Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Školní poradenské pracoviště

Stránka naposledy upravena 08:22, 18 Zář 2012 uživatelem Petra_Pšeničková
  Toto heslo bylo založeno Jiřím Novotným a Petrou Pšeničkovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevencce, přípradně školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. (Věstník MŠMT, 2005)

  Koncepce poradenských služeb ve škole

  Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy, případně jím pověřený pracovník. Ředitel školy zodpovídá také za vytvoření preventivního programu školy, dále se podílí na zajištění výchovného poradenství.
  Tyto poradenské a preventviní programy by měly odrážet specifika dané školy i regionu a aby služby poskytované školou byly lépe koordinovány se službami školských poradenských zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče) v regionu.

  Realizice pedagogicko-psychologického poradenství na škole předpokládá vytvoření vnitřního systému komunikace ve škole, na které se bude podílet ředitel školy ve spolupráci předevšími s třídními učiteli, a dále zejména učiteli volby povolání, učiteli-metodiky pro práci s nadanými žáky, případně dalšími pedagogy. (Věstník MŠMT, 2005)

  Program/plán poradenských služeb na škole

  Program pedagogicko-psychologického poradenství zpracovává a každoročně aktualizuje tým poradenských pracovníků školy, konzultuje jej s pracovníky vytvářející konzultační tým pro poskytování poradenských služeb ve škole a poté předkládá ke schválení řediteli školy.

  Program pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle:

  • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů,
  • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
  • zavést do školství novou koncepci kariérového poradenství,
  • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
  • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
  • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
  • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
  • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
  • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
  • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

  Pracovníci školního poradenského pracoviště

  Podle obsahu činnosti pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují poradenské služby a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům lze rozlišit:

  A) poradenské pracovníky školy

  • výchovný-kariérní poradce
  • školní metodik prevence
  • školní psycholog/školní speciální pedagog

  B) pracovníky,kteří se podílejí na poradenských službách, a vytvářejí konzultační tým pro poskytovaní služeb ve škole (viz §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb.)

  • třdní učitel
  • učitel-metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu (úprava učiva pro nadané žáky)
  • učitelé vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání (ZŠ) a Úvodu do světa práce (SŠ)
  • případně další pedagogové,zejména učitelé výchov

  Standardní činnosti školního poradenského pracoviště

  Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby,které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech,kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

  Časová dostupnost poradenských služeb

  Každý z poradenských pracovníků školy má pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky, učitele a rodiče. Ve svých konzutlačních hodinách je poradenský pracovník pro uvedenou cílovou skupinu dostupný v prostorách ,které jsou vyhrazeny pro poskytování poradenských služeb. Denní doba poskytování poradenské služby se řídí charakterem této sužby a potřebami žáků, rodičů a učitelů.

  Práce s informacemi a důvěrnými daty

  Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Způsob realizace pravidel pro ochranu informací a důvěrných dat v dokumentaci poradenských pracovníků školy vyplývajících z uvedeného zákona je konkretizován ve školním programu pedagogicko-psychologického poradenství. (Věstník MŠMT, 2005).

  Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou č.116 ze dne 15.dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

  Použité zdroje a literatura

  • MŠMT: Věstník z července 2005 - Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole (č.j. 27 317/2004-24)
  • MŠMT: Vyhláška č. 72 ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
  • MŠMT: Vyhláška č. 116 ze dne 15.dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu

  • MŠMT: Zákon  č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • MŠMT: Vyhláška č. 73 ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí,žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí,žáků a studentů mimořádně nadaných
  • MŠMT: Vyhláška č.  147 ze dne 25.května 2011,kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí,žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí,žáků a studentů mimořádně nadaných
  • MŠMT: Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004
  Klíčová slova
  • metodik prevence
  • poradenské služby na škole
  • výchovný poradce
  • školní poradenské pracoviště
  • školní psycholog
  • školní speciální pedagog