna škola tak může používat několik webů, některé například jen pro své žáky a učitele (tzv. intranet). Takovéto systémy umožňují jednoduchým způsobem vytvářet nové stránky webu, aktualizovat je, umisťovat na ně diskuze, ankety, odkazovníky, kalendáře atp. Jedná se o efektivní nástroj k tvorbě webových prezentací, který zájemcům umožní za pomoci internetového prohlížeče i bez hlubší znalosti profesionála spravovat obsah stránek či měnit jejich vzhled. Editovat obsah stránek je možné odkudkoliv na světě, není nutné instalovat žádný pomocný software či cokoliv konfigurovat. Stačí pouze internetový prohlížeč a připojení k internetu. V některých případech je možné provozovat školní stránky na vlastní zvolené doméně (např. www.zslhota.cz). Typickým příkladem takových systémů a hegemonem v této skupině služeb jsou do češtiny plně lokalizované Weby Google (Google Sites), dostupné z http://sites.google.com/ (pro školy vhodná zejména varianta několika sloučených služeb Google Apps na doméně), z českých potom třeba služba Webnode, provozovaná nahttp://www.webnode.cz/. Existují i specializované projekty zaměřené přímo na školy, viz například http://www.skolniweb.cz/ nebo http://www.skolniweb.info/ [4]

  Diskuze

  Otázky týkající se tvorby a správy školních webů:

  • Jak na tvorbu, správu, spolupráci učitelů při vytváření obsahu školního webu?
  • Jak vybrat vhodný redakční systému nebo webovou aplikaci?
  • Vytvořit nový redakční systém, jehož uživatelské rozhraní by bylo podobné programu, se kterým už učitelé na škole pracují (např. MOODLe)?

  K problematice školních webů je otevřená diskuze na http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=329&t=299&sid=05620675ca9eea1b94b1eebd5b8e51bb.

  ___________________________________________________________________

  1. Zpráva ČŠI ze září 2009 Dostupné z WWW: <http://www.csicr.cz/cz/85156-uroven-...h-skolach-v-cr> s. 7

  2. viz. Informační a komunikační technologie ve školách (2. kolo). ÚIV, 2009. http://www.uiv.cz/clanek/17/1765> a

  3. NEUMAJER, Ondřej . Ondřej.neumajer.cz [online]. 2007 [cit. 2010-04-28]. Náležitosti školního webu - autoevaluační asistent. Dostupné z WWW: <http://ondrej.neumajer.cz/skolniweb/aea/>.

  4. Použitá kopie části článku NEUMAJER, O. Metodický portál, Články: „Jednoduše na školní web“ [online]. 15. 03. 2010.[cit.28. 04. 2010.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/8003...KOLNI-WEB.html>.

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu <Upravit stránku>

  Literatura

  • DOSTÁL, J. – MACHÁČKOVÁ, P. School web (Skolni web). In Trendy ve vzdelavani. Olomouc, EU: Votobia, 2006. s. 210 - 214. ISBN 80-7220-260-X.
  • MARES, J.  LUKAS, J.  Internetové prezentace základních škol jako možný indikátor jejich vnitřního sociálního prostředí  ORBIS SCHOLAE, 2009, roč. 3, č. 1, s. 63-78, ISSN 1802-4637. Dostupné z WWW: <http://www.orbisscholae.cz/archiv/2009_01.pdf#page=63>.
  • NEUMAJER, O. Budujeme školní web. Brno : CP Books, 2005. ISBN 80-251-0612-8.
  • NEUMAJER, Ondřej. Webové stránky škol v roce 2009. Ředitel školy.cz [online]. 12.10.2009,  [cit. 2010-04-28]. Dostupný z WWW: <http://reditelskoly.cz/show.asp?id=808>.

  Odkazy

  Příklady z praxe <Upravit stránku>

  Příklady zdarma dostupných redakčních systémů, které byly využity pro tvorbu školních webů: