Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Školní psycholog

Stránka naposledy upravena 08:37, 18 Zář 2012 uživatelem Petra_Pšeničková
  Toto heslo bylo založeno Jiřím Novotným a Petrou Pšeničkovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  Školní psycholog působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb spolu se školním metodikem prevence, výchovným poradcem, případně školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. (Věstník MŠMT, 2005)

  Náplň činnosti poradenských pracovníků školního poradenského pracoviště

  Uvnitř školního poradenského pracoviště je nutné rozdělení činností všech poradenských odborníků. Školní psycholog či školní speciální pedagog vytváří systém včasné identifikace žáků s výukovými obtížemi a vytváří strategii používání ve školách pro prevenci výukových obtíží ve vztahu k reedukaci. Dále se věnuje metodické podpoře učitelů, zajišťuje krizovou intervenci.

  Výchovný poradce se věnuje zejména problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace žáků nadaných) na školách. Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

  Poskytování poradenských služeb na školách je zapracováno do vyhlášky 72/2005 Sb.o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a následně v její novele - Vyhláška č. 116 ze dne 15.dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Řídí se však i řadou další zákonů a vyhlášek.

  Náplň činnosti školního psychologa

  Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními s organizacemi péče o děti a mládež apod.

  1.     Diagnostika, depistáž

  • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
  • Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách.
  • Diagnostika při výukových a v ýchovných problémech žáků.
  • Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
  • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
  • Screening, ankety, dotazníky ve škole.

  2.     Konzultační, poradenské a intervenční činnosti

  • Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení).
  • Individuální přípradová práce se žáky v osobních problémech (konzultace,vedení).
  • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
  • Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.).
  • Kariérové poradenství u žáků.
  • Techniky a hygiena učení (pro žáky).
  • Skupinová a komunitní práce s žáky.
  • Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
  • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
  • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
  • Konzultace se  zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
  • Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

  3.      Metodická práce a vzdělávací činnost

  • Participace na přípravě programu zápisu do 1.ročníku základního vzdělávání.
  • Metodická pomoc třídním učitelům.
  • Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení).
  • Účast na pracovních poradách školy.
  • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé).
  • Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
  • Metodická itervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
  • Besedy a osvěta (zákonným zástupcům).
  • Prezentační a informační činnost.
  • Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.  (MŠMT: Věstník 2005, MŠMT: Vyhláška č. 72/2005 Sb.)

  Kvalifikační standardy školního psychologa

  Kvalifikační standardy školního psychologa (stejně i dalších poradenských pracovníků školy) jsou specifikovány zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

  Prostory a vybavení poradenského pracoviště školního psychologa

  Škola zajistí prostorové podmínky pro poskytování poradenských služeb tak, aby nedocházelo ke kolizi se zákonem č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, protože školní psycholog pracuje s daty důvěrnými a zejména citlivými. Pro práci s těmito daty jsou stanovena pravidla zákonem č. 101/2000 Sb. Prostory musí vyhovovat platným obecně závazným hygienickým a požárním normám. Jsou vybaveny nástoji (např. diagnostickými testy) a pomůckami nezbytnými pro poskytování standardních činností školního psychologa, které vytváří důstojné prostředí pro konzultace školního psychologa s žáky a jejich rodiči a umožňuje vedení dokumentace a evidence o žácích v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

  Časová dostupnost služeb školního psychologa

  Školní psycholog má pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky, rodiče a učitele. Ve svých konzultačních hodinách je dostupný v prostorách  vyhrazených pro poskytování poradenských služeb. Denní doba poskytování poradenské služby se řídí charakterem této služby a potřebami žáků, rodičů a učitelů.

  Informovanost o službách školního psychologa

  Školní psycholog zpracovává soubor informací o poradenských službách, které poskytuje žákům  a jejich rodičům. Přehled o poskytovaných službách ve škole je veřejně přístupný na nástěnce v budově školy, na webových stránkách školy apod. a zahrnuje zejména:

  • umístění prostor pro poskytování poradenských služeb v budově školy,
  • jméno školního psychologa a dalších poradenských pracovníků,
  • základní informace o nabízených službách školního psychologa a dalších poradenských pracovníků školy,
  • konzultační hodiny školního psychologa a dalších poradenských pracovníků školy.

  O poskytování poradenských služeb informuje ředitel školy ve svých výročních zprávách.

  Práce s informacemi a důvěrnými daty školního psychologa

  Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se školní psycholog ( a další poradenští pracovníci školy) dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské čiinosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů. Způsob realizace pravidel pro ochranu informací a důvěrných dat v dokumentaci školní psychologa a dalších poradenských pracovníků školy je konkretizován ve školním programu pedagogicko-psychologického poradenství.

  V případě, že škola ukončí pracovní smlouvu se školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem, je třeba zajistit předání dokumentace a nástrojového vybavení novému odborníkovi nebo případné převedení dokumentace příslušnému školskému poradenskému zařízení v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů. (MŠMT: Věstník, 2005)

  Použité zdroje a literatura

  • MŠMT: Věstník z července 2005 - Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole (č.j. 27 317/2004-24)
  • MŠMT: Vyhláška č. 72 ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
  • MŠMT: Vyhláška č. 116 ze dne 15.dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
  • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
  • MŠMT: Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu

  • MŠMT: Zákon  č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • MŠMT: Vyhláška č. 73 ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí,žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí,žáků a studentů mimořádně nadaných
  • MŠMT: Vyhláška č.  147 ze dne 25.května 2011,kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí,žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí,žáků a studentů mimořádně nadaných
  • MŠMT: Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004
  • OAKLAND,T., GOLDMANOVÁ, S., BISCHOFF, H.: Etické normy práce školního psychologa (normy International School Psychology Association, přijaté Asociací školní psychologie ČR a SR na jejím 3. sjezdu.).
  • KLÍMA, P.: Etický kodex APPŠ. 1992.
  • SLAVÍKOVÁ, I.: Etika poradenské práce I. Zpravodaj "Výchovné poradenství" č. 7/duben 1996.
  • SLAVÍKOVÁ, I.: Etika poradenské práce II. Zpravodaj " Výchovné poradenství" č. 8/červen 1996.
  Klíčová slova
  • metodik prevence
  • poradenské služby na škole
  • výchovný poradce
  • školní poradenské pracoviště
  • školní psycholog
  • školní speciální pedagog