Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Motivační prvek

Stránka naposledy upravena 10:51, 30 Srp 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Martinem Ruskem,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování hesla.

  Výklad hesla

  1. (motivational item) jedna z technik zvyšování motivace žáků k učení a aktivitě v hodinách. Je kombinací teorie motivace (např. Hrabal a kol., 1984; Čáp, Mareš, 2001), efektivního učení a vyučování (Boakerts, 2005, Vosinadou, 2005) se znalostí konkrétní edukační reality prostředí, v němž je motivační prvek využíván.
  2. Celé rozmezí motivačních aktivit od projektového vyučování po cíleně a vhodně volené experimenty (viz Šmejkal a kol. 2005).
  3. Problémové úlohy, motivační rozhovory, hry, experimenty a další krátké aktivizační metody sloužící ke zvýšení motivace žáků ve vyučovací jednotce (Rusek, 2010).

  Použité zdroje a literatura

  • BOAKERTSOVÁ, M.     Motivace k učení. In Efektivní učení ve škole. Praha : Portál, 2005. s. 55-75. ISBN 80-7178-556-3.
  • BROPHY, J. Efektivní vyučování. In Efektivní učení ve škole. Praha : Portál, 2005. s. 13-38. ISBN 80-7178-556-3.
  • ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. 1. vyd. Praha : Portál, 2001. 655 s. ISBN 80-7178-463-X.
  • HRABAL, V. ml.; MAN, F; PAVELKOVÁ, I. Psychologické otázky motivace ve škole. 1. vyd. Praha : SPN, 1984. 254 s.
  • RUSEK, M. Model tvorby motivačních prvků výuky chemie na SOŠ nechemického zaměření. Praha, 2010c. 144 s. Diplomová práce. UK v Praze, PedF.
  • ŠMEJKAL, P.a kol. Motivační prvky ve výuce středoškolské chemie. [s.l.] : [s.n.], 2005. 10 s. Dostupný z WWW: <http://archiv.otevrena-veda.cz/users.../26smejkal.pdf>.
  Klíčová slova
  • aktivizace
  • efektivní vyučování
  • motivace